French flag English spanish flag

Rozwiązanie pro­blemu zadłużenia

w dniu piątek, 01 październik 2010.

Jego Ekscelencja Biskup Fridolin Ambongo

Jego Ekscelencja Biskup

Fridolin Ambongo, Demokratyczna Republika Kongo

...Przybyliśmy, zobaczyliśmy i jak mawiają nie­którzy biskupi – uwierzyliśmy. To jest wspaniałe od­krycie: świetlana idea nauki społecznej Kościoła za­stosowana do zabójczego systemu finanso­wego. Znam tę ideę, ponieważ byłem przez dzie­więć lat profesorem nauk społecznych Kościoła na uniwersytecie katolickim w Kinszasie, zanim zosta­łem biskupem.

Znam naukę społeczną Kościoła, ale sposób jej zastosowania w konkretnym przypadku zapre­zentowany ze swobodą, jak to uczynił nasz znako­mity profesor Alain Pilote, który przedstawia zagad­nienia trudne w sposób prosty i do tego jest zaw­sze w dobrym humorze – jest szczególny. Wielu z nas było przygotowanych, zanim tu przyjechaliśmy. Ja osobiście nie znałem Kredytu Społecznego. Po­znałem tę ideę dopiero tutaj, ideę Kredytu ujętą w 10 lekcjach, w tak jasny sposób. Kolejnym cudow­nym odkryciem było spotkanie ludzi z całego świata, a dla mnie, zwłaszcza ludzi ze Stanów Zjed­noczonych i Kanady.

System, który upadla

Dla nas, powtarzając po Irańczykach, Ameryka Północna jest uosobieniem szatana. To są nie­szczęścia, które nas spotykają, system ekono­miczny, który upadla. Myślimy, że za tym syste­mem kryją się wszyscy Amerykanie, wszyscy się nim dzielą, wspierają go, bo wszyscy mają z niego korzyść.

Ale to, że Amerykanie i Kanadyjczycy dystan­sują się od tego systemu i robią krytyczne analizy, aby wykazać jego mordercze działanie, było dla mnie wielkim odkryciem. Z naszego punktu widze­nia, ten system był w interesie Amerykanów, ale te­raz widzimy, że wy, mieszkańcy Ameryki Północ­nej, jesteście także jego ofiarami, które zbiera on po wszystkich stronach.

Wreszcie, co mnie ucieszyło, to odkrycie, że jest możliwe rozwiązanie problemu zadłużenia naro­dów. Czasem czujemy się, jakbyśmy nie mogli nic zrobić, ponieważ władcy finansów są tak wszechmocni. Te wykłady otworzyły nam oczy: ist­nieje inne rozwiązanie; nie wchodzimy w detale techniczne, ale, jak powiedział nasz profesor, „one istnieją”. Oczywiście, wprowadzenie w życie tego systemu nie należy do nas, biskupów, bo nie jeste­śmy specjalistami od międzynarodowych finansów, ale projekt ten popieramy z całą naszą mocą.

Komisja Sprawiedliwości i Pokoju

Rozentuzjazmowani wiedzą o Kredycie Spo­łecznym i tym czego się tu nauczyliśmy, wracamy do domu. I co się wydarzy? Rozpatruję to zagadnie­nie z perspektywy przekazywania zdoby­tej wiedzy moim wiernym: jako biskup, zorganizuję nauczanie na poziomie mojej diecezji, ale przede wszystkim w ramach Komisji Sprawiedliwości i Po­koju, której przewodniczę w moim kraju. Myślę, że byłby to w różnych krajach najlepszy sojusznik Kre­dytu Społecznego, tego, czego nauczyliśmy się tutaj, ponieważ jest to nauka o najwyższym znacze­niu.

JE Bp Fridolin Ambongo

Refleksje wygłoszone 2 września 2010 r.
w Rouge­mont przez biskupa BokunguIkela, teologa, prze­wodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Pokoju
w Demokratycznej Republice Kongo;
od 22 lat – księ­dza, od 5 lat – biskupa

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com