French flag English spanish flag

Dziennik patriotów katolickich
dla reformy monetarnej Kredytu Społecznego

Pionki w grze

w dniu czwartek, 01 maj 2003.

Międzynarodowa konspiracja

William Guy CarrWilliam Guy Carr, komandor Kanadyjskiej Królewskiej Marynarki Wojennej, urodzony 2 czerwca 1895 r. zmarł 2 października 1959 r.

W wieku 12 lat autor został grun­townie wpro­wadzony w ideologię bolszewicką przez dwóch re­wolucyjnych misjonarzy, którzy podróżowali z nim tym samym okrętem do Azji w 1907 r. W prze­ci­wieństwie do wielu innych nie połknął on przy­nęty, którą mu podsunęli. Postano­wił mieć umysł otwarty i zbadać sprawy gruntow­nie, zanim wycią­gnie ja­kieś wnioski. Jego badania i studia wszel­kich aspektów międzynarodowej konspiracji za­prowa­dziły go do niemal wszystkich krajów świata.

Komandor Carr odznaczył się wybitną karierą w marynarce wojennej. W czasie pierwszej wojny światowej służył jako oficer nawigacyjny królew­skich łodzi podwodnych. W okresie drugiej wojny światowej był oficerem kontroli marynarki na rzece św. Wawrzyńca. Potem był sztabowym oficerem operacyjnym w Shelbourne w Nowej Szkocji, na­stępnie starszym oficerem marynarki w Zatoce Gęsiej na Labradorze. Jako oficer w zespole do­wódcy eskadry Reginalda Brocka organizował siódmą Pożyczkę Zwycięstwa dla 22 Oddziałów Treningowych Królewskiej Kanadyjskiej Marynarki.

Przed „Pionkami w grze” (Pawns In The Game) opublikował siedem książek. Część z nich została specjalnie opra­wiona, żeby można je było włączyć do Biblioteki Królewskiej, Biblioteki Mu­zeum Wojny Imperialnej, Biblioteki sir Millingtona Drake’a (która została przekazana Eton College) i Biblioteki Braille’a dla niewidomych. Kilka jego książek zostało opubliko­wanych w Europie.

Komandor Carr był dobrze znany w Kanadzie. W latach 1930-31 odwiedził Kluby Kanadyjskie, gdzie ostrzegał ludzi o istnieniu międzynarodowej konspiracji. Przewidział wtedy, że konspiratorzy, o ile nie zostaną powstrzymani, wciągną świat w na­stępną wojnę światową. W latach 1931-39 miał wykłady w społecznych i wojskowych domach kul­tury w całym Ontario. W latach 1944-45 został wy­słany w inną trasę wykładową po Kanadzie przez kierownictwo marynarki. Wyjaśniał dlaczego nie­zbędne jest utrzymanie pokoju, jeśli owoce zwy­cięstwa militarnego nie miały być znowu utra­cone.

Komandor Carr zdecydowany był przekazać jak największej grupie ludzi informacje na temat sił zła, które niepomyślnie wpływają na całe nasze życie i życie naszych dzieci. Jego książka otwiera oczy rodzicom, klerowi, nauczycielom, uczniom, politykom, rządzącym i przywódcom pracowni­czym.

Międzynarodowa konspiracja Wstęp

Jeśli to, co ujawniam zaskakuje i szokuje czy­telników, proszę nie popadać w kompleks niższo­ści, ponieważ uczciwie przyznaję, że choć praco­wałem od roku 1911, próbując wyjaśnić, dlaczego ludzka rasa nie może żyć w pokoju i cieszyć się szczodrością i błogosławieństwem, jakich Bóg do­starcza dla naszego użytku i korzyści w takiej ob­fitości, to dopiero w 1950 roku zgłębiłem tajem­nicę, że wojny i rewolucje, które nękają nasze ży­cie i chaotyczne warunki, które biorą górę, są ni mniej ni więcej wynikiem bezustannej lucyferycz­nej kon­spiracji. Zaczęło się to w tej części wszech­świata, którą nazywamy niebem, kiedy Lucyfer przeciw­stawił się Prawu Boga do wykony­wania najwyższej władzy. Pismo Święte mówi nam, jak konspiracja lucyferyczna została prze­niesiona do tego świata w ogrodzie Edenu. Dopóki nie zdałem sobie sprawy, że nasza walka nie jest walką prze­ciw krwi i ciału, ale walką z duchowymi siłami ciemności, które kontrolują wszystkich rząd­ców na tej ziemi (Ef 6,12), dowody zebrane na całym świecie po prostu nie pasowały do siebie i nie miały sensu. (Nie wstydzę się przyznać, że Biblia dostarczyła „klu­cza”, który umożliwił mi uzy­skać odpowiedź na pytanie przytoczone powyżej.)

Niewielu ludzi wydaje się zdolnych uznać, że Lucyfer jest najbystrzejszym i najinteligentniejszym spośród niebieskich zastępów i ponieważ jest on czystym duchem, jest niezniszczalny. Pi­smo Święte mówi nam, że jego siła jest taka, iż sprawił on, że jedna trzecia najinte­ligent­niejszych spośród zastępów niebie­skich odstąpiła od Boga i przyłą­czyła się do niego, ponieważ twierdził on, że Boży Plan władzy nad światem jest słaby i nie­prak­tyczny, gdyż jest oparty na założeniu, że niższe istoty mogą się nauczyć znać, ko­chać i chcieć Mu służyć dobrowolnie bez respektu dla Jego własnej nieskończonej doskonałości. Ideologia lucyfe­ryczna twier­dzi, że siła jest prawem. Utrzymuje ona, że istoty o udowodnionej wyższej inteligencji mają prawo rządzić tymi mniej obdarzo­nymi, po­nieważ masy nie wiedzą, co jest dla nich najlep­sze. Ide­ologia lucyferiańska jest tym, co na­zywamy dzisiaj totalitaryzmem.

Stary Testament jest po prostu historią tego, jak szatan został księciem świata i sprawił, że nasi pierwsi rodzice odstąpili od Boga. Przedstawia on jak na tej ziemi założona została synagoga sza­tana i opowiada, jak odtąd działała ona, żeby prze­szkodzić Bożemu Planowi władzy nad światem, ustanowionej na ziemi. Chrystus przyszedł na zie­mię, kiedy konspiracja osiągnęła takie stadium, że, używając Jego własnych słów, szatan kontro­lował wszystkich rządców na tej ziemi. Zdemasko­wał On synagogę szatana (Ap 2,9; 3,9), potępił tych, któ­rzy należeli do niej jako synowie diabła (Lucyfera), którego zganił jako ojca kłamstwa (Jan 8,44) i księcia oszustwa (2 Kor 11,14). Był On precyzyjny w swoim stwierdzeniu, kiedy wskazał, że ci, którzy tworzyli synagogę szatana byli tymi, którzy nazy­wali siebie Żydami, ale naprawdę nimi nie byli i kłamali (Ap 2,9; 3,9). Utożsamiał On han­dlarzy pieniędzmi (bankierów), Uczonych w Piśmie i fary­zeuszy jako Iluminatów Swoich czasów. Fak­tem, o którym tak wielu ludzi wydaje się zapomi­nać, jest to, że Chrystus przyszedł na ziemię, żeby uwolnić nas z więzów szatana, które coraz mocniej zaci­skały się wokół nas, kiedy mijały lata. Chrystus dał nam rozwiązanie naszego problemu, kiedy powie­dział, że musimy iść naprzód i nauczać wszystkich ludzi z wszystkich krajów prawdy na temat tej kon­spiracji (Jan 8,31,59). Przyrzekł On, że jeśli to uczynimy, znajomość prawdy nas wy­zwoli (Mt 28,19). Konspiracja lucyferiańska rozwi­nęła się do swojego półfinałowego stadium (Mt 24,15,34) po prostu dlatego, że nie potrafiliśmy wprowadzić w życie mandatu, który dał nam Chry­stus.

W 1874 r. „dopust Boży” dostarczył rządowi bawarskiemu dowodów, które potwierdzały istnie­nie trwającej konspiracji lucyferiańskiej.

Adam WeishauptAdam Weishaupt

Adam Weishaupt, jezuita, profesor prawa ka­nonicznego odstąpił od chrześcijaństwa i przyjął ideologię lucyferiańską, ucząc jednocześnie na Uniwersytecie w Ingolstadt. W 1770 r. handlarze pieniędzmi (którzy niedawno organizowali Dom Rotszyldów) wynajęli go do poprawienia i unowo­cześnienia starych „protokołów” zaplanowanych, by dać synagodze szatana ostateczne panowanie nad światem, tak żeby mogli ustanowić ideologię lucyferiańską nad pozostałościami rasy ludzkiej po finałowym kataklizmie społecznym przez zastoso­wanie szatańskiego despotyzmu. Weishaupt za­kończył swoje zadanie 1 maja 1776 r.

Plan nakazywał zniszczenie WSZYSTKICH istniejących rządów i religii. Cel ten miał zostać osiągnięty przez podział mas, które nazwał on „gojim” (co oznacza ludzkie bydło), na wciąż ro­snącą liczbę przeciwstawnych obozów w sprawach politycznych, społecznych, rasowych, ekonomicz­nych i innych. Przeciwstawne strony miały być po­tem uzbrojone, a przygotowany „incydent” miał spowodować walkę między nimi i ich osłabienie, aż do likwidacji rządów narodowych i instytucji religij­nych.

W 1776 r. Weishaupt zało­żył zakon Ilumi­natów dla wpro­wadzenia tego planu w życie. Słowo „Ilu­minaci” pochodzi od słowa Lucyfer i oznacza „trzy­mający światło”. Używając kłam­stwa, że celem jego było dopro­wadzenie do jed­nego rządu świa­to­wego, by umoż­liwić lu­dziom o udowod­nionych zdolnościach umysło­wych rządze­nie światem, zwer­bował on około dwa ty­siące zwolenników. Wśród nich zna­leźli się najinteli­gentniejsi ludzie sztuki, literatury, edukacji, na­uki, finansów i prze­mysłu. Zało­żył on potem loże Wiel­kiego Wschodu, które miały być ich taj­nymi głów­nymi centralami.

Poprawiony plan Weis­haupta nakazywał, żeby Ilumi­naci wyko­nywali następujące rzeczy, które miały im pomóc osiągnąć ich cel.

(1) Użyć prze­kupstwa finanso­wego i seksual­nego, żeby uzyskać kontrolę nad ludźmi już zaj­mującymi wysokie po­zycje na róż­nych poziomach WSZYSTKICH rzą­dów i innych dziedzin ludzkiej działalności. Kiedy wpływowa osoba uległa kłam­stwom, oszustwom i pokusom Iluminatów, popa­dała ona w niewolę przez zasto­sowanie szantażu politycznego i innych form szantażu oraz groźby ruiny finansowej, pu­blicz­nego ujawnienia i krzywdy fizycznej, a nawet groźby śmierci własnej i swoich najbliższych.

(2) Iluminaci na wydziałach college’ów i uni­wersytetów mieli polecać studentów posiadających zdolności umysłowe, pochodzących z dobrze sytu­owanych rodzin ze skłonnościami międzynarodo­wymi do specjalnej nauki internacjonalizmu.

Nauka ta miała być prowadzona przez przy­znawanie stypendiów dla tak wybranych ludzi. Mieli być oni edukowani (indoktrynowani), żeby zaakceptować „Ideę”, że tylko jeden rząd światowy może położyć kres powracającym wojnom i cier­pieniom. Najpierw mieli uzyskać przeświadczenie, a następnie przekonanie, że ludzie o specjalnych zdolnościach i umysłach mają PRAWO rządzić tymi mniej obdarowanymi, ponieważ gojim (masy ludzkie) nie wiedzą, co jest dla nich najlepsze fi­zycznie, psychicznie i duchowo. Do dziś trzy takie szkoły specjalne znajdują się w Gordonstoun w Szkocji, w Salem w Niemczech i w Anawrycie w Grecji. Książę Filip, mąż królowej Anglii Elżbiety II, ukończył szkołę w Gordonstoun za namową lorda Louisa Mountbattena, jego wuja, który został bry­tyjskim admirałem floty po zakończeniu drugiej wojny światowej.

(3) Wpływowi ludzie złapani w pułapkę kontroli Iluminatów i studenci specjalnie szkoleni i przygo­towywani mieli być używani jako agenci i umiesz­czeni za sceną WSZYSTKICH rządów jako „eks­perci” i „specjaliści”, żeby mogli doradzać najwyż­szym urzędnikom w przyjęciu polityki, która na dłuższą metę służyłaby tajnym planom zwolenni­ków jednego rządu światowego i przyniosła osta­teczną likwidację rządów i religii, na służbę których zostali oni wybrani lub powołani.

(4) Iluminaci mieli uzyskać kontrolę prasy i wszystkich innych środków dostarczania informacji społeczeństwu. Wiadomości i informacje miano ukierunkowywać tak, żeby goje zostali przekonani, że jeden rząd światowy jest JEDYNYM rozwiąza­niem wielu naszych rozmaitych problemów.

Ponieważ Anglia i Francja były dwiema naj­większymi potęgami końca XVIII wieku, Weishaupt nakazał Iluminatom podżeganie do wojen kolonial­nych, żeby osłabić imperium brytyjskie i nakazał zorganizowanie Wielkiej Rewolucji, żeby osłabić imperium francuskie. Ustalił, że rewolucja powinna rozpocząć się w roku 1789.

Niemiecki autor, Zwack, przedstawił popra­wioną wersję konspiracji Weishaupta w formie książki, którą zatytułował „Einige-Original Skrip­ten”. W 1784 r. egzemplarz tego dokumentu został wysłany do Iluminatów, których Weishaupt wyde­legował do podżegania rewolucji francuskiej. Ku­rier przewożący dokumenty zginął od uderzenia pioru­nem, kiedy przejeżdżał przez Ratyzbonę w drodze z Frankfurtu do Paryża. Policja znalazła przy nim wywrotowe dokumenty i przekazała je odpowied­nim władzom rządowym.

Po dokładnym przestudiowaniu spisku rząd bawarski nakazał policji przeprowadzenie obławy na nowo zorganizowane przez Weishaupta loże Wielkiego Wschodu i domy jego najbardziej wpły­wowych współpracowników, łącznie z zamkiem ba­rona Bassus-in-Sandersdorf. Dodatkowe do­wody uzyskane w ten sposób przekonały władze, że do­kumenty były prawdziwą kopią spisku, w którym synagoga szatana, która kontrolowała Ilu­minatów U SZCZYTU, planowała użycie wojen i rewolucji, żeby doprowadzić do ustanowienia ta­kiego czy in­nego rodzaju jednego rządu świato­wego, władzy, którą miała zamiar przywłaszczyć tuż po jego ustanowieniu.

W roku 1785 rząd bawarski wyjął spod prawa Iluminatów i zamknął loże Wielkiego Wschodu. W 1786 r. opublikowano detale dotyczące spisku. Angielski tytuł brzmi „Oryginalne pisma zakonu i sekty Iluminatów”. Egzemplarze książki na temat spisku zostały wysłane do przywódców państwo­wych i władz kościel­nych. Potęga Ilumina­tów była tak wielka, że ostrzeżenie to zostało zignorowane, tak jak ostrzeżenia Chrystusa dane światu.

Iluminaci zeszli do podziemia. Weishaupt po­lecił swoim współto­warzyszom przeniknąć do lóż błękitnej masonerii i utworzyć tajne stowarzyszenie wewnątrz tajnych stowarzyszeń.

Tylko masoni, którzy udowodnili, że są inter­nacjonalistami i ci, których postępowanie dowo­dziło, że odeszli od Boga, są wtajemniczani do za­konu Iluminatów. W ten sposób konspiratorzy uży­wali przykrywki filantropii, żeby ukrywać ich rewo­lucyjne i wywrotowe działania. Ilumi­naci za­prosili do Europy Johna Robisona, żeby przenik­nąć do lóż masońskich w Wielkiej Brytanii. Był on wyso­kiego stopnia masonem rytu szkockiego, profeso­rem filozofii naturalnej na uniwersytecie w Edyn­burgu i sekretarzem Towarzystwa Królew­skiego w Edynburgu. John Robison nie uległ kłam­stwu, że celem zwolenników jednego rządu świa­towego było utworzenie dobroczynnej dyktatury. Jednak zachował on swoje reakcje dla samego siebie i powierzono mu kopie Poprawionej Konspi­racji Wieshaupta dla przestudiowania i bezpiecz­nego przechowania.

Ponieważ głowom kościoła i państwa we Fran­cji doradzono zignorowanie ostrzeżeń, które otrzymały, rewolucja wybuchła w roku 1789. Żeby ostrzec inne rządy o grożącym im niebezpieczeń­stwie John Robison opublikował w 1798 r. książkę zatytułowaną „Dowód spisku w celu zniszczenia wszystkich rządów i religii”.[1] Lecz jego ostrzeżenia, podobnie jak innych, zostały zignorowane.

Thomas Jefferson[2] został uczniem Weis­haupta. Był on jednym z jego najmocniejszych obrońców, kiedy ten został wyjęty spod prawa przez jego rząd. Jefferson nasycił Iluminatami nowo organizowane loże rytu szkockiego w Nowej Anglii. Zdając sobie sprawę z tego, że informacja ta wstrząśnie wieloma Amerykanami, chcę odnoto­wać następujące fakty.

W 1789 r. John Robison ostrzegł liderów ma­sonerii, że Iluminaci przeniknęli do ich lóż.

19 lipca 1798 r. David Pappen, rektor uniwer­sytetu Harvarda, wystosował takie samo ostrzeże­nia do studentów ostatniego roku i wykładał im na temat wpływu, jaki miał iluminizm na amerykańską politykę i religię.

John AdamsJohn Adams
Thomas JeffersonThomas Jefferson

John Adams[3] organizował loże masoń­skie No­wej Anglii. W roku 1796 został przeciwni­kiem Jeffersona w wyborach prezydenckich. Napi­sał trzy listy do pułkownika Williama L. Stone’a ujaw­nia­jące, w jaki sposób Jefferson używał lóż ma­soń­skich dla celów wywrotowych. Informa­cji za­wartej w tych listach przypisuje się zwycięstwo Adamsa w wyborach. Listy te znajdują się w Bi­bliotece Ritten­burg Squ­are w Filadelfii.

W 1826 r. kapitan William Morgan po­stanowił, że było jego obowiązkiem poin­formowanie innych masonów i opinii pu­blicznej na temat PRAWDY dotyczącej Iluminatów, ich tajnych planów i zamie­rzo­nego celu. Iluminaci skorzystali z usług Ri­charda Howarda, angiel­skiego Ilumi­nata, żeby wy­konać swój wyrok: „Morgan zosta­nie STRA­CONY jako zdrajca”. Kapitana Mor­gana ostrze­żono o gro­żącym mu nie­bezpieczeń­stwie. Pró­bo­wał on uciec do Kanady, lecz Ho­ward dogonił go blisko gra­nicy. Zo­stał zamordowany niedaleko Niagara Gorge. Badania udowodniły, że nie­jaki Avery Allyn złożył pod przysięgą w City No­wego Jorku oświad­czenie tej treści, że sły­szał ra­port Ri­charda Ho­warda na spotkaniu Rycerzy Templa­riu­szy w sali św. Jana (St John’s Hall) w No­wym Jorku, mó­wiący o tym jak doko­nał on „eg­zeku­cji” Morgana. Allyn powie­dział, jakie ustalenia zostały potem po­czynione, żeby wysłać Howarda z po­wrotem do Anglii.

Niewielu ludzi wie dzisiaj, że powszechna dez­aprobata i oburzenie w sprawie tego incydentu spowodowały, iż blisko 40% masonów należących do Północnej Jurysdykcji Stanów Zjednoczonych odłączyło się. Posiadam kopię protokołu z zebra­nia przeprowadzonego dla przedyskutowania tej wła­śnie sprawy. Siłę tych, którzy kierują konspira­cją lucyferiańską przeciwko Bogu i człowiekowi mo­żemy uświadomić sobie przez zdolność ich agen­tur do odwracania wydarzeń historycznych o tak niezwykłej doniosłości, o których naucza się w na­szych szkołach publicznych.

W 1829 r. Iluminaci przeprowadzili w Nowym Jorku zebranie, na którym przemawiał brytyjski Iluminat – Wright. Audytorium zostało poinformo­wane, że Iluminaci zamierzali połączyć grupy nihi­listów i ateistów ze wszystkimi innymi organiza­cjami wywrotowymi w organizację międzynaro­dową, która miała być znana jako komunizm. Ta destrukcyjna siła miała być używana przez Ilumi­natów do podżegania przyszłych wojen i rewolucji. Clinton Roosevelt (w prostej linii przodek Franklina Delano Roosevelta, prezydenta USA), Horace Greeley i Charles Dana zostali wyznaczeni do ko­mitetu zbierającego fundusze na to nowe przed­sięwzięcie. Zebrane pieniądze finansowały Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, kiedy pisali oni „Ka­pitał” i „Manifest komunistyczny” w Soho, w Anglii.

Weishaupt zmarł w 1830 r. Pod­trzy­mywał on oszustwo, że Iluminaci byli martwi zanim on sam znalazł się na łożu śmierci, gdzie, żeby przekonać swoich duchowych doradców, udawał skruchę i powrót do Kościoła. Według poprawionej wersji staro wiekowej konspiracji Weis­haupta Iluminaci mieli organizować, fi­nansować, kierować i kontro­lować WSZYSTKIE międzynaro­dowe organiza­cje i grupy przez umieszczanie swoich agentów na kie­rowniczych pozycjach U SZCZYTU. Tak się stało, że gdy Karol Marks pisał „Manifest komuni­styczny” pod kierun­kiem jednej grupy Iluminatów, profesor Karl Ritter z uniwersytetu we Frankfurcie pisał an­tytezę pod kie­runkiem innej grupy, tak że ci, którzy kierują kon­spiracją U SZCZYTU mogą używać różnic tych dwóch ide­ologii do dzielenia coraz to większej liczby człon­ków rasy ludzkiej na przeciw­stawne obozy, które mogą być uzbrojone, a potem mogą zacząć wal­czyć i niszczyć się na­wzajem, ra­zem ze swoimi in­stytucjami politycznymi i religij­nymi. Praca rozpo­częta przez Rittera była konty­nuowana przez nie­mieckiego tzw. filozofa Friedri­cha Wilhelma Nitzschego (1844-1900), który był twórcą nitzsche­anizmu.

Nitzscheanizm został rozwinięty w faszyzm, a później w nazizm, który pozwolił agenturze Ilumi­natów rozpętać pierwszą i drugą wojny światowe.

Giuseppe MazziniGiuseppe Mazzini

W 1834 r. włoski przy­wódca rewolu­cyjny Giu­seppe Mazzini został wy­brany przez Iluminatów do kierowania ich programem re­wolucyjnym na świe­cie. Zajmo­wał tę pozycję do śmierci w 1872 r.

W 1840 r. generał Al­bert Pike znalazł się pod wpły­wem Mazziniego, po­nieważ znalazł się w gru­pie nieza­dowo­lonych ofice­rów, kiedy prezydent Jeffer­son Davis rozwiązał jego po­mocnicze od­działy Indian z racji popeł­nio­nych przez nie okru­cieństw pod płaszczykiem pra­wowi­tych dzia­łań wojen­nych. Pike zaak­cepto­wał ideę jednego rządu świato­wego i ostatecznie został głową duchowień­stwa lu­cyfe­riańskiego. W latach 1859-1871 opra­cował on detale mili­tarnego planu trzech wojen światowych i trzech wielkich re­wolu­cji, które, jak są­dził, dopro­wadzą konspirację do jej finało­wego stadium w XX wieku.

Albert PikeAlbert Pike

Większość swoich prac napisał w 13-pokojo­wym domu, który zbudował w Little Rock, w stanie Arkansas w 1840 r. Kiedy Iluminaci i loże Wiel­kiego Wschodu stały się podejrzane z powodu działalności rewolucyjnej Mazziniego w Europie, Pike zorganizował Nowy i Reformowany Obrządek Palladiański. Założył on trzy rady najwyższe: jedną w Charleston w Południowej Karolinie, drugą w Rzymie i trzecią w Berlinie. Pomagający mu Mazzini założył dwadzieścia trzy podległe rady w strategicznych punktach świata. Były to od tej pory tajne kwatery główne światowego ruchu rewolucyj­nego. Na długo przed wynalezieniem radia przez Marconiego, naukowcy będący Iluminatami stwo­rzyli Pike’owi i szefom jego rad możliwość tajnego porozumiewania się. Było to odkrycie tajemnicy, która umożliwiała oficerom wywiadu zrozumieć, jak pozornie niezwiązane „incydenty”, które wyda­rzały się równocześnie na świecie, pogarszały sytuację i rozwijały się w wojnę lub rewolucję.

Plan Pike’a był tak prosty, jak okazał się sku­teczny. Wymagał on, żeby komunizm, nazizm, po­lityczny syjonizm i inne ruchy międzynarodowe zo­stały zorganizowane i użyte do rozpętania trzech globalnych wojen i trzech głównych rewolucji.

Pierwsza wojna światowa została przeprowa­dzona, żeby umożliwić Iluminatom obalenie władzy carskiej w Rosji i przekształcenie tego kraju w twierdzę ateistycznego komunizmu. Różnice wzniecone przez agenturę Iluminatów pomiędzy imperium brytyjskim i imperium germańskim miały zostać użyte do wzbudzenia tej wojny. Po zakoń­czeniu wojny miał się rozwinąć komunizm, który miał zostać użyty do niszczenia innych rządów i osłabienia religii.

Druga wojna światowa miała być rozpętana przez użycie różnic pomiędzy faszystami i poli­tycznymi syjonistami. Ta wojna miała zostać prze­prowadzona po to, żeby nazizm został zniszczony, a siła politycznego syjonizmu wzrosła tak, by na te­renie Palestyny mogło powstać suwerenne pań­stwo Izrael. W czasie drugiej wojny światowej mię­dzynarodowy komunizm miał zostać wzmocniony dopóki nie dorówna siłą zjednoczonemu chrześci­jaństwu. W tym momencie miał on być pohamo­wany i utrzymywany w ryzach dopóki nie byłby po­trzebny w finałowym kataklizmie społecznym. Czy ktokolwiek poinformowany może zaprzeczyć, że Roosevelt i Churchill nie wprowadzili tej polityki w życie?

III wojna światowa zostanie rozpoczęta przez użycie konfliktu, jaki rozniecą Iluminaci pomiędzy „politycznymi syjonistami” i liderami świata muzuł­mańskiego. Wojna będzie kierowana w taki spo­sób, że islam (świat arabski włączając mahometa­nizm) i polityczny syjonizm (włączając państwo Izrael) zniszczą się nawzajem, podczas gdy w tym samym czasie pozostałe kraje jeszcze raz podzie­lone między sobą w tej sprawie, zostaną zmu­szone do wzajemnej walki do stanu całkowitego wyczerpania fizycznego, umysłowego, duchowego i ekonomicznego. Czy ktokolwiek bezstronny i roz­sądny może zaprzeczyć, że wypadki, jakie roz­gry­wają się teraz na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie nie są zaprojektowane po to, by osią­gnąć ten diabelski cel?

15 sierp­nia 1871 r. Pike po­wie­dział Mazzi­niemu, że po za­kończeniu trze­ciej wojny świa­towej ci, którzy mają aspiracje do bezsprzecz­nej domi­nacji nad światem sprowo­kują największy kata­klizm spo­łeczny, jaki kiedy­kolwiek znany był światu. Za­cytujmy jego własne słowa (wzięte z listu przecho­wywa­nego w bi­bliotece British Mu­seum w Londynie):

„Powinniśmy spuścić ze smyczy nihilistów i ateistów i wywołać potężny kata­klizm spo­łeczny, który w całej swojej grozie pokaże ja­sno narodom skutki ab­solutnego ateizmu, po­cho­dzenie barba­rzyństwa i naj­krwawszych za­mieszek. Wtedy wszędzie obywatele zobo­wią­zani do sa­moobrony przed światową mniej­szo­ścią rewo­lucyjną wytępią tych niszczycieli cy­wilizacji, a rozczarowany chrześcijaństwem ogół ludzi, którego de­istyczna dusza pozosta­nie od tej chwili bez bu­soli (bez kierownictwa), tłum pra­gnący ideału, ale nie wiedzący, gdzie kiero­wać swe uwielbie­nie, otrzyma prawdziwe światło przez po­wszechne ogłoszenie czystej dok­tryny Lucy­fera, wyprowadzonej ostatecznie na widok pu­bliczny, ogłoszenie, które będzie wy­nikiem po­wszechnego ruchu reakcyjnego, bę­dącego na­stępstwem zniszczenia chrześci­jaństwa i ate­izmu, pokonanych i wykorzenio­nych w tym samym czasie.”

Ad­riano LemmiegoKiedy Mazzini zmarł w 1872 r. Pike uczynił jego następcą innego włoskiego przywódcę, Ad­riano Lemmiego. Póżniej następcami Lemmiego zostali Lenin i Trocki. Działalność rewolucyjna wszystkich tych ludzi finansowana była przez an­giel­skich, francuskich, niemieckich i amerykań­skich między­narodowych bankierów. Czytelnik powinien pa­miętać, że dzisiejsi międzynaro­dowi bankierzy, po­dobnie jak han­dlarze pieniędzmi z czasów Chry­stusa, są tylko narzędziami lub agentami Ilu­mina­tów.

Podczas gdy ogół społeczeń­stwa doprowa­dzony był do prze­konania, że komunizm jest ru­chem robotniczym (sowiety – rady), któ­rego celem jest zniszczenie kapi­talizmu, „Pionki w grze” i „Czer­wona mgła nad Ameryką” (The Red Fog Over America) dowodzą, że zarówno brytyjscy jak i amerykańscy oficerowie wywiadu uzyskali auten­tyczne, doku­mentalne świadectwa, które dowiodły, że międzynarodowi kapitaliści działa­jący poprzez ich międzynarodowe domy bankowe fi­nansowali obie strony każdej wojny i rewolucji od 1776 r. Ci, którzy dziś składają się na synagogę szatana, kie­rują naszymi rządami, które utrzymują w lichwie, żeby prowa­dzić wojny i rewolucje, podtrzymując plany Pike’a doprowa­dzenia świata do wojny w ob­rębie każdego kraju, jak też na skalę mię­dzyna­ro­dową.

Istnieje wiele dokumentalnych świadectw do­wodzących, że Pike, jak Weishaupt, był głową du­cho­wieństwa lucyferiań­skiego w swoich cza­sach. Oprócz listu, który napi­sał do Mazziniego w 1871 r., inny, napi­sany 14 lipca 1889 r. do szefów jego Rad Palladiańskich wpadł w nie przezna­czone dla niego ręce. Został on napisany dla wyja­śnienia do­gmatu lucyferiań­skiego, odnośnie kultu szatana i kultu Lucyfera. Czy­tamy w nim:

„To co mówimy tłumowi brzmi: ‘Oddajemy cześć Bogu’. Ale Bóg jest tym, którego czci się bez przesądu. Religia powinna być, przez wszystkich nas, nowicjuszy wysokich stopni, utrzymywana w czystości doktryny lucyferiań­skiej… Tak! Lucyfer jest bogiem. I niestety Ado­nai (imię nadane przez lucyferian bogu, którego czcimy) jest także bo­giem… ponieważ absolut może istnieć tylko w postaci dwóch bogów. Zatem doktryna satani­zmu jest herezją, a prawdziwą i czystą religią filozo­ficzną jest wiara w Lucy­fera równego Adonai, lecz Lucy­fer, bóg światła i bóg dobra, walczy dla ludz­ko­ści prze­ciwko Ado­nai, bo­gowi ciem­ności i zła.

Propaganda szerzona przez tych, którzy kie­rują konspiracją lucyfe­riań­ską spowodo­wała, że ogół społe­czeń­stwa wierzy, iż wszy­scy, któ­rzy zwal­czają chrześcijaństwo są ate­istami. Jest to celowe kłamstwo wprowa­dzane w obieg, żeby ukryć tajne plany wysokich kapła­nów wiary lucyferiań­skiej, którzy kierują syna­gogą sza­tana, tak że wciąż niemoż­liwe jest dla rasy ludzkiej wprowa­dzenie na tej ziemi bo­skiego planu panowania nad wszechświatem, jak wy­jaśnił on to na­szym pierw­szym rodzicom w ogro­dzie Edenu i po­wiedział w Księdze Ro­dzaju. Wysocy ka­płani wiary lucyfe­riańskiej pra­cują w ciem­no­ści. Po­zostają poza sceną. Utrzymują swoją tożsa­mość i prawdziwy cel w tajemnicy, nawet wo­bec dużej większości tych, których oszu­kują, co do ich woli i pod­trzymy­wania ich taj­nych planów i ambicji. Wie­dzą oni, że osta­teczny sukces ich konspiracji, polega­jący na przy­właszczeniu sobie władzy rządu świato­wego, za­leży od umiejętności utrzymy­wania tajemnicy ich tożsamości i PRAWDZI­WEGO celu, dopóki żadna przebiegła siła nie mogłaby powstrzy­mać ich od ukorono­wania ICH przy­wódcy, króla-despoty ca­łego świata. Pismo Święte przepowiadało to, co Weishaupt i Pike plano­wali wprowadzić w ży­cie, dopóki du­chowe siły zła nie będą kontro­lowały tej ziemi. Apokalipsa (20) mówi nam, jak po przemi­nięciu tych rze­czy, o których opowia­damy, szatan bę­dzie ograniczony przez tysiąc lat. Nie udaję, że wiem, co oznacza termin ty­siąca lat w pomiarze czasu, jaki my znamy. O ile jestem zorien­to­wany studia nad konspiracją lucyferiańską w świetle wiedzy zawartej w Pi­śmie Świętym, przekonały mnie, że uwiązanie sza­tana i zapa­nowanie nad sza­tańskimi siłami na tej ziemi może nastąpić znacznie szybciej, je­żeli CAŁA PRAWDA doty­cząca ist­nienia trwającej konspi­racji lucy­feriańskiej będzie znana tak szybko jak to możliwe WSZYST­KIM ludziom ze WSZYSTKICH krajów.

Badania wydobyły listy od Mazziniego, które ujawniały, jak wysocy ka­płani wiary lucy­feriańskiej utrzymywali w ta­jemnicy swoją toż­sa­mość i praw­dziwy cel. W li­ście, który Mazzini pisał do swego rewo­lucyj­nego towarzy­sza, doktora Breidenstine’a, tylko kilka lat przed śmiercią, mówił: ‘Two­rzymy stowarzysze­nie braci we wszystkich miej­scach globu. Chcemy zrzucić każde jarzmo. A jednak istnieje jedno niewi­doczne, które trudno od­czuć, mimo że nas przytłacza. Skąd ono po­chodzi? Gdzie jest? Nikt nie wie… albo przy­najmniej nikt nie mówi. To stowarzysze­nie jest tajne nawet dla nas, wete­ranów tajnych to­wa­rzystw.’”

W 1925 r. Jego Eminencja kar­dynał José Ma­ria Caro Rodri­guez, arcybiskup Santiago w Chile, opu­blikował książkę „Wol­nomularstwo i jego ta­jem­nice”[4] przedstawiającą, jak Iluminaci, sataniści i lu­cyferia­nie ustana­wiali jedno tajne towa­rzystwo nad drugim. Przedstawia on dużą ilość udoku­mento­wanych dowodów, żeby pokazać, że nie tylko ma­soni 32. i 33. stopnia wie­dzą o co chodzi w lożach Wielkiego Wschodu i w Nowym i Reformo­wanym Obrządku Palladiańskim Pike’a oraz w stowarzy­szonych lożach Adopcyj­nych, w których następuje wtajemniczenie żeń­skich członków kon­spiracji. Na stronie 108 powo­łuje się na autorytet Margiotty, żeby dowieść, że zanim Pike wybrał Lemmiego na następcę Mazzi­niego jako dyrektora Światowego Ruchu Rewolu­cyjnego, Lemmi był za­cietrzewio­nym i zatwardzia­łym satanistą. Ale zanim został wybrany, był wpro­wadzony w ideolo­gię lu­cyferiań­ską.

Fakt, że wysocy kapłani wiary lucyferiańskiej na tej ziemi wprowadzili cześć szatana w niższych stopniach zarówno lóż Wielkiego Wschodu jak i rad Obrządku Palladiańskiego, a potem zapoznali wybrane jednostki z PEŁNĄ TAJEMNICĄ, że Lu­cyfer jest bogiem równym Adonai, wprawił w za­kłopotanie wielu historyków i pracowników ba­daw­czych. Pismo Święte wymienia Lucyfera tylko kilka razy – Księga Izajasza 14; Łukasz 10,18; Apoka­lipsa 9,1-11. Doktryna lucyferiańska jednak stwier­dza stanowczo, że Lucyfer przewodził bun­towi w Niebie, że szatan jest najstarszym synem Boga (Adonai) i bratem św. Michała, który pokonał kon­spirację lucyferiańską w Niebie. Nauczanie lucyfe­riańskie utrzymuje również, że św. Michał przy­szedł na ziemię w osobie Jezusa Chrystusa, żeby spró­bować powtórzyć to, co zrobił w Niebie… i do­znał niepowodzenia. Ponieważ Lucyfer, szatan, diabeł – nazwijcie go, jak chcecie – jest ojcem kłamstwa, wydaje się, że te duchowe siły ciemno­ści oszukują, tak wielu jak to możliwe, tzw. inte­lektualistów w wypełnianiu ich woli tutaj, tak jak czyniły to one w niebie.

Bez wchodzenia w spór, przeciętny chrześcija­nin powinien łatwo zdać sobie sprawę z tego, że istnieją DWIE nadprzyrodzone moce. Jedna, do której odnosimy się jako do Boga, któremu Pismo Święte daje wiele imion; i druga, diabeł, która także wydaje się mieć wiele imion. Ważną rzeczą, o któ­rej należy pamiętać jest to, że według Apoka­lipsy nastąpi sąd ostateczny. (cdn)

William Guy Carr

 


[1] Książka została wydrukowana w Londynie dla T. Man­della Jr, i W. Daviesa, Stranda i W. Creecka w Edynburgu. Egzemplarze jej znajdują się w muzeach, a dwa pozostają w rękach prywatnych u przyjaciół autora w Ameryce.

[2] Thomas Jefferson – (1743-1826) trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1801-1809.

[3] John Adams – (1735-1826) drugi prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1797-1801.

[4] Polskie wydanie ukazało się nakładem Domu Wydawniczego „Ostoja” w 1998 r.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com