French flag English spanish flag

Pożegnanie biskupa Zbigniewa J. Kraszewskiego (1922-2004)

w dniu sobota, 01 maj 2004.

Prawda i tylko prawda

Kanadyjskie spotkania z biskupem Zbigniewem Kraszewskim

Zbigniewa J. KraszewskiegoZbigniewa J. Kraszewskiego Płaszcz ramienia4 kwietnia zmarł w Warszawie emerytowany biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Zbigniew Józef Kraszewski.

Urodził się 12 lutego 1922 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Studia filozoficzno-teolo­giczne rozpoczął w tajnym seminarium duchow­nym w Warszawie. Od 1945 r. kontynuował je na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu War­szawskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 12 marca 1949 r. w Warszawie. Był wikarym w Lesz­nie, Piastowie i w parafii św. Wawrzyńca w War­szawie. W 1954 r. uzyskał doktorat z teologii do­gmatycznej na UW. Od 1956 r. wykładał w semina­rium duchownym w Warszawie, w r. 1970 został jego rektorem. 17 listopada 1970 r. Paweł VI mia­nował go biskupem pomocniczym arcybiskupa Gniezna i Warszawy (tyt. Horreomargo). Sakrę biskupią przyjął 8 grudnia tego samego roku. Był wikariuszem generalnym archidiecezji warszaw­skiej (1970-1992), a po reorganizacji struktur ko­ścielnych w Polsce biskupem pomocniczym i wika­riuszem generalnym diecezji warszawsko-praskiej (1992-1997). W Episkopacie pełnił funkcje wice­przewodniczącego Komisji Maryjnej oraz Komisji Duszpasterstwa Akademickiego. 6 grudnia 1997 r. Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z urzędu.

W telegramie kondolencyjnym przesłanym na ręce bpa Kazimierza Romaniuka Ojciec Święty napisał m. in.:

„Po 55 latach pracy kapłańskiej i 34 latach bi­skupiej, odchodzi do domu Ojca wierny uczeń Chrystusa, duszpasterz polskich kombatantów. Zawsze szczerze oddany Bogu i ludziom: uczest­nik Powstania Warszawskiego, kapelan Armii Krajowej, profesor i wychowawca Wyższego Me­tropolitalnego Seminarium Duchownego w War­szawie. W swoim kapłaństwie bardzo związany ze sługą Bożym kard. Stefanem Wyszyńskim Pryma­sem Tysiąclecia, z rąk którego przyjął zarówno święcenia kapłańskie, jak i sakrę biskupią.

Przez wszystkie lata pełnił posługę z poświę­ceniem, dochowując wierności Chrystusowi i Ewangelii. Dał się poznać jako gorliwy Pasterz: proboszcz i wychowawca młodzieży, wikariusz generalny. Konferencja Episkopatu Polski powie­rzała Mu odpowiedzialne zadania w Komisji Maryj­nej oraz Komisji Duszpasterstwa Akademickiego.

Przez wszystkie lata pozostał wierny swemu biskupiemu zawołaniu ‘Maryja zwycięża”. Zawiera się w nim osobiste zawierzenie śp. Biskupa Józefa Matce Bożego Syna oraz Jego staranie o zacho­wanie depozytu wiary, troska o los człowieka, jego dobro i sprawiedliwość. Niech więc Bolesna Matka, stojąca pod Krzyżem Zbawiciela wyjedna Mu swoim wstawiennictwem, aby Miłosierny Bóg przyjął Go do swej chwały i obdarzył wiecznym pokojem”.

L’Osservatore Romano, nr 5/2004
(wydanie polskie)

 


 

Z wielkim smutkiem Pielgrzymi św. Michała przyjęli wiadomość o śmierci Jego Ekscelencji biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, który odszedł do Pana 4 kwietnia 2004 r. Miał 82 lata. Biskup Kraszewski był Wikariuszem Generalnym diecezji warszawsko-praskiej i proboszczem parafii Bożego Ciała w Warszawie przy konkatedrze Matki Boskiej Zwycięskiej. W 1970 r. został bi­sku­pem pomocniczym archidiecezji warszawskiej. Było to w czasach posługi wielkiego Prymasa Ty­siąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego.

1 maja 2004 r., w sobotę, w kaplicy Domu św. Michała w Rougemont koło Montrealu, odprawiona została Msza św. za spokój duszy tego wielkiego sługi Bożego i czciciela Najświętszej Matki Bożej.

„Myśli Różańcowe”

W sierpniu 1976 r. spotkała nas – Pielgrzy­mów św. Michała – niezwykła niespodzianka. Otrzymaliśmy list od biskupa Kraszewskiego z Warszawy, który w tym czasie odwiedzał Hamilton, przemysłowe miasto w prowincji Ontario w Kana­dzie. Do listu biskup dołączył francuskie tłumacze­nie wzniosłych „Myśli Różańcowych”, przekazów, jakie otrzy­mywała uprzywilejowana dusza – Bar­bara Klos­s z Polski (patrz: MICHAEL, nr 24 / 2003 i nr 25 / 2004). Prosił on nas o ich opubli­kowanie, żeby wiele dusz mogło z nich skorzystać.

W swoim liście Jego Ekscelencja pisał do re­daktor naczelnej „VERS DEMAIN” i „MICHAEL Jour­nal”, Gilberte Côté-Mercier: „W Polsce bardzo wy­soko cenimy Panią jak również Pani pracę lite­racką, a także Państwa cenne publikacje”.

W odpowiedzi na list biskupa, Gilberte Côté-Mercier stwierdzała, iż „książka ta stanowi praw­dziwą ekspertyzę dotyczącą Różańca Świętego”. I rzeczywiście, pani Côté-Mercier, dla umocnienia w wierze naszych Czytelników, opublikowała większą część tych pięknych „Myśli Różańcowych” w VERS DEMAIN i MICHAEL Journal. Przygotowała też czte­rostronicowe bezpłatne wydania gazety złożone z fragmentów książki Barbary Kloss, przetłumaczo­nych na język francuski i angielski, które rozpro­wadziliśmy w milionach egzemplarzy na całym świecie. Przyczyniło się to do poznania Polski przez naszych Czytelników we wszystkich krajach świata.[1]

„Pod znakiem obfitości”

Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o wyborze polskiego Papieża 16 października 1978 r., w święto św. Michała w Mont Saint Michel we Francji. Nasz założyciel Louis Even, który zmarł we wrześniu 1974 r., z wielkim zainteresowaniem śle­dził w L’Osservatore Romano i innych publika­cjach heroiczny sprzeciw kardynała Wyszyńskiego i in­nych polskich biskupów wobec reżimu komuni­stycznego. Dzielił się z nami swoją nadzieją, że pewnego dnia zobaczy jednego z tych polskich biskupów na tronie św. Piotra. Jego nadzieje speł­niły się.

Zdziwieni, że VERS DEMAIN zostało docenione w Polsce, zaczęliśmy sprawdzać na naszych li­stach, kto w tym kraju otrzymywał nasze pismo. Okazało się, że był to sam kardynał Wyszyński. Nie było więc niczego dziwnego w tym, że jeden z warszawskich biskupów pomocniczych czyta VERS DEMAIN i wysoko sobie ceni jego prawdziwą war­tość.

W liście z 28 lutego 1979 r. pani Côté-Mercier pytała biskupa Kraszewskiego, czy miałby jakiegoś znajomego biskupa, który mógłby podać Ojcu Świętemu, a także Jego Eminencji kardynałowi Wyszyńskiemu, do rąk własnych francuskie wyda­nie książki Louisa Evena Pod znakiem obfitości.

29 kwietnia 1979 r. otrzymaliśmy wymowną odpowiedź Biskupa: „…Z przyjemnością chcę Pani zakomunikować, że to ja przekażę osobiście te książki Ojcu Świętemu i Jego Eminencji kardyna­łowi Wyszyńskiemu…” W czasie pierwszej wizyty Ojca Świętego w Polsce, 2 czerwca 1979 r. Jego Ekscelencja biskup Zbigniew Kraszewski wręczył książki Louisa Evena Ojcu Świętemu i kardynałowi Wyszyńskiemu. Trzeci egzemplarz książki Pod znakiem obfitości był przeznaczony oczywiście dla samego Biskupa.

„Oblężenie Jerycha”

W dniach od 1. do 7. maja 1979 r. nasi przyja­ciele z Polski[2] zorganizowali kongres różańcowy na Jasnej Górze w intencji przyjazdu Ojca Świę­tego do Polski pomimo uprzedniej niezgody (cho­dziło o papieża Pawła VI, którego władze komuni­styczne nie wpuściły na obchody 1000-lecia chrztu Polski – przyp. tłum.) reżimu komunistycznego. Ich modlitwy zostały wysłuchane. Nazwali oni swój kongres różańcowy „Oblężeniem Jerycha” i zapro­sili nas do uczestnictwa w nim. Gilberte Côté-Mer­cier, nie mogąc pojechać na kongres, przygoto­wała na nasze comiesięczne spotkanie 22 kwietnia wykład poświęcony Ojcu Świętemu, Różańcowi i siostrze Faustynie, który dedykowała specjalnie Polakom. Wysłaliśmy ten wykład biskupowi Kra­szewskiemu zapisany na taśmie magnetofonowej, żeby mógł zostać odtworzony z okazji kongresu na Jasnej Górze.

Biskup Kraszewski wracając z Rzymu, pisał w 1987 r. w odpowiedzi na nasz list: „Jestem zachwycony i zadowolony z otrzymania cudownego sprawozdania z Oblężenia Jerycha, które odbyło się w kościele Chrystusa Króla w Akrze w Ghanie od 9. do 16. sierpnia. Jestem także szczęśliwy, że wielebny ojciec Cyprian Kubik i pan Anatol Kasz­czuk są z Wami i że brali oni udział w Waszym „Oblężeniu Jerycha” od 27 września do 4 paź­dziernika 1987 r.

Nasza wielka siła spoczywa w Maryjnej mo­dlitwie, w Różańcu! Rok Maryjny daje wszystkim chrześcijanom możliwość odmawiania „Maria Vin­cit”, Maryja Zwycięża. Jest to moje motto biskupie umieszczone w moim herbie. Jestem przekonany, że słowa te wkrótce zostaną urzeczywistnione.

Proszę, by przyjęła Pani wyrazy mojego peł­nego szacunku hołdu przez potężną Zwycięską Królową. Z. J. Kraszewski, biskup”.

„Maria Vincit”

Z pewnością Królowa odniosła zwycięstwo. 11 lipca 1989 r. napisaliśmy do biskupa Zbigniewa Kraszewskiego:

„Pielgrzymi św. Michała z Kanady wyrażają swoją radość z powodu szczęśliwych wydarzeń, jakie mają obecnie miejsce w Polsce. Jest to triumf Błogosławionej Dziewicy, Zwycięskiej Królowej każdej walki.

Zjednoczeni ze swoimi przyjaciółmi w Polsce, Pielgrzymi św. Michała prosili, wśród intencji, w jakich modlili się w czasie Oblężenia Jerycha w marcu, o uwolnienie więźniów. Dowiedzieliśmy się, że kilka dni po naszym Oblężeniu Jerycha więź­niowie polityczni w Polsce zostali uwolnieni. Jakie to zwycięstwo Nieba!

Jeszcze większym zwycięstwem jest niezwy­kłe obalenie rządu komunistycznego przez siły katolickie pod wodzą Lecha Wałęsy.”

W 1993 r. Jego Ekscelencja biskup Zbigniew Kraszewski postanowił opublikować w Polsce książkę Louisa Evena Pod znakiem obfitości, która została przetłumaczona na język polski. Poinfor­mował nas o tym w swoim liście z 9 kwietnia tegoż roku.

W odpowiedzi napisaliśmy: „Dzisiaj, 19. kwiet­nia, dzień po beatyfikacji siostry Faustyny, otrzy­maliśmy list od księdza Biskupa, potwierdzający Jego decyzję o wydaniu książki Pod znakiem obfi­tości, z czego jesteśmy uradowani.

Czyż nie jest znakiem opatrzności, że książka ta ma zostać wydana przez Biskupa, którego mot­tem jest „Maryja zwycięża” – Maria Vincit? Dając Polsce zdrowy i sprawiedliwy system finansowy, Nasza Pani odniesie całkowite zwycięstwo nad komunizmem.

Następne „Oblężenie Jerycha” zaplanowali­śmy między 24. września a 2. października i za­pewniamy Waszą Ekscelencję, że naszą główną intencją modlitewną będzie: ‘całkowite uwolnienie Polski spod dyktatury finansowej’. To wy­różnienie należy się Twojej, Ekscelencjo, ojczyź­nie, która ucierpiała tak wiele od ucisku wrogów przez ostatnie 50 lat.”

12 czerwca 1994 r. Biskup napisał do nas znowu: „Jest mi bardzo miło, że jesteście Państwo zadowoleni z polskiego tłumaczenia książki Louisa Evena Pod znakiem obfitości. Otrzymałem błogo­sławieństwo papieża Jana Pawła II dla tej książki… Pozostaję z moim błogosławieństwem dla Was i Waszej pracy. Niech Boże błogosławieństwo będzie z Wami zawsze. Szczerze Wasz w Panu i w Maryi. Z. J. Kraszewski, biskup”.

10. października 1994 r. dotarł do nas kolejny list Biskupa, w którym pisał: „Otrzymałem Pani list z 15. września 1994 r. wraz z dotacją. Gorąco dziękuję. Załączam fotokopię błogosławieństwa Ojca Świętego dla książki Louisa Evena Pod zna­kiem obfitości, którą opublikowałem w Polsce. By­łoby dobrze, gdybyście Państwo przetłumaczyli to błogosławieństwo na język angielski i przekazali je Pielgrzymom św. Michała.

Pod znakiem obfitości

 

Dostałem też sympatyczną kartkę z Rzymu od osobistego sekretarza Papieża – biskupa Stani­sława Dziwisza, który wyraża swoją gorącą apro­batę dla tej książki.

Przesyłam moje błogosławieństwo. Biskup Zbigniew Józef Kraszewski”.

Jeszcze inne dobre słowa świętego dostojnika nosiły datę 15 lutego 1996 r.: „Myślę, że książka Pod znakiem obfitości będzie stanowiła wielką pomoc w uwolnieniu narodów od plagi głodu.”

We wstępie JE biskup Zbigniew J. Kraszewski przedstawił polskie wydanie książki Pod znakiem obfitości następująco:

„Katolicka nauka społeczna stanowi drogę po­średnią między socjalizmem a kapitalizmem. Od wielu lat katolicka nauka społeczna była propago­wana w Kanadzie jako teoria „Kredytu Społecz­nego”. Książka Ludwika Evena Pod znakiem obfi­tości, którą prezentuję polskiemu czytelnikowi, stanowi oryginalne przedstawie­nie katolickiej nauki społecznej w wymiarze nie tylko kanadyjskim. Książka ta zawiera wiele ciekawego materiału dla każdego czytelnika otwartego na problemy spo­łeczne. Jest to książka napisana nie tylko dla teo­retyków i naukowców, ale dla przeciętnego czytel­nika i dlatego jest bardzo cenna dla nas, Polaków, szczególnie w epoce „Drugiego cudu nad Wi­słą”, który obecnie przeżywamy. Polska cudem uzy­skała wolność i suwerenność.

Po klęsce komunizmu, który nas Polaków zniewalał przez tyle lat, musimy wybrać drogę wła­ściwą, drogę sprawiedliwości społecznej, zbudo­wanej na doktrynie katolickiej.

Sądzę, że ta książka przyczyni się do tego w wielkiej mierze. Czytelników oddaję pod opiekę Matki Bożej Zwycięskiej, królującej w konkatedrze na Kamionku w Warszawie.”

Biskup dr Zbigniew Józef Kraszewski
Generalny wikariusz diecezji warszawsko-praskiej
Proboszcz parafii Bożego Ciała w Warszawie
przy konkatedrze Matki Boskiej Zwycięskiej

Jaką wdzięczność winniśmy temu czcigod­nemu Biskupowi za jego współpracę, jego odwagę i jego święte błogosławieństwa, jakich udzielał naszemu ruchowi i powtarzał je tak wiele razy. Jego Zwycięska Królowa z pewnością przygoto­wała mu tron blisko Siebie, tak by mógł Ją nadal kochać i wysławiać bez końca poprzez wieczność. Taką mamy nadzieję.

 


[1] VERS DEMAIN i MICHAEL Journal rozsyłane są do wszystkich krajów na całym świecie, gdzie otrzy­mują je przynajmniej miejscowi biskupi katoliccy, a wydania bezpłatne rozprowadzają oni wśród osób po­sługujących się językami angielskim i francuskim (przyp. tłum.).

[2] patrz: rozmowa z panem Anatolem Kaszczukiem pt. „Ratunek w Różańcu”, Nasz Dziennik, nr 102, 30 IV-3 V 2004 r., s.23 (przyp. tłum.).

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com