French flag English spanish flag

Kto korzysta z kryzysu finansowego

w dniu niedziela, 01 sierpień 2010.

- Restrykcja kredytu
- Kryzys
- Recesja
- Depresja
- Wojna

Ażeby zrozumieć, kto, bądź, co spowodowało kryzys finansowy, należy zastanowić się, kto z niego korzysta. Istnieje wiele instytucji i korporacji (także osób indywidualnych), które zgromadziły miliardy dolarów, podczas gdy klasa ludzi średnio­zamożnych i klasy niższe poniosły olbrzymie straty materialne.

Poczynając od 2009 roku liczba miliarderów w Stanach Zjednoczonych wzrosła w ciągu kilku mie­sięcy z 793 do 1011, a fortuny tej garstki ludzi wzrosły z 2,4 biliona dolarów do 3,6 biliona... Ich połączony kapitał wzrósł o 50% wskutek kry­zysu finansowego. Nie będzie to dla nas zasko­czeniem, jeśli przypomnimy sobie, jak rządy re­agowały na kryzysy ekonomiczne w przeszłości.

Obecnie 1% populacji kontroluje 70% wszyst­kich aktywów finansowych. Elita z Wall Street wła­śnie zamknęła księgi najbardziej dochodowego roku, pomimo czy też dzięki kryzysowi finanso­wemu.

Firmy, które są przedmiotem naszego zainte­resowania otrzymały od podatnika zawrotną sumę przeszło 14 bilionów dolarów wsparcia, co równa się czekowi na sumę 46662 dolarów, które to czeki mogły, a raczej powinny być przekazane wszyst­kim mieszkańcom Stanów Zjednoczonych – męż­czyznom, kobietom i dzieciom.

Bank Wells Fargo będąc w 2008 r. dofinanso­wany przez amerykańskiego podatnika, podwoił wynagrodzenie dla swojej kadry kierowniczej. Każdy z dyrektorów otrzymał średnio wynagrodze­nie w wysokości przeszło 11 milionów dolarów w 2009 r., a np. dyrektor naczelny Wells Fargo John Stumpf zarobił w ubiegłym roku 21,3 miliona dola­rów. Ani Wells Fargo, ani Bank of America nie będą płacić federalnych podatków za rok 2009-2010, choć ich zyski są niebotyczne. (W ubiegłym roku Bank of Amierica miał dochód w wysokości 3,6 miliarda dolarów, Bank Wells Fargo 4 miliardy, JP Morgan Bank 12 miliardów dolarów). A już prawdziwym skandalem jest zwrot podatków w wysokości 1,4 miliarda dolarów dla JP Morgan.

W sumie wszystkie instytucje finansowe Stanów Zjednoczonych otrzymają 33 miliardy dolarów zwrotu podatkowego w roku fiskalnym 2009-2010.

Podatnicy Stanów Zjednoczonych będą musieli także spłacić dług obciążający Fannie Mae and Freddie Mac (Federal National Mortgage Associa­tion – Narodowe Federalne Stowarzyszenie Hipo­teczne, przedsiębiorstwo sponsorowane prze rząd, zajmujące się kupnem hipotek, przetrzymywaniem ich, emitowaniem i sprzedażą papierów wartościo­wych gwarantowanych hipoteką). Całkowity dług obu banków jest oszałamiający i wynosi 5 bilionów dolarów!

Poprzedni minister finansów Stanów Zjedno­czonych, Hank Paulson, powiedział ostatnio w Komisji Finansów Kongresu USA: „Zrobimy wszystko, co konieczne, aby mieć pewność, że te instytucje mają kapitał niezbędny do wywiązania się ze swoich obowiązków”. Obecny minister fi­nansów, Tim Geithner, przyznał, że amerykańscy podatnicy poniosą „bardzo znaczne” straty spowo­dowane dofinansowaniem banków.

Tak zwany skandal Banku Lehman Brothers był w rzeczywistości metodą stosowaną przez wszystkie wielkie firmy z Wall Street jako standar­dowa procedura operacyjna. Jest to typowe, że organizują oni przedsięwzięcie, które udaje wolne przedsiębiorstwo, kiedy w rzeczywistości jest to tylko manipulowany rynek.

Max Keiser, reporter finansowy, opisał te szalbierstwa finansowe na Wall Street nastę­pująco: „Kiedy odkryto, że Enron ukrywał dług w swoich zestawieniach bilansowych, żeby zy­ski, akcje i opcje na zakup akcji szły w górę, Wall Street zdecydowała, że nie mogą oni uzy­skać wystarczających dochodów z tego świet­nego tricku i widzimy więcej takich przypadków w każdym kwartale”.

Jak to wygląda w praktyce? Według spraw­dzonej metody dług jest usuwany z bilansu na czas kwartalnych raportów dochodowych, a następnie, tymczasowo, powtórnie wpisywany do zestawień bilansowych przedsiębiorstwa.

Były bankier szwajcarski, Bradley Birkenfeld, został osadzony w więzieniu, gdy doniósł władzom amerykańskim, że UBS AG Bank pomaga tysią­com Amerykanów ukryć ich aktywa na tajnych kontach szwajcarskich. UBS AG jest największym bankiem szwajcarskim. Wybuchł skandal, ale jedy­nym człowiekiem skazanym na więzienie był Bir­kenfeld.

Zanim Barack Obama wygrał wybory w stanie Iowa i zyskał popularność, był już finansowany przez Goldmana Sachsa. Obama powołał na urząd ministra finansów Stanów Zjednoczonych Tima Geithnera. W decydujących momentach dofinan­sowania banków Geithner pracował pod kierun­kiem Hanka Paulsona (byłego prezesa banku Goldman Sachs) jako dyrektor tajnych opera­cji. Ten sam Obama nominował po raz wtóry na sta­nowisko prezesa Rezerwy Federalnej Bena Ber­nanke, pomimo jego umyślnych złych posunięć w czasie kryzysu ekonomicznego. W ciągu ostat­nich paru lat Bank Rezerwy Federalnej otrzymał nawet dużo więcej władzy.

Anulowanie długów bankowych Vi Ransel nazwał „rezultatem umyślnej strategii; co Wa­szyngton wykonywał wiele, wiele razy, głównie w krajach Trzeciego Świata poprzez Organiza­cje Wolnego Handlu (FTO), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Bank Światowy (WB) i Światową Organizację Handlu (WTO)”.

Na przełomie lat 2007–2008 elity finansowe podjęły decyzję wprowadzenia w życie restryk­cji kredytu, co spowodowało zatrzymanie pro­dukcji. Ponieważ bez nowego kredytu nie można niczego wyprodukować, nasza ekono­mia chyli się ku finansowemu upadkowi. Po kryzysie następuje recesja, a następnie depre­sja. Historia przypomina nam, że depresja ZAWSZE prowadzi do wojny.

Oto jaskrawy przykład, jak manipulując historią można doprowadzić do wojny. Z pewnością to nie Bóg chce, żebyśmy się wyniszczyli nawzajem. My jesteśmy tylko uczestnikami tej historii. Tej zakła­manej historii, której uczy się także nasze dzieci.

Przedstawiamy poniżej niektóre rezultaty obecnej sytuacji ekonomicznej, która – logicznie rozumując – wiedzie do kompletnego upadku na­szego systemu finansowego:

 • w marcu 2010 r. bezrobocie w USA wzro­sło do 20%
 • Arizona zmniejszyła dotacje na szkolnic­two i służbę zdrowia dla biednych
 • miasto Kansas City zredukowało liczbę szkół do połowy
 • ludność jest zmuszona pożyczać pienią­dze na żywność
 • małe miejscowości są zmuszone zmniej­szyć dotacje na ochronę porządku publicznego – w przeciwnym wypadku zbankrutują
 • wydatki na pomoc socjalną przewyższają dochody
 • w Los Angeles zwolniono 5200 nauczycieli
 • Boston zmniejsza liczbę domów kultury i bibliotek
 • młodzi ludzie pozostają bez zatrudnienia wskutek upadającego rynku pracy
 • liczba samobójstw w USA drastycznie wzrasta
 • w Detroit zostanie zamkniętych ponad 40 szkół
 • Chiny straciły 2,4 miliona miejsc pracy
 • w USA przewidziane jest zajęcie 13 milio­nów obciążonych nieruchomości do 2014 r.
 • 29 stanów jest na krawędzi bankructwa; Kansas i Vermont są najnowszymi dłużnikami ubezpieczeń od bezrobocia. Liczba stanów wzrośnie do 40
 • bez pomocy federalnej, stany zredukują opiekę medyczną (Medicaid)
 • 702 banki o całkowitej sumie aktywów wy­noszącej 400 miliardów dolarów są zagrożone bankructwem, mówi FDIC (Federal Deposit In­surance Corporation – Federalna Korporacja Depozytów Ubezpieczeniowych)
 • 180 milionów Amerykanów żyje dziś od wypłaty do wypłaty
 • Stany Zjednoczone mają największą liczbę więźniów na świecie
 • Kongres USA godzi się na wygaśnięcie zasiłków dla bezrobotnych

Przed Rewolucją Amerykańską Thomas Jefferson napisał następujący dokument:

„Rządy są ustanawiane dla ludzi i czerpią swoją własną siłę z przyzwolenia rządzonych. Ilekroć jaka­kolwiek forma rządu staje się destrukcyjna, obywatele mają prawo go zmienić bądź obalić, i założyć nowy rząd, opierając jego fundament na takich zasadach i organizując jego władzę w taki sposób, jaki według nich wpłynie najpra­wodo­pobniej na ich bezpieczeństwo i szczęśli­wość. W rzeczywistości rozwaga nakazuje, aby rządy o długiej tradycji nie były zmieniane wskutek błahych i przejściowych powodów; zatem doświadczenie wskazuje, że raczej ludz­kość jest skłonna cierpieć, podczas gdy zło­czyńcy są zdolni potem odzyskać równowagę przez obalenie form, do których przywy­kli. Ale gdy długi łańcuch nadużyć i uzurpacji, prześla­dując niezmiennie ten sam Obiekt przejawia zamiar podporządkowania go abso­lutnemu de­spotyzmowi, jest ich (ludzi) prawem, i jest ich obowiązkiem obalić taki rząd i zabezpieczyć nowych strażników dla ich własnego bezpie­czeństwa w przyszłości”.

Oczywiście, Pielgrzymi św. Michała nie są zwolennikami fizycznej rewolucji, ale rewolucji idei. Uczymy ludzi zasad nauki społecznej Kościoła za­stosowanej w doczesnym porządku przez filozofię Kredytu Społecznego. Idea Kredytu Społecznego opracowana przez Clifforda Hugh Douglasa, a na­uczana i rozpropagowana przez Louisa Evena oraz Instytut Louisa Evena dla Sprawiedliwości Społecznej ma na celu stworzenie społeczeństwa sprawiedliwego, opartego na poszanowaniu god­ności ludzkiej. Kredyt Społeczny wprowadzi ure­gulowany i sprawiedliwy system ekonomiczny, nadzorowany i przeznaczony dla ludzi, przez ludzi.

Bez względu na opozycję mediów, które są najniebezpieczniejszą bronią wymierzoną prze­ciwko ludzkości, bronią, która zaćmiła, wyizolowała i stłumiła różnice poglądów i zrozumienie istoty naszych obecnych tyrańskich sił, Pielgrzymi św. Michała będą na bieżąco informować i przekazy­wać społeczeństwu prawdę. Kontynuujmy więc walkę o sprawiedli­wość w imię Niepokalanej Maryi Panny i św. Mi­chała Archanioła.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com