French flag English spanish flag

Kongres Roku Różańca Świętego

Napisał Yvette Poirier, Urszula Polkowska w dniu środa, 01 październik 2003.

Międzynarodowy Kongres Pielgrzymów św. Michała, Apostołów i Rodzin

Jak każdego roku, również w roku 2003, w dniach od 30 sierpnia do 1 września w Instytucie Louisa Evena dla Spra­wiedliwości Społecznej w Domu Naj­świętszej Marii Panny od­był się wspa­niały Kongres Pielgrzymów św. Michała. Redakcja główna MICHAELA i siedziba świeckiego zgro­ma­dzenia Piel­grzymów św. Michała mieszczą się w Rou­ge­mont, w prowincji Quebec w Kanadzie.

Brama główna do Instytutu Louisa Evena

Z radością witaliśmy apostołów, którzy podjęli się zadania szerszego rozpo­wszechniania prasy katolickiej – na­szych czasopism: polskiego MI­CHAELA, angiel­skiego MICHAEL Journal oraz hiszpańskiego „San Miguel” i fran­cuskiego „Vers Demain”.

Pielgrzymi św. Michała należą do Armii Świę­tego Michała, dlatego, oprócz codziennej Mszy św., trzech części Różańca św. i Aktów od­dania, odmawiają oni modlitwę kon­sekracji Św. Michała Archanioła. Nie walczą „stalowym mieczem”, lecz mieczem prawdy rozprowa­dzając pismo MI­CHAEL. Generało­wie to ci, którzy zbiorą powyżej 2000 prenumerat, pułkownicy mają na koncie 1000 prenumerat i więcej, podpułkownicy – 500 lub wię­cej.

Zwycięzcą wśród lokalnych apo­stołów został w tym roku Lio­nel Bournival (2564 prenumeraty), który powie­dział na Kongresie m.in.:

„To przywilej od Pana Boga iść od drzwi do drzwi. Myślę, że ci któ­rzy chodzą od drzwi do drzwi będą wynagrodzeni stokrot­nie przez Pana Boga. Gratuluję młodzieży jej apostolatu. Chcemy, aby mło­dzi ludzie kontynuowali naszą pracę. Młodzież od­nosi sukces w apostolacie ze względu na wielką prostotę w wyja­śnianiu sprawy. Pan Bóg ukrywa swoje łaski w prostocie.”

1. Lionel Bournival 2564
2. Państwo Gaouette 2518
3. Janusz Lewicki 1879

Pielgrzymi rozprowadzają wydania bezpłatne i zbierają prenumeraty, często chodzą od drzwi do drzwi domów. Jednocześnie i przede wszystkim jest to Krucjata różańcowa – modlą się z rodzinami na Różańcu.

Polscy apostołowie także mają swój udział w tej zaszczytnej pracy pod Sztandarem św. Michała Ar­chanioła.

W tym roku, po Kongre­sie, apostołowie – Po­lacy: red. Jacek Morawa i red. Janusz Lewicki po­dróżowali po zachodniej Ka­nadzie, odwiedzając pol­skie parafie, gdzie przepro­wadzili prelekcje, rozpro­wadzali bez­płatne wydania MICHA­ELA z listem apostol­skim papieża Jana Pawła II o Ró­żańcu, a także zbie­rali pre­numeraty. W su­mie od­byli 15 spotkań na tra­sie do Vancouver i ze­brali ponad 500 prenu­me­rat. Wielu ka­płanów po­mogło zorgani­zo­wać te spotkania.

Potem Jacek Mo­rawa udał się do stanów Massa­chusetts i Connecticut w USA, a Janusz Le­wicki wró­cił do Polski, gdzie czeka go za­danie roz­pro­wa­dzenia ok. 100 tys. egzempla­rzy bez­płat­nego wydania MI­CHA­ELA o Ró­żańcu św.

W Stanach Zjednoczo­nych wielką rolę w roz­pro­wadzaniu wydań bezpłat­nych i zbie­raniu prenumerat od­grywa rodzina państwa AnnMarie & Yves Ja­cques z Massachu­setts. Po­siadają oni adres skrzynki pocz­towej i w roku 2003 wy­słali ponad 300 000 bezpłat­nych eg­zemplarzy MICHAELA po­święconych Różańcowi św. i zebrali 500 pre­nume­rat. Pani Ja­cques oprócz apostolatu prowa­dzi szkołę domową (home schooling) i uczy swoje dzieci w domu. Swoje wystą-pienie na Kon­gresie pani Ja­cques za­kończyła słowami: „...musimy zawsze mieć Róża­niec w ręku i szerzyć jednocze­śnie Kre­dyt Spo­łeczny.”

Państwo Roy (Cambridge, Ontario, Kanada) również bardzo systematycznie rozprowadzają wydania bezpłatne i zbierają prenumeraty. Na Kongresie pan Bernard Roy stwierdził: „Różaniec to bicz przeciwko szatanowi. MICHAEL to drugi bicz prze­ciwko bankierom i finansistom – komuni­stom. Nie da się rozdzielić Różańca od Kredytu Społecz­nego. I Różaniec św. i Kredyt Społeczny walczą o sprawiedliwość, pokój, o obronę i bezpie­czeństwo rodziny. Ksiądz w na­szej parafii powie­dział: ‘W tym roku katolicy ko­niecznie muszą przemówić, wyjść i działać, ponie­waż bardziej niż kiedykolwiek sanktuaria rodzin są otwarcie atako­wane przez Masonerię. Nie mamy prawa dłużej milczeć, chować się. To czas apo­stolatu: Wszyscy do apostolatu!’. "

Wielką radością dla Ruchu są nowi apostołowie z Ekwadoru i Meksyku. Państwo Teresa (Polka) i Carlos Reyes rozpoczęli wydawanie hiszpańskiej wersji MICHAELA pod tytułem „San Miguel”. W stolicy Ekwadoru – Quito, za zgodą lokalnej archi­diecezji, rozpoczęli zakładanie centrum dla Piel­grzymów św. Michała. Podróżują po wielu krajach Ameryki Ła­cińskiej i wszędzie tam, gdzie ludzie mówią po hiszpańsku, również w USA i w Kana­dzie, roz­prowadzają bezpłatne wydania pisma i zbie­rają prenumeraty, organizując spotkania. Sprawia im radość czytanie książek Louisa Evena o Kredycie Spo­łecznym i praca dla spra­wiedliwości w winnicy pańskiej. A pracy ogrom, bo około 300 milionów ludzi na świecie mówi po hiszpańsku.

W Meksyku cała rodzina państwa Beltran za­an­gażowała się w pracę nad szerzeniem Kredytu Spo­łecznego. Organizują spotkania, zbierają pre­nume­raty, rozprowadzają bezpłatne wydania – oczywiście wszystko z Różańcem w ręku. W swo­ich podró­żach widzieli wielu biednych i bezdom­nych ludzi. Bardzo pragnęli coś dla nich zrobić. Odwiedzając Kanadę, trafili w Toronto, w kościele św. Jana Chrzciciela, na spotkanie Pielgrzymów św. Michała, prowa­dzone w jęz. hiszpańskim, gdzie dowiedzieli się o Kredycie Społecznym. Z wielką radością i entuzja­zmem traktują swoją mi­sję.

W apostolacie naszych nowych Pielgrzymów św. Michała pomagają z wielkim zaangażowaniem: w Ekwadorze – Pierre Marchildon i w Meksyku Me­lvin Sickler. Są to świeccy misjonarze z długim sta­żem i doświadczeniem w apostolacie. W pracy Pielgrzymów św. Michała przeżyli blisko 30 lat i znaleźli się na czele listy tych, któ­rzy zebrali naj­więcej prenumerat w 2003 r.

1. Pierre Marchildon 3684
2. Jacek Morawa (Polak) 3413
3. Melvin Sickler (Amerykanin) 3030

Nasi dwaj polscy Pielgrzymi: Jacek Morawa i Ja­nusz Lewicki pracują bardzo dynamicznie i ofiarnie jako Pielgrzymi św. Michała. Otrzymują dużą po­moc i wsparcie wielu innych polskich Piel­grzymów św. Michała, pracujących w częścio­wym wymiarze czasu oraz wielu, wielu sympaty­ków sporadycznie pomagających i wspierających pracę Pielgrzymów. Rozszerza się grono Polaków w Pol­sce i innych krajach osiedlenia, którzy pre­numerują MI­CHAELA w języku polskim, a także zajmują się dys­trybucją bezpłatnych wydań. Rozszerza się też wśród Polaków i innych narodów świata wiedza o Kredycie Społecznym – ekonomicznym rozwiąza­niu, które zlikwiduje zło, ja­kim jest np. bieda na świecie. Niemniej potrzeba jeszcze większej liczby aposto­łów, jeszcze ogrom pracy trzeba wyko­nać, żeby możliwie jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym, że istnieje rozwiązanie dla obecnego niewy­dolnego systemu finansowo-eko­nomicznego. MI­CHAEL niesie światło lu­dziom.

Drukarz, pan Marcel Lefebvre poinformował ze­branych na Kongresie, że w 2003 r. wydrukowano 31 655 000 egzemplarzy czterostronicowych wy­dań MICHAELA, w tym 7 000 000 egzemplarzy li­stu apostolskiego papieża Jana Pawła II o Ró­żańcu św. Opublikowano je w sześciu językach: francuskim, angielskim, pol­skim, włoskim, portu­galskim i hiszpańskim. 34 osoby były zaangażo­wane przy ich druku.

Wiele rodzin, pojedynczych osób i młodzieży pomagało i brało udział w Krucjacie różańcowej i w dystrybucji wydań bezpłatnych, a także w zbieraniu prenumerat. Np. pan Peter Sacco rozprowadził 300 tys. wydań promocyjnych w rejo­nie Bostonu, w stanie Massachusetts. Państwo Rodrigue 128 ty­sięcy w prowincji Quebec, w południowym Onta­rio (Kanada), panie Mason i O'Donnell 4 tys. wydań bezpłatnych. Nie sposób tu wymienić wszystkich, którzy ofiarnie pracowali w "Winnicy Pań­skiej" pod Sztandarem św. Michała Archa­nioła.

Weźmy więc Różaniec w rękę i pismo MI­CHAEL i przy pomocy Michała Archanioła oraz Niepokalanej pokonamy Wielką Finansjerę. Niepo­kalana zdepcze głowę szatana.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com