French flag English spanish flag

Modlitwa, czyn i post

w dniu piątek, 01 październik 2010.

Jego Ekscelencja Arcybiskup Anatole Milandou

Jego Ekscelencja Arcybiskup Anatole Milandou, Kongo-Brazzaville

Otrzymywałem wasz dwumiesięcznik od czasu do czasu, ale tak naprawdę nigdy nie starałem się zgłębić gruntownie tematu. W czasie mojego po­bytu u was dużo się nauczyłem, zwłaszcza na te­mat katolickiej nauki społecznej. Odkryliśmy wiele aspektów, na które nie zwracaliśmy uwagi. Jest to zaproszenie do dalszej pracy nad nauką społeczną Kościoła, która jest doktryną Magisterium.

Kiedy przyjrzymy się temu systemowi banko­wemu, który przeznacza na śmierć miliony ludzi, Episkopat Afrykański ma nad czym rozmyślać. My wciąż dobrze nie znamy nauki społecznej Kościoła i musimy ją zgłębić. Bo tu ciągle nam mówią: lu­dzie umierają wskutek błędu w nauce.

Rozumiem, że czyn jest nierozerwalnie zwią­zany z modlitwą. Jezus powiedział, że pewien ro­dzaj duchów można wypędzić tylko modlitwą i pos­tem. Rozumiem to powiązanie: modlitwa – czyn, po­nieważ lis zmienia skórę, ale nie zmienia postę­powania. Musimy być czujni, bo mamy do czynie­nia z potworem...

Pragnę teraz podziękować wszystkim, którzy pracują nad tym dziełem i proszę żebyście je konty­nuowali. W Afryce mówimy: „Tylko w drzewo, na którym rosną owoce, rzuca się kamieniami”. Drzewo, które nie daje owoców, nie interesuje nas. Jeśli napotykacie na trudności, nie wolno wam się zniechęcać. Musicie kontynuować swoje dzieło.

Trzeba się modlić i nauczać chrześcijan. To, czego się tutaj nauczyliśmy o Kredycie Społecz­nym, jest wodą na nasz młyn.

Składamy więc hołd Pielgrzymom św. Michała za ich dzieło, które się już szerzy na całym świecie, za ich głębokie przekonanie, które tak kontrastuje z letniością kościołów na Zachodzie, starych kościo­łów, które nas ewangelizowały, tych, które się zapie­rają swoich chrześcijańskich korzeni i sprzy­jają tworzeniu się nowych odłamów religii.

Jestem głęboko przekonamy, że to grupy, jak wasza, zatriumfują wiarą, wiarą Kościoła i za to wam dziękuję.

Niech św. Michał nas ochrania!

W jednej z moich parafii jest sanktuarium św. Michała. Ksiądz, który założył tę parafię, był szcze­gólnie oddany św. Michałowi i wszystkie cuda, które się tam działy przypisywał św. Michałowi. Kult tego Archanioła rozprzestrzenił się na całe Kongo. Działalność apostolska jest bardzo często dedyko­wana św. Michałowi. To wszystko dzieje się, ponie­waż założyciel pierwszej parafii ofiarował ją św. Mi­chałowi.

To znaczy, że św. Michał będzie nas ochraniał w naszej walce. A wy niesiecie pochodnię wiary. Pamiętajcie, że w drzewo, które rodzi owoce, rzuca się kamieniami.

Dziękujemy za zaproszenie, za braterską go­ścinę. Czułem się u was jak w pierwszych wspólno­tach chrześcijańskich. Wypłyńcie na szero­kie wody, jak mawiał Papież Jan Paweł II.

JE Abp Anatole Milandou

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com