French flag English spanish flag

Ronald Reagan 1911-2004

Napisał Gilberte Côté-Mercier w dniu niedziela, 01 sierpień 2004.

„Modlitwa jest tak potężna jak nuklearna broń”

Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych

5 czerwca 2004 r. zmarł w swoim domu w Los An­geles Ronald Reagan, czterdziesty prezydent Sta­nów Zjednoczonych. Był jednym z najważniej­szych prezy­dentów w historii Ameryki. I jednym z najpopular­niej­szych. Amerykanie nazywali go cie­pło Ronnie. Jego działania doprowadziły w wielkiej mierze do likwidacji „imperium zła”, jakim był tota­litarny Związek Sowiecki. Prezentujemy archiwalny artykuł wieloletniej redaktor naczelnej MICHAELA Gilberte Côté-Mercier opubliko­wany w maju 1984 r., a także fragment przemówienia Ronalda Re­aga-na, wygłoszonego w Portugalii 9 maja 1985 r.

 


 

Ronald ReaganPrezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan daje całemu światu przykład poczucia warto­ści religijnych i moralnych. W marcu [1984 r.] przed zwołaniem spotkania przed­stawicieli rządów i dy­plomatów mówił: „Mo­dlitwa posiada moc po­równywalną do broni nuklearnej i stanowi naj­lepsze, jakie mamy do dyspozycji, narzędzie do rozwiązywania problemów świata”.

Prezydent powołał komisję ekspertów, której zadaniem jest przywrócenie w szkołach modlitwy, dyscypliny i rzeczywistej edukacji, włączającej naukę religii. Zarządził walkę z narkotykami i por­nografią dziecięcą. Wszyst­kie jego przemówienia w kampanii wyborczej podejmowały te tematy.

Ronald Reagan uderza z całą swoją mocą przeciwko „drzwiom otwartym dla aborcji” przez diaboliczne orzeczenie Sądu Najwyż­szego Stanów Zjednoczonych z 1973 r., które zezwoliło na śmierć 15 milionów poczętych dzieci w ciągu 10 lat.

Nie trzeba mówić, że demony w Stanach Zjednoczonych czynią wszystko, co w ich mocy, żeby postawić tamę tak zdecydowanej polityce Ronalda Reagana, ale prezydent nie traci serca. Nie przestaje potępiać deprawacji moralnej, jaka miała miejsce w jego kraju, szczególnie w ciągu ostatnich 20 lat.

Modlitwa w szkołach

Reagan żąda wprowadzenia poprawki do kon­stytucji Stanów Zjednoczonych, która ze­zwalałaby szkołom na ustanowienie codzien­nej publicznej modlitwy w klasach. W 1962 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych oświadczył, że modlitwa w szkołach jest nie­zgodna z konstytucją. Jednak kon­stytucja Sta­nów Zjednoczonych pochodzi z roku 1787. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjedno­czo­nych z roku 1776 wyraźnie stwierdza: „Nasze prawa i wolności są uznane za niezby­walne, po­nieważ zależą one od Boga”.

Do roku 1962 Amerykanie nigdy nie kwe­stio­nowali praw bożych w szkołach.

Dziś po 22 latach bez modlitwy w szko­łach prezydent rozpoczyna „duchowe przebu­dzenie Ameryki”. Sednem swojej kampanii wyborczej uczynił on powrót Ameryki do tra­dycyjnych warto­ści. Przedkłada w senacie poprawkę do kon­stytucji zezwalającą na po­wrót codziennej modli­twy do szkół w Stanach Zjednoczonych. Reagan mówi:

„Przyjęcie tej poprawki do konstytucji uczyni więcej niż inne środki podejmowane w celu po­twierdzenia wiary i wartości, które przy­niosły Ame­ryce jej wielkość. Wydaje się, że w ostatnich latach Ameryka utraciła swoje mo­ralne i religijne zasady, zapomina­jąc o wierze i wartościach, które uczyniły z nas ludzi dobrych i wspaniałych. Czy nie jest jakimś przestęp­stwem, gdy nasza wielka Konstytu­cja, na mocy wolności słowa, wezwana jest do zezwolenia na­zistom i Ku-Klux-Klanowi na żądania ekster­mina­cji Żydów i podporządkowania Murzy­nów, a uniemożliwia naszym dzieciom odmawia­nie jednej prostej modlitwy w ich klasach?”

Lekcja dla René Lévesque’a

Prezydent Stanów Zjednoczonych daje dobrą lekcję premierowi Quebeku, René Lé­vesque’owi, który usunął modlitwę w Zgro­madzeniu Narodo­wym w Quebeku [parlament prowincjonalny – przyp. tłum.] i który oznaj­mił 24 marca 1984 r., że „szkoły wyznaniowe są przestarzałe”.

Reagan atakuje bank

Dowiedzieliśmy się, że w telewizji Reagan za­atakował bez zażenowania bank Rezerwy Fede­ral­nej i jego prezesa, mówiąc, że działa on prze­ciwko Amerykanom.

Wiemy, że bank Rezerwy Federalnej Sta­nów Zjednoczonych jest instytucją prywatną, która kon­troluje emisję i wycofywanie pienię­dzy w USA. Podobnie jak Bank of Canada, który jednak nie jest instytucją prywatną. Bank of Canada jest organem państwowym, działa­jącym niezależnie od państwa dla korzyści prywatnych.

Życzymy Reaganowi odwagi i sukcesu!

Nasi dzielni Pielgrzymi św. Michała w Sta­nach Zjednoczonych są bardzo oddani w swojej pracy dla MICHAELA i jego walki. Prowadzą ją tam od ponad dwudziestu lat [czyli od początku lat sześć­dziesiątych XX w.]. Tylko w stanie Massa­chusetts rozprowa­dzają setki tysięcy egzemplarzy promo­cyjnych MICHAELA każdego miesiąca. Z gorliwo­ścią odmawiają Różaniec św. i robią to także z tymi, z którymi się spotykają. Poświęcają się dla swojego kraju i modlą się za niego, za jego polity­ków, a szczególnie za prezydenta Re­agana, pro­sząc dla niego o odwagę i sukces w jego dobrej polityce.

Będą uradowani, widząc władze pań­stwowe działające ze zrozumieniem chwały Bożej i spra­wiedliwości społecznej. Z wielkim papieżem Ja­nem Pawłem II, który czuwa nad wszystkimi rzą­dami świata, żeby kierować je ku pokojowi i spra­wiedliwości.

Nasza Pani Pokoju odniesie zwycięstwo. Na­wróci społeczeństwa, zmiażdży demona komuni­zmu i demona finansizmu. Przyniesie Kredyt Spo­łeczny narodom. Przyniesie szczę­ście rodzinom.

 


 

Prezydent Reagan w Portugalii

9 maja 1985 r. prezydent Stanów Zjedno­czo­nych Ronald Reagan wystąpił w portugal­skim par­lamencie w Lizbonie. Oto fragment przemówienia, jakie wygłosił wtedy do człon­ków parlamentu:

„Nikt nie uczynił więcej dla przypo­mnienia światu prawdy o ludzkiej godności – jak rów­nież prawdy o tym, że pokój i sprawiedliwość zaczyna się w każdym z nas – niż wyjątkowy człowiek, który przybył do Portugalii kilka lat temu po strasznym za­machu na jego życie. Przybył tutaj do Fa­timy, do waszego wielkiego sanktuarium religijnego, żeby wyrazić swoje szczególne oddanie Maryi, żeby prosić o prze­baczenie i współczucie wśród ludzi, żeby mo­dlić się o pokój i uznanie ludzkiej godności na całym świecie.

Kiedy spotkałem papieża Jana Pawła II rok temu na Alasce, dziękowałem mu za jego życie i jego apostolat. Ośmieliłem się stwierdzić, że w przykładzie ludzi takich jak on i w modlitwach prostych ludzi wszędzie na świecie – prostych ludzi takich jak dzieci z Fatimy – tkwi więcej potęgi niż we wszystkich wielkich armiach i mę­żach stanu całego świata”.

Pierwszy mąż stanu

Ważny portugalski polityk zauważył, że odnie­sienie prezydenta Reagana do Fatimy i do potęgi modlitwy było pierwszym takim oświad­czeniem, jakie kiedykolwiek wygłosił ważny mąż stanu od­wiedzający Portugalię. „Nigdy przedtem w naszej historii”, powie­dział on, „takie religijne oświad­czenie nie zostało wygłoszone przez od­wie­dzającego Portugalię polityka w czasie wi­zyty pań­stwowej.”

Powiedział on następnie, że większość na­rodu z wielką serdecznością przyjęła przemó­wienie Pre­zydenta, pomimo że czynniki ko­munistyczne w Portugalii były przeciwne wi­zycie prezydenta Re­agana.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com