French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Rachunek sumienia

w dniu środa, 01 styczeń 2014.

PODSTAWY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WALKI DUCHOWEJ

Jezus Chrystus przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie dał ludziom nowe życie, do którego dostęp jest przez wiarę – dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej (Rz 5, 1-2).

Jednak grzechy, nałogi i rozmaite praktyki otwierają człowieka na wpływ duchów złych (szatana i demonów). Praktyki bałwochwalcze, rozpowszechniona filozofia New Age, okultyzm i spirytyzm są coraz bardziej obecne w dzisiejszej rzeczywistości. Towarzyszy temu u współczesnych ludzi brak odpowiedniej wiedzy odnośnie do zagrożeń duchowych i zniewoleń. Pomocą może być niniejszy tekst.

Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko, zanim przystąpisz do analizy swojego życia (rachunku sumienia), uwierz: JEZUS CHRYSTUS JEST PANEM, KTÓRY POKONAŁ ZŁO. JEŚLI JESTEŚ WE WSPÓLNOCIE Z NIM, ZWYCIĘŻASZ.

RACHUNEK SUMIENIA

GRZECHY WOBEC BOGA

- traktować Boga i religię jako sprawy trzeciorzędne i mało ważne

- tworzyć „własny" obraz Boga, bez liczenia się z Ewangelią i naukami Kościoła – nie widzieć w Bogu Istoty Najwyższej i kochającej nas osoby Ojca, któremu należy się najgłębsza miłość, zaufanie, uległość i gotowość do wszelkich ofiar

- nie liczyć się z Bogiem w swoich poglądach na świat i życie, w swych decyzjach i postępowaniu, układając życie bez Boga, a nawet przeciw Niemu, bez wnikania w Jego plany i znaki w naszym życiu

- przynależność do ateistycznych organizacji lub stowarzyszeń, branie czynnego lub biernego udziału w zwalczaniu wiary religijnej, w usuwaniu emblematów religijnych, w hamowaniu budowy, odbudowy lub rozbudowy obiektów sakralnych

- nieodpowiednio zachowywać się w kościele lub innych świątyniach, ośmieszać lub profanować rzeczy, miejsca lub gesty sakralne

- znieważać Najświętszy Sakrament

- nie modlić się

- modlić się w pośpiechu, niedbale

- nie uważać niedzieli za Dzień Pański, wykonywać niepotrzebne prace w tym dniu

- nie dokładać starań w zdobywaniu wiedzy religijnej i jej pogłębianiu

- nie czytać Pisma Świętego

- bez szacunku wymawiać imię Boga, Chrystusa i świętych, lekceważąco mówić o sprawach religii

- nie dążyć do rozwijania życia wewnętrznego i pełniejszej miłości Boga, zadowalając się przeciętnością, formalizmem i rutyną

- zapierać się wiary w Boga

GRZECHY WOBEC BLIŹNIEGO

- przechodzić obojętnie obok potrzeb i cierpień ludzkich

- nosić w sercu gniew i nienawiść, żyć w niezgodzie bez podejmowania prób pojednania, żywić w sobie ducha zemsty i odwetu

- znieważać ludzi epitetami, przekleństwami, gestami, czynami

- szargać opinię drugiej osoby przez obmowy, plotki, posądzenia, podejrzenia, oszczerstwa, donosy

- nie odwoływać niesłusznych zarzutów, nie naprawiać szkód moralnych i materialnych

- pozywać przed sąd lub kolegium bez słusznej sprawy

- nie dawać możliwości samoobrony „oskarżonemu" lub „osądzonemu"

- „wykańczać" swoich przeciwników lub ludzi niemiłych, wykorzystując swoje stanowisko, znajomości itp.

- traktować pracowników jako bezosobową siłę roboczą, nie służyć im pomocą, radą – pogardzać innymi z racji niższego wykształcenia, stanowiska, innej religii, narodowości, rasy

- załatwiać sprawy poza kolejką

- nie ustępować miejsca osobom starszym, chorym lub słabym

- przychodzić nie w porę, wykorzystywać dobroć i gościnność innych, zanudzać swoimi sprawami i gadulstwem, nie chcieć i nie umieć słuchać innych

- nie szukać okazji, by ludziom pomagać, sprawić im radość, nieść pokój i miłość

- nie walczyć z egoizmem i pychą

Miłość narzeczeńska

- nie odróżniać miłości od pożądania

- podzielać poglądy o „próbnych" pożyciach przedmałżeńskich, wymagać ich lub propagować jako „dowód" miłości

- nie brać odpowiedzialności za osobę, której wyznało się swą miłość lub co do której nie żywi się wzajemnego uczucia miłości, redukując daną osobę do przedmiotu użycia i dostarczenia zmysłowej przyjemności

- namawiać do pożycia cielesnego lub stwarzać ku temu okazje przez podniecające zabawy, pieszczoty, autostop, wycieczki we dwoje, lekturę, filmy pornograficzne, nieprzyzwoite żarty itp.

- ośmieszać dziewictwo i czystość

- nie dbać o skromność ubioru

- deprawować osoby nieletnie

- wykorzystywać chwile słabości drugiej osoby, usprawiedliwiając się, że „ona tego chciała"

- szantażować opuszczeniem, zerwaniem narzeczeństwa, jeśli nie da „dowodu miłości"

- namawiać do zabójstwa nienarodzonego dziecka, dopuszczać się aborcji

- dążyć do małżeństwa pomimo schorzeń mogących genetycznie obciążyć potomstwo

- nie przygotowywać się na płaszczyźnie religijno-moralnej oraz materialnej do życia w małżeństwie i rodzinie

- nie przepajać miłości erotycznej miłością Boga przez wspólne uczestniczenie we Mszy św., przyjmowanie sakramentów

Miłość małżeńska i życie seksualne w małżeństwie

- traktować małżeństwo jako czysto prawny, a nie osobowy i sakramentalny związek dwojga ludzi sobie równych

- dysponować sobą, zdrowiem, wartościami moralnymi i materialnymi bez liczenia się ze współmałżonkiem

- zaniedbywać na co dzień wobec współmałżonka oznak delikatności, miłości, wymogów grzeczności i kultury

- jednostronnie, arbitralnie i despotycznie załatwiać sprawy rodziny i domu

- uchylać się od czynnego udziału w spełnianiu prac i posług domowych, przeceniać własny wkład w dobro wspólne

- poniżać swą godność, zakłócać spokój i ład pożycia małżeńskiego nadużywaniem alkoholu

- podnosić głos, stwarzać klimat napięć i niepokoju, ulegać irytacji

- obrażanie się i dąsanie

- maltretować fizycznie lub moralnie współmałżonka

- w konfliktach widzieć winę tylko współmałżonka

- przypominać i wypominać grzechy przeszłości, niedotrzymane obietnice itp.

- za wszelką cenę dążyć do wykazania i przeprowadzenia „swojej" racji

- cieszyć się z upokorzenia i porażek współmałżonka

- nie interesować się pracą zawodową i sukcesami współmałżonka

- nie znajdować słowa uznania i pochwały za wkład pracy, sukcesy i gusty współmałżonka

- przesadnie chwalić inne żony lub mężów wobec współmałżonka

- nie zdobywać się na uśmiech i humor nawet pomimo zmęczenia i kłopotów

- trawić czas na spotkania koleżeńskie, gry, rozrywki kosztem rodziny

- poświęcać rodzinę dla innych zajęć

- nie mieć czasu dla żony, męża i dzieci

- nie dbać o wspólne imprezy i rozrywki: wczasy, wycieczki, teatr, kino, odwiedziny

- nie otaczać należytą troską chorego lub cierpiącego współmałżonka

- zaniedbywać należne obowiązki względem rodziny, współmałżonka, odmawiać szacunku jego rodzicom, krewnym, wydawać o nich ujemne sądy, wyrażać się z lekceważeniem, nie szanować uczuć miłości u swego współmałżonka do swych rodziców, krewnych

- nie dążyć do stworzenia w małżeństwie wspólnoty materialnej

- trwonić nieodpowiedzialnie pieniądze na zbyteczne sprawy: alkohol, stroje, przyjęcia

- zaniedbywać wspólną modlitwę, wspólne uczestniczenie we Mszy św., wspólne przystępowanie do sakramentów świętych

- szukać w małżeństwie tylko przeżyć zmysłowych

- w pożyciu małżeńskim nie liczyć się ze stanem psychicznym i fizycznym współmałżonka, nie znać naturalnej metody poczęć, zmuszać do używania środków antykoncepcyjnych lub samemu je używać

- nie liczyć się z kulturą, skromnością i delikatnością, przyjmować i narzucać postawy, czynności i gesty uwłaczające godności człowieka i chrześcijanina

- z egoizmu, małoduszności i wygodnictwa ograniczać ilość potomstwa

- traktować sprawę dzietności rodziny jako autonomiczną, prywatną, bez rozliczeń z Bogiem

- źle wyrażać się o rodzinach wielodzietnych

- odmawiać bez powodu pożycia małżeńskiego

- zatruwać siebie i współmałżonka zazdrością i nieuzasadnionymi podejrzeniami

- nawiązywać flirty, uprawiać stosunki pozamałżeńskie

- straszyć współmałżonka rozwodem lub naprawdę do niego dążyć

- po rozwodzie cywilnym wstępować w nowe związki małżeńskie

- nie chcieć przebaczyć i pojednać się po grzechu wiarołomstwa

- nie dziękować nigdy Bogu za radość życia i pożycia małżeńskiego

Miłość rodziców względem dzieci

- budzić nowe życie pomimo schorzeń, w stanie podniecenia alkoholowego, w trudnych i niezwykłych okolicznościach zewnętrznych

- nie okazywać zainteresowania i czułości dziecku po urodzeniu

- nie starać się o prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka

- ograniczać troskę o dziecko tylko do zaspokojenia jego potrzeb materialnych

- nie troszczyć się o religijno-moralne wychowanie dzieci, nie posyłać ich na naukę religii, nie dawać im dobrego przykładu

- nie interesować się twórczością i sprawami szkolnymi dziecka, nie znajdować czasu na rozmowy, spacery, wycieczki z dziećmi

- nie interesować się, z kim dzieci utrzymują kontakty towarzyskie

- przeklinać dzieci, obrzucać je nieprzyzwoitymi epitetami, wyrażeniami, porównaniami, poniżać dzieci

- nie tworzyć w domu atmosfery miłości, bezpieczeństwa

- urządzać w domu rodzinnym awantury, kłótnie, libacje alkoholowe, opowiadać nieprzyzwoite żarty, wyśmiewać się z rzeczy religijnych

- pozwalać nieletniemu dziecku na picie alkoholu, palenie tytoniu

- zezwalać na oglądanie filmów przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych

- być surowym w wymaganiach i karaniu, albo zbyt słabym i pobłażliwym, tolerować u dzieci fałszywe poglądy i złe postępowanie

- nie szanować indywidualnej osobowości dziecka

- w ogóle nie dbać o zbudowanie hierarchii wartości

- nie dążyć do wytworzenia klimatu, w którym rozwija się i dojrzewa wielokształtna miłość Boga i człowieka

- wywierać nacisk na wybór studiów, stanu czy zawodu dziecka według własnych upodobań i ambicji

- zabraniać, utrudniać lub zmuszać dziecko do małżeństwa

- dążyć do skłócenia lub rozbicia małżeństwa dziecka

- nie modlić się za swoje dzieci

Miłość dzieci względem rodziców

- nie szanować rodziców, odmawiać im szczerości, uległości, okłamywać ich, podnosić na nich rękę, przeklinać lub ubliżać im słowem, gestem

- nie współczuć rodzicom w ich cierpieniach

- nie troszczyć się o rodziców chorych, starych i niedołężnych, nie odwiedzać ich, nie pisać listów itp.

- wstydzić się swoich rodziców

- szargać opinię rodziny

- opowiadać o wadach rodziców

- zagarniać lub wyłudzać na osobisty użytek majątek rodzinny bez liczenia się z potrzebami pozostałych członków rodziny

- zaniedbywać lub nie odwiedzać mogił swoich rodziców

- nie modlić się za rodziców żywych i umarłych

Prawo do własności

- przywłaszczać sobie jakąkolwiek własność prywatną lub społeczną

- korzystać ze środków lokomocji bez posiadania lub kasowania biletu

- niszczyć własność społeczną lub prywatną

- przywłaszczać sobie cudze prace i cudze zasługi

- uprawiać nieuczciwość i oszustwo

- nieuczciwie i niesolidnie pracować

- przychodzić do pracy nietrzeźwym lub niewypoczętym, skracać czas pracy przez spóźnianie się albo wcześniejsze wychodzenie

- zdobywać zwolnienia lekarskie poza chorobą

- nie dotrzymywać terminów wykonania pracy lub płatności

- nie rozliczać się z pieniędzy prywatnych i społecznych

- domagać się łapówek, przyjmować łapówki

- zatrzymywać, opóźniać lub uszczuplać należną zapłatę pracownikom

- nie ubezpieczać swoich pracowników

- „robić pieniądze" bez pracy

- zatrzymywać zbyt długo pożyczone przedmioty, „zapominać" o ich oddawaniu

Prawo do prawdy i wolności

- kłamać, oszukiwać, tendencyjnie informować

- fałszować naukę, przemilczać istotne fakty, uogólniać

- milczeć z bojaźni lub wygodnictwa, gdy trzeba dać świadectwo prawdzie i sprawiedliwości

- podchodzić do ludzi z obłudą i pochlebstwem

- łamać tajemnicę zawodową, tajemnicę korespondencji, rozmów telefonicznych, mimo woli podsłuchanej spowiedzi

- zmuszać kogoś groźbami, dyskryminacją

- trudnić się podsłuchiwaniem, podglądaniem, donosicielstwem

- nie szanować czyjejś prywatności, przekonań i praktyk religijnych

- ograniczać swobodę społecznego i publicznego wyznawania przekonań religijnych

- udaremniać albo ograniczać spełnianie lub korzystanie z posług religijnych

- zakazywać wypełniania obowiązków religijnych

Życie i zdrowie

- stać się przyczyną pośrednią lub bezpośrednią śmierci człowieka narodzonego lub nienarodzonego

- uchylać się od odpowiedzialności materialnej wobec tych, którzy zostali dotknięci utratą bliskiego człowieka spowodowaną przez nas

- popierać przerywanie ciąży

- pochwalać przerywanie ciąży, zabójstwa, wojny

- narażać kogoś bez potrzeby na ryzyko utraty życia albo zdrowia, na trwałe lub okresowe kalectwo, na niebezpieczeństwo zatrucia, zakażenia, AIDS

- zaniedbywać higienę osobistą, higienę pomieszczenia i miejsca pracy

- prowadzić pojazdy bez przestrzegania przepisów drogowych, po spożyciu alkoholu, z nadmierną szybkością

- narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo nieprawidłowym zachowaniem się na jezdni

GRZECHY WOBEC SAMEGO SIEBIE

Małoduszność

- nie mieć ideału wzorca swej osobowości, mając – nie realizować go

- nie brać pod uwagę życia wiecznego

- nie pamiętać o tym, że musimy współpracować z Bogiem w tworzeniu ładu, porządku, piękna

- nie wykorzystywać w pełni swych możliwości i talentów

- nie szukać i nie wypełniać swego szczególnego powołania, planu Bożego wobec siebie

- nie dokształcać się zawodowo

- godzić się na zastój w rozwoju swojej kultury umysłowej i moralnej

- uzależniać się od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu

- nie starać się o poznanie nurtów myśli i kierunków rozwoju swojej epoki

- źle gospodarować czasem – marnować go na pustą gadaninę, rozrywkę, przesadną toaletę itp.

- usprawiedliwiać swój zastój i grzechy „koniecznością życiową", „takimi czasami", „obecną sytuacją" itp.

Grzechy wobec ciała

- nie troszczyć się wcale o swoje zdrowie

- zaniedbywać sen, posiłki, wypoczynek

- zamraczać się alkoholem, nadmierną ilością tytoniu, używać narkotyków

- nadużywać napojów i pokarmów

- niszczyć zdrowie przez nieumiarkowany sport, odchudzanie się, nieodpowiedni ubiór w zależności od aury

- uprawiać samogwałt, wchodzić w nałóg, uzależnienie, wchodzić w stosunki homoseksualne, lesbijskie, pedofilskie

Zła ambicja

- dążyć do wyższej stopy życiowej kosztem wartości moralnych i kulturowych

- całkowicie poświęcać się zarabianiu pieniędzy i widzieć w tym główny cel swego życia

- popadać w zadłużenia i nie oddawać pożyczki

- widzieć swą pracę tylko od strony zarobku

- dążyć do zdystansowania innych w materialnym dorabianiu się

- przeceniać swoje zdolności, zasługi, autorytet

- stawiać ambicji inne cele niż służenie bliźniemu, ojczyźnie, narodowi, Bogu

Pycha i próżność

- wynosić się ponad innych, podkreślać swoją przewagę inteligencji, władzy, zamożności, swoje zasługi i nie pamiętać, że wszystko zawdzięczamy Bogu i ludziom

- uważać się za właściciela, a nie „włodarza" dóbr, które mają przez nas służyć bliźnim

- mieć w pogardzie innych, pogardliwie się o nich wyrażać, poniżać innych

- separować się od innych w poczuciu własnej wyższości

- wszędzie podkreślać swoje „ja", lekceważyć, co mówią inni

- być przewrażliwionym na punkcie miłości własnej – zbyt łatwo się obrażać

- przesadnie się stroić, nie przestrzegać zasad przyzwoitości, budzić niesmak u bliźnich, szpecić siebie przez nadużywanie kosmetyków

- ulegać snobizmowi, lekceważyć formy towarzyskie

Brak umiaru

- przesadnie troszczyć się o zdrowie

- nie panować nad swoimi uczuciami: radością, humorem, gadulstwem i narzucać swoje nastroje innym

- robić z siebie „ofiarę losu"

- ulegać depresjom, załamaniom - po stratach i niepowodzeniach, czynić za nie odpowiedzialnym Boga i ludzi, nie widzieć w tym stron pozytywnych

- uogólniać zło i wady ludzkie, popadać w zgorzknienie i pesymizm

Nieład życia

- nie mieć ogólnego schematu planu dnia, nie kalkulować podejmowanych zobowiązań ze swymi możliwościami czasowymi

- nie mieć przed oczyma hierarchii wartości, nie brać pod uwagę motywów moralnych i zobowiązań osobowych w podejmowaniu decyzji

- być „roztrzepanym", tolerować nieporządek i bałagan w domu, w swym wyglądzie

- bezmyślnie i pochopnie wydawać pieniądze

- podejmować decyzje pod wrażeniem chwili, bez dostatecznego przemyślenia lub modlitwy

GRZECHY WOBEC KOŚCIOŁA

- pojmować Kościół jako instytucję, partię polityczną, a siebie jako klienta – a nie widzieć w nim Mistycznego Ciała Chrystusa

- utożsamiać Kościół z duchowieństwem

- opuszczać w niedzielę i święta Mszę św. bez powodu lub z powodu małej niedogodności

- ograniczać się do uczestniczenia we Mszy św. tylko w niedzielę, pomimo łatwości uczestniczenia w niej także w ciągu tygodnia

- zachowywać się biernie i z dobrowolnym roztargnieniem w czasie Mszy św.

- nie brać czynnego udziału we Mszy św.

- zaniedbywać lub stronić od częstego przystępowania do Sakramentu Eucharystii, a w razie potrzeby od Sakramentu Pokuty

- przyjmować sakramenty świętokradzko (nie wypełniając warunków)

- potępiać i krytykować inne formy kultu i pobożności

- uchylać się od wszelkiej formy działalności apostolskiej

- posuwać się w tolerancji innych religii do twierdzenia, że „wszystkie religie są sobie równe"

- chrześcijan niekatolików uważać za wrogów

- ograniczać rolę Kościoła do administrowania sakramentów, a odmawiać mu władzy nauczycielskiej w sprawach wiary i moralności

- nie poszerzać i systematycznie nie pogłębiać znajomości nauki Kościoła

- głosić poglądy niezgodne z doktryną katolicką

- krytykować duchowieństwo

- nie dotrzymywać wierności wierze i odrzucać autentyczne wartości chrześcijańskie

- unikać w rozmowach spraw i problemów religii lub Kościoła, uważać to za rzecz wstydliwą, „nietaktowną"

- być biernym i nie zainteresowanym w organizowaniu nauczania religii dzieci i młodzieży

- przeszkadzać w organizowaniu lub przeprowadzaniu katechizacji dzieci i młodzieży

- kompromitować Kościół postawą i czynami przeciwnymi duchowi Ewangelii – wolny czas niedzieli lub święta spędzać w lokalach pijąc alkohol

- podawać lub spożywać nadmierne ilości alkoholu w czasie rodzinnych przyjęć z okazji Chrztu dziecka, i Komunii św., Sakramentu Małżeństwa itp.

- nie szanować świąt kościelnych

- nie przestrzegać postów i okresowego powstrzymywania się od organizowania hucznych zabaw

- nie przestrzegać chrześcijańskich tradycji, związanych ze świętami lub okresami roku liturgicznego

- nie interesować się w ogóle problemami i życiem Kościoła

- być obojętnym wobec problemu powołań kapłańskich

- nie modlić się za Papieża i duchowieństwo

- zapierać się przynależności do Kościoła katolickiego.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com