French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Globalne oszustwo i drogi wyjścia

w dniu środa, 01 sierpień 2001.

NOWOŚĆ WYDAWNICTWA MICHAEL

GLOBALNE OSZUSTWO I DROGI WYJŚCIAKsiążka składa się z trzech części, w których autor stopniowo odkrywa i wyjaśnia bardzo prosto i zrozumiale globalne oszustwo szatańskich elit, które rządzą dziś światem. Sekret oszustwa i proponowane rozwiązania, choć blokowane i zatajane przez całe lata, w końcu ukazały się na rynku polskim. Ten bestseller (ponad 500 000 egzemplarzy sprzeda­nych na świecie) opatrzony wstępami J.E. bpa Edwarda Frankowskiego i dra Szczęsnego Górskiego jest lekturą obowiązkową. Autor nie tylko wyprowa­dza nas z fałszu finansowego, ekonomicznego i politycz­nego, ale pomaga zrozumieć, jak powinien wyglądać świat w świetle sprawiedliwości i zdrowego roz­sądku. Nie zwlekaj i poznaj prawdę już dziś. Format A5, s. 143. Cena w Kanadzie, USA i innych krajach $10, w Polsce 14 zł. Przesyłka wliczona.szyscy jesteśmy zaproszeni do Nieba i tylko od nas samych zależy, czy z tego zapro­szenia sko­rzystamy.

 

 

 

PRZEDMOWA

bp Edward M. Frankowski herbbp Edward M. FrankowskiSeria wydawnicza „Wokół dok­tryny Kredytu Społecznego” spo­tyka się z tym większym zainteresowaniem, im bardziej za­ciemnia się scena eko­nomiczna i po­lityczna w Ojczyźnie na­szej. Na ruiny po ko­munizmie, obsia­dłe przez ludzi upa­dłego systemu, na­kłada się równie nisz­cząca fala za­chodniego postmodernizmu, dzikiego libera­lizmu i gangsterstwa po­litycz­nego osób, które nie­go­dziwymi meto­dami za­żar­cie walczą o wła­dzę i o pieniądze tylko dla siebie, a nie dla Na­rodu. Państwo coraz bardziej jest spychane, a wy­suwa się władza międzyna­rodowego pie­niądza. Następuje ciągłe zrzekanie się władzy na rzecz rynku. Wydaje się, że takie zagrożenia dostrzegł Ojciec Święty Jan Paweł II w So­snowcu, dnia 14 czerwca 1999 roku, gdy powiedział: „W imię praw rynku za­pomina się o prawach człowieka. Jest tak na przy­kład, gdy rachu­nek ekonomiczny usprawiedliwia po­zbawienie pracy kogoś, kto wraz z nią traci wszel­kie perspektywy na utrzy­manie siebie i ro­dziny. Dzieje się tak rów­nież, gdy dla zwięk­sze­nia produkcji od­mawia się pracownikowi prawa do od­poczynku, do troski o ro­dzinę, do wolności w podejmo­waniu de­cyzji o kształcie własnej codzienno­ści. Jest tak zawsze, gdy wartość pracy jest okre­ślana nie poprzez wy­siłek czło­wieka, ale po­przez cenę produktu – co powoduje, że wyna­grodzenie nie od­po­wiada tru­dowi ”.

Można powiedzieć, że nasza sytuacja jest jak gdyby „rozwi­nię­ciem biblijnej przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Rozmiary zjawiska karzą myśleć o strukturach i mechanizmach związanych ze sferą fi­nansów, pieniądza, produkcji i wymiany, które w opar­ciu o różne na­ciski polityczne rządzą w światowej ekonomii. Struktury i mechani­zmy okazują się jakby niezdolne do usunięcia niesprawiedliwych układów społecznych odziedziczonych po przeszłości i do stawienia czoła naglącym wezwaniom i etycz­nym imperatywom współczesno­ści.” [Redemptor hominis, nr l6].

Trzeba promować rozwój lepszego świata przez wprowadza­nie w życie społeczeństwa zasad chrześcijaństwa, szczególnie w dzie­dzinie ekonomii. Pieniądze to nie jedyny, ale to najpilniejszy problem do rozwiązania, bo inne problemy rozbijają się o pie­nią­dze. Bankie­rzy, którzy mają władzę kreowania pieniędzy, stróże i kierownicy kapi­tału finansowego władają kredytem i rozdzielają go według wła­snej woli. Chcą doprowadzić do tego, abyśmy przez pół roku żyli na kre­dyt, a pół roku pracowali na podatki.

„W ten sposób regulują oni niejako obieg krwi w organizmie go­spodarczym i sam żywioł gospodarczego życia trzymają w rę­kach, że nikt nie może wbrew ich woli oddychać.” [Quadrage­simo anno, nr 106]. „Państwo stało się niewolnikiem wydanym na łup ludzkich żądz i namiętności.” [Quadragesimo anno, nr 109 ].

Władza pieniądza, czyli siła międzynarodowej finansjery leży w ignorancji ludzi. Finansjera straci swoją siłę jedynie wtedy, gdy lu­dzie poznają jej oszustwo. Państwo wtedy będzie mocne, gdy mocne bę­dzie całe społeczeństwo. Z silnego społe­czeństwa może wyłonić się silne państwo. Siła polityczna rodzi się z sił społecz­nych. Toteż wprowadzić ducha chrześcijańskiego do polityki to najważniejsza i najpilniejsza misja dziejowa Pol­ski.

Reformę ekonomiczną będzie można wprowadzić szczegól­nie przez zastosowanie ekonomii Kredytu Społecznego, który jest zgodny z Katolicką Nauką Społeczną. Toteż wydaje się, że propo­zy­cje finan­sowe Kredytu Społecznego są godne uwagi nie tylko naj­wyższych autorytetów ekonomicznych i politycznych, ale także godne są popar­cia najszerszych rzesz społecznych dla wprowadze­nia tych zasad w nasze życie ekonomiczne i poli­tyczne. Pozwolą nam zrozumieć i wy­jaśnić w dużym stopniu sy­tuację, w jakiej znaleźliśmy się obecnie i dadzą sposoby rozwią­zań zgodnych z Katolicką Nauką Społeczną.

Wyrażam uznanie i podziękowanie redakcji wydawnictwa Mi­chael oraz autorom i wydawcom książek serii „Wokół dok­tryny Kre­dytu Społecznego” zwłaszcza, że mają nie tylko walor na­ukowy, ale także popularyzatorski. Taką jest niniejsza praca Louisa Evena: „Globalne oszustwo i drogi wyjścia”.

Wszystkim wydawcom, redaktorom i czytelnikom z serca bło­go­sławię.

 

bp Edward M. Frankowski

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com