Page 10 - Michael Pazdziernik 2021
P. 10

► poświęcenia niż synowie: to do nich należy wykonanie
    bardziej męczących i bardziej przyziemnych posług, w
    chłodzie, w upale, to oni podróżują pieszo itp.
      Czegóż w istocie nie uczynili Moi święci, by wypełnić
    polecenia Mojej Woli? Syn natomiast przebywa ze swoim
    ojcem, troszczy się o niego, rozwesela swoimi pocałun-
    kami i pieszczotami, zarządza sługami, tak jakby to czy-
    nił ojciec. Jeśli wychodzi, nie idzie pieszo, lecz podróżuje
    karetą.
      A jeśli syn posiada wszystko, co jest Ojca, słudzy
    otrzymują tylko wynagrodzenie za posługę, którą wyko-
    nali, i mogą swobodnie decydować, czy służyć swojemu
    Panu, czy też nie. A jeśli nie służą, nie mają więcej pra-
    wa do otrzymania żadnego innego wynagrodzenia. Na-
    tomiast między ojcem a synem nikt nie może odebrać
    uprawnień, dzięki którym syn posiada dobra ojca. Żadne
    prawo, niebieskie czy ziemskie, nie może odebrać tych
    przywilejów ani wymazać synostwa między ojcem a sy-
    nem.
      Córko Moja, życie w Mojej Woli jest życiem najbar-
    dziej zbliżonym do życia błogosławionych w Niebie i jest  podniosłej modlitwie, modląc się do Ojca, aby pozwolił
    tak odległe od życia tych, którzy czynią Moją Wolę i wier- na nadejście Swojego Królestwa oraz Woli Bożej jako w
    nie wypełniają Moje rozkazy, jak odległe jest Niebo od  Niebie, tak i na ziemi.
    ziemi, syn od sługi, król od poddanych.         Ja sam stanąłem na czele tej modlitwy, wiedząc, że
      A oto Dar, który chcę przekazać w tych smutnych  taka była Jego Wola i że skoro to Ja się do Niego mo-
    czasach – niech nie tylko wypełniają Moją Wolę, lecz  dliłem, nie odmówiłby Mi niczego. A co więcej, modliłem
    także Ją posiadają. Czyż nie jestem Panem, który daje  się do Niego Jego własną Wolą i prosiłem o to, czego
    to, co chce, kiedy chce i komu chce? Czyż gospodarz  pragnął także Mój Ojciec. I po tym, jak sformułowałem
    nie jest Panem, który może powiedzieć swojemu słudze:  tę modlitwę przed Moim Ojcem Niebieskim, będąc pew-
    „Zamieszkaj w moim domu, jedz, bierz, zarządzaj, tak  nym, że dane Mi będzie Królestwo Mojej Bożej Woli na
    jak drugi Ja sam”? I aby nikt nie mógł mu przeszkodzić  ziemi, nauczyłem ją Moich Apostołów, tak aby przekazali
    w przekazaniu na własność jego dóbr, czyni tego sługę  ją całemu światu, ażeby jedno było wołanie wszystkich:
    prawowitym synem i daje mu prawo posiadania. Jeśli bo- «Bądź Wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi».
    gacz może tak uczynić, to tym bardziej Ja sam.     Nie mógłbym dać pewniejszej i bardziej uroczystej
      Owo życie w Mojej Woli jest największym da- obietnicy. Wieki dla Nas są jakby jednym tylko punktem,
    rem, jaki chcę przekazać stworzeniom. Dobroć Moja  a Nasze słowa są czynami i faktami dokonanymi.
    pragnie się wyrażać w coraz to większej miłości ku   Moja własna modlitwa do Ojca Niebieskiego:
    stworzeniom. A ponieważ oddałem im wszystko, pra-  «Przyjdź Królestwo Twoje, bądź Wola Twoja, jako w Nie-
    gnę im przekazać dar Mojej Woli, aby posiadając Ją,  bie, tak i na ziemi» oznaczała, że wraz z Moim przyj-
    mogli docenić i pokochać wielkie dobro, które posia- ściem na ziemię, Królestwo Mojej Woli nie zostało jesz-
    dają.                        cze ustanowione pośród stworzeń, w przeciwnym razie
      Nie dziw się, że nie rozumieją, gdyż aby zrozumieć  powiedziałbym: «Ojcze Mój, niech będzie zatwierdzone
    powinni być zdolni do największego poświęcenia, to  Nasze Królestwo, które już ustanowiłem na ziemi oraz
    znaczy wyrzeczenia się własnej woli, nawet w rzeczach  niech panuje i króluje Nasza Wola». Natomiast powie-
    świętych. Wówczas by poczuli, że posiadają Moją Wolę i  działem:«przyjdź».
    osobiście by się przekonali, co oznacza w Niej żyć.   Oznaczało to, że ma jeszcze nadejść i że stworzenia
      Ty jednak bądź czujna i się nie zrażaj trudnościami,  mają go oczekiwać z taką pewnością, z jaką oczekiwali
    które stwarzają. Ja krok po kroku utoruję Sobie drogę,  przyszłego Odkupiciela, ponieważ w tych słowach modli-
    aby dać do zrozumienia, czym jest życie w Mojej Woli. twy «Ojcze Nasz» związana i zaangażowana jest Moja
       W modlitwie „Ojcze nasz” zawarta jest      Boża Wola. A kiedy Ona się wiąże, to bardziej niż pewne
         obietnica Królestwa Woli Bożej       jest to, co obiecuje. Co więcej, wszystko zostało przeze
            (tom 23, 5 lutego 1928)        Mnie przygotowane, potrzebne było jedynie objawienie
                               Mojego Królestwa, co teraz czynię. Czy sądzisz, że wie-
      Córko moja, kiedy Adam zgrzeszył, Bóg dał mu obiet- le prawd, które ci ukazuję o Moim Fiat, służą tylko prze-
    nicę przyszłego Odkupiciela. Upłynęły wieki, ale obietni- kazaniu ci prostej wiadomości? Nie, nie, to dlatego, że
    ca nie zawiodła i pokolenia otrzymały dobro Odkupienia. chcę, aby wszyscy wiedzieli, że Królestwo mojego Fiat
      Otóż kiedy zstąpiłem z Nieba i utworzyłem Królestwo  jest bliskie, żeby poznali Jego piękne zalety i tym samym
    Odkupienia, przed wstąpieniem do Nieba, dałem kolejną,  mogli pokochać i zapragnąć wejścia i życia w Królestwie
    bardziej solenną obietnicę – obietnicę Królestwa Mojej  tak świętym, pełnym szczęścia i wszelkich dóbr. A więc
    Woli. Dałem ją w modlitwie «Ojcze Nasz». I aby nadać jej  to, co tobie wydaje się trudne, dla mocy Naszego Fiat
    większą wartość i szybciej uzyskać to Królestwo, złoży- jest łatwe, ponieważ wie On, jak poruszyć wszelkie trud-
    łem tę formalną obietnicę w Mojej oficjalnej i najbardziej  ności i podbić wszystko, tak jak chce i kiedy chce.


    10        październik-listopad-grudzień 2021                www.czasopismomichael.pl
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15