French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Egzorcyzm i jego znaczenie w walce ze złymi duchami

w dniu środa, 01 marzec 2000.

AWALCZMY Z SZATANEM I ZBUNTOWANYMI ANIOŁAMI

świętego Michała Archanioła* Egzorcyzm to modlitwa w której Kościół mocą i na zlecenie samego Chrystusa (por. Mk, 23-27; 16,17) prosi Boga o odsunięcie podstępów i złości szatana od ludzi, zwierząt, miejsc czy też rzeczy. Podany egzorcyzm może być prywatnie odmawiany przez wszystkich wiernych, aby Bóg za wstawiennictwem św. Michała Archanioła odpędził szatana oraz uwolnił nas od jego zasadzek i ataków. Egzorcyzm można odmówić z wiarą za siebie samego prosząc o obronę przed napaściami złego ducha. Dobrze by było, abyśmy odmawiali egzorcyzm za człowieka, który trwa uporczywie w grzechu ciężkim, w nałogu, np. pijaństwie lub też publicznie sprzeciwia się Bogu i depcze Jego prawo.

W poniższym egzorcyzmie zwracamy się najpierw z prośbą do św. Michała Archanioła, jako że on został ustanowiony przez Boga do zwalczania szatana (por. Ap 12,7). Św. Michał wraz z wiernymi Bogu Aniołami pokonał szatana i jego zwolenników i strącił ich z nieba na ziemię (Ap 12,7-9). Szatan nienawidząc Boga i ludzi, których Stwórca dopuścił do udziału w swoim boskim życiu, rozpoczął zaciętą walkę z ludzkością chcąc ją odwieść od złączenia się z Bogiem. Święty Michał razem ze swymi Aniołami spieszy nam na pomoc.

Z kolei my wzywamy wstawiennictwa Najśw. Maryi Panny, która od pierwszej chwili swego Niepokalanego Poczęcia była zjednoczona z Bogiem i ustawicznie wzrastała w świętości. Szatan ani przez moment nie zagarnął Jej w swoją niewolę, pomiędzy Nią a szatanem była ciągła nieprzyjaźń (Rdz 3,15). Niepokalana Dziewica współpracowała najściślej w zbawczym dziele Chrystusa. Pan Jezus chciał, by Maryja była naszą duchową Matką (J 19,26-27). Tylko wtedy jesteśmy Jego prawdziwymi uczniami, jeśli Ją przyjmujemy za swoją Matkę. Jako nasza Matka i jednocześnie jako Pośredniczka wszystkich łask Najśw. Maryja Panna troszczy się o nasze zbawienie i broni nas przed atakami szatana.

Wreszcie upraszamy wstawiennictwa wszystkich Świętych, ponieważ oni, będąc złączeni z Chrystusem, już pokonali szatana i swoim wstawiennictwem u Boga pomagają nam w walce ze złym duchem. Błagalny i rozkazujący ton modlitwy egzorcyzmowej opiera się na mocy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ostateczne pokonał szatana. Teraz w swym niezmierzonym miłosierdziu chce nas dopuścić do udziału w swoim zwycięstwie nad nim oraz pokonać go w nas, którzy tworzymy Jego Mistyczne Ciało. Jeśli komuś sumienie wyrzucałoby przewinienia, niech przed odmówieniem egzorcyzmu wzbudzi akt szczerego żalu.

Podany egzorcyzm został ułożony przez Papieża Leona XIII i opublikowany na jego polecenie. Przy odmawianiu egzorcyzmu tam gdzie jest , żegnamy się.

 


 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Książę najchwalebniejszy niebiańskiego wojska, / św. Michale Archaniele, / broń nas w walce przeciwko książętom i władzom, / przeciwko wład-com świata tych ciemności, / przeciwko duchom nieprawości, w przestworzach. / Przyjdź z pomocą ludziom, / których Bóg na obraz podobieństwa Swojego stworzył / i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką / Ciebie jako stróża i patrona / czci św. Kościół. / Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi, / abyś je w najwyższym szczęściu umieścił. / Błagaj Boga pokoju, / aby starł szatana pod nogami naszymi, / aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Kościołowi.

Przekaż nasze prośby przed Oblicze Najwyższego, / aby rychło uprzedziło nas Miłosierdzie Boże / i abyś schwytał smoka, / starego węża; / który jest diabłem i szatanem / i związanego rzucił do przepaści; / aby nie zwodził dalej ludzi.

Egzorcyzm

(stojąc)

W Imię Jezusa Chrystusa, / Boga i Pana naszego, / za przyczyną Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy Maryi, / świętego Michała Archanioła; / świętych Apostołów Piotra i Pawła / i wszystkich Świętych, / ufając w powagę naszego świętego posługiwania, / przystępujemy bezpiecznie / do odrzucenia napadów diabelskiego podstępu.

Psalm 67

Niech powstanie Bóg / i niech rozproszą się nieprzyjaciele Jego / i niech uciekną ci, / którzy Go nienawidzą, / sprzed Oblicza Jego.

Jak rozprasza się dym, / tak niechaj się rozproszą; / jak rozpływa się wosk w obliczu ognia, / tak niech zginą grzesznicy sprzed Oblicza Bożego.

V. Oto przed Krzyżem Pańskim uciekajcie moce przeciwne.

R. Zwycięża lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida.

V. Niech Miłosierdzie Twoje o Panie, będzie nad nami.

R. Ponieważ zaufaliśmy Tobie.

Egzorcyzmujemy ciebie, wszelki nieczysty duchu, / wszelka szatańska mocy, / wszelkie napaści piekielnego przeciwnika, / wszelki legionie, / wszelki zborze i sekto diabelska, / w Imieniu i Mocy Pana naszego JEZUSA Chrystusa, / wykorzeń się i uciekaj z Kościoła Bożego, / od dusz na obraz Boży stworzonych / i Najdroższą Krwią Baranka odkupionych . / Nie odważ się więcej, wężu najchytrzejszy, / oszukiwać ludzki ród, / prześladować Kościół Boży / i wybranych Bożych przesiewać / i przetrząsać jakby pszenicę. / Niech ci rozkaże Bóg Najwyższy, / któremu w wielkiej twojej pysze czynisz się równym; / który chce zbawić wszystkich ludzi / i chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. / Rozkazuje ci Bóg Ojciec , / rozkazuje ci Bóg Syn , / rozkazuje ci Bóg Duch Święty , / rozkazuje ci Chrystus, / Odwieczne Słowo Boże, / Które Ciałem się stało , / Które dla zbawienia rodzaju ludzkiego / zgubionego przez twą zawiść, / upokorzyło się samo / stawszy się posłusznym aż do śmierci. / Chrystus, / Który Kościół Swój zbudował na silnej skale / i oświadczył, / że bramy piekieł nigdy go nie zwyciężą, / ponieważ z nim będzie zawsze każdego dnia / aż do skończenia świata. / Rozkazuje ci tajemnica Krzyża świętego / i moc wszystkich tajemnic Wiary chrześcijańskiej. / Rozkazuje ci Bogarodzica Dziewica Maryja, / Która pyszną twoją głowę / od pierwszej chwili Swego Niepokalanego Poczęcia / w Swojej pokorze starła. / Rozkazuje ci wiara świętych Apostołów Piotra i Pawła / i wszystkich Apostołów . / Rozkazuje ci krew Męczenników / i pobożne wstawiennictwo wszystkich Świętych .

Przeto, smoku przeklęty / i wszelki legionie diabelski, / zaklinamy cię przez Boga Żywego , / przez Boga Prawdziwego, / przez Boga Świętego, / przez Boga, Który tak umiłował świat, / że Syna Swego Jedynego dał, / aby każdy, / kto w Niego wierzy, / nie zginął / lecz miał życie wieczne; / przestań uwodzić stworzenia ludzkie / i poić je trucizną wiecznego potępienia, / przestań szkodzić Kościołowi / i zarzucać sidła na jego wolność. / Idź precz szatanie, / wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa, / wrogu ludzkiego zbawienia. / Daj miejsce Chrystusowi, / w Którym nic nie znalazłeś z twoich dzieł; / daj miejsce Kościołowi jednemu, / świętemu, katolickiemu / maryjnemu i apostolskiemu, / który Chrystus sam nabył Krwią Swoją. / Upokórz się pod potężną ręką Boga, / drżyj i uciekaj, / ponieważ my wzywamy Święte i straszne Imię JEZUS, / przed którym drży piekło, / Któremu moce niebios / i potęgi i panowanie są podległe; / Którego Cherubini i Serafini / nieustającym wołaniem chwalą, mówiąc: / Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów!

(klęcząc)

V. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. (Pan z wami.

R. I duchem twoim).

Módlmy się

Boże niebios, Boże ziemi, / Boże Aniołów, Boże Archaniołów, / Boże Patriarchów, Boże Proroków, Boże Apostołów, / Boże Męczenników, Boże Wyznawców, / Boże Dziewic, Boże wszystkich Świętych, / Boże, Który posiadasz moc dać życie po śmierci / i pokój po pracy; / ponieważ nie ma Boga poza Tobą, / i być nie może, / Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, / Którego Królestwu nie będzie końca: / pokornie prosimy Majestat Twej Chwały, / abyś od piekielnych duchów, / wszelkiej władzy, / sidła, oszustwa i niegodziwości, / Potęgą Swoją wyzwolić / i nietkniętych ustrzec nas raczył. / Przez Chrystusa Pana naszego. / Amen.

V. Od sideł szatańskich.

R. Wyzwól nas Panie.

V. Abyś Kościół Twój Święty zachował w Twej służbie bezpieczny i wolny.

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

V. Abyś nieprzyjaciół Świętego Kościoła upokorzyć raczył.

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

(Teraz należy pokropić miejsce wodą święconą i odmówić trzy razy Zdrowaś Maryjo, o straż Aniołów dla siebie samego.)

Imprimatur: Constantiis, die 8 decembris 1943, L. LERIDEZ, v.g.

*(Ojciec Święty napomina i nawołuje księży do używania tego egzorcyzmu najczęściej jak to możliwe. Także ludzie świeccy mogą go odmawiać – jako zwykłą zatwierdzoną przez Kościół modlitwę.)

Święty Michale Archaniele[1] wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

 


[1] (Widząc wzmaganie szatana i mając wizję, jak diabeł atakuje Kościół, papież Leon XIII osobiście ułożył modlitwę „Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce...” odmawiał ją bardzo często w ciągu dnia. W roku 1886 rozkazał wszystkim biskupom, by była... odmawiana po każdej Mszy Świętej. Przypomniał o tym Jan Paweł II – 24 maja 1987 roku.)

*Tekst egzorcyzmu został zaczerpnięty z modlitewnika „Modlitwy Przebłagalne za grzechy świata końca czasu” na każdy dzień tygodnia (ok. 300 str., kolorowe zdjęcia, rok 2000), można również nabyć w naszych redakcjach.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com