Page 9 - Michael Pazdziernik 2021
P. 9

podboje. A tym samym ludzie ubożeją i ogołacają się do- Och, jak bardzo czuję się szczęśliwy, kiedy mogę dać
    szczętnie. I gdy tak czekają, zmęczeni smutną, burzliwą i  owej duszy to, czego pragnę, ponieważ Moja Wola jest
    krwawą obecną erą, która ich otacza, wypatrują i wyglą- tak rozległa, że może przyjąć wszystko! Toteż między
    dają nowej ery, ery pokoju i światła.        Mną a duszą nie ma już więcej podziałów, ale stabilna
      Świat jest dokładnie w tym samym punkcie, w jakim  jedność w działaniu, w myśleniu i w miłowaniu, ponieważ
    się znajdował, gdy Ja miałem przyjść na ziemię. Wte- Moja Wola zastępuje ją we wszystkim. Żyjemy więc w
    dy wszyscy oczekiwali wielkiego wydarzenia, nowej ery,  doskonałej zgodzie i we wspólnocie dóbr. To było celem
    która istotnie nastąpiła. Tak jest i teraz. A ponieważ ma  stworzenia człowieka – pozwolić mu żyć jak Nasze wła-
    nadejść wielkie wydarzenie, nowa era, w której Wola Bo- sne dziecko i dzielić z nim Nasze wszystkie dobra, żeby
    ga ma być wypełniana na ziemi, tak jak jest wypełniana  on był w pełni szczęśliwy, a My żebyśmy się cieszyli jego
    w Niebie, wszyscy jej oczekują, zmęczeni swoją obecną  szczęściem.
    erą. Nie wiedzą jednak, czym ta nowość, czym ta zmiana  Życie w mojej Woli jest dokładnie tym – jest przywró-
    jest, dokładnie tak jak nie wiedzieli tego, kiedy Ja przy- ceniem Nam celu, radości i święta Stworzenia. Ty zaś
    byłem na ziemię.                   mówisz, że miałem ukryć w Moim Kościele to życie w
      Oczekiwanie to jest pewnym znakiem, że godzina  Mojej Woli i nie pozwolić na jego objawienie się? Prze-
    jest blisko. Najpewniejszym jednak znakiem jest fakt, że  wróciłbym Niebo i ziemię do góry nogami, obezwładnił-
    Ja zaczynam objawiać to, czego pragnę dokonać, i zwra- bym dusze nieodpartą siłą, aby dać im poznać, czym
    cając się do duszy (dokładnie tak jak zwróciłem się do  będzie spełnienie dzieła Stworzenia. Czyż nie widzisz,
    swojej Mamy, zstępując z Nieba na ziemię) opowiadam  jak bardzo zależy Mi na tym życiu w Mojej Woli, które
    jej o Mojej Woli, o dobrach oraz efektach, znajdujących  przykłada pieczęć na wszystkich Moich dziełach, tak aby
    się w Niej, żeby przekazać je w darze dla całej ludzkości. wszystkie stały się ukończone? Może tobie wydaje się
     Jezus przygotowuje Erę swojego trzeciego Fiat    to niczym, albo że istnieją podobne rzeczy w Moim Ko-
                               ściele. Nie, nie − dla Mnie jednak to jest Wszystko z Mo-
            (tom 12, 9 lutego 1921)        ich dzieł, a ty powinnaś je uznać jako takie i być bardziej
      O niegodziwy świecie, czynisz wszystko, co możesz,  uważna w pełnieniu misji, której od ciebie oczekuję.
    aby Mnie wygnać z oblicza ziemi, aby Mnie wygnać ze   Różnica między „spełnianiem” Woli Bożej
    społeczeństwa, ze szkół, z rozmów, ze wszystkiego. Spi-
    skujesz, jak zburzyć świątynie i ołtarze, jak zniszczyć Mój   a „życiem” w Woli Bożej
    Kościół i zabić Moich kapłanów, podczas gdy Ja przy-   (tom 17, 18 września 1924)
    gotowuję dla ciebie Erę Miłości, Erę mojego trzeciego  Żyć w Mojej Woli to królować, czynić Moją Wolę to
    «FIAT». Ty będziesz podążał swoją drogą, żeby Mnie  spełniać Moje polecenia. Pierwsze oznacza posiadać,
    przepędzić, a Ja ogłuszę cię Miłością. Będę śledził cię  drugie otrzymywać polecania i je wykonywać. Żyć w Mo-
    od tyłu i wyjdę ci naprzeciw, aby cię ogłuszyć Miłością.  jej Woli to uczynić z Mojej Woli swoją własną, dyspono-
    Tam gdzie Mnie wygnałeś, tam też wzniosę Swój tron i  wać Nią. Czynić Moją Wolę to brać Ją pod uwagę jako
    będę panować w większym stopniu niż wcześniej – i to  Wolę Bożą, nie swoją własną i nie móc Nią swobodnie
    w bardziej zaskakujący sposób, tak że ty sam upadniesz  dysponować.
    do stóp Mojego tronu jakby skrępowany potęgą Mojej Mi-
                                Żyć w Mojej Woli to żyć tylko jedną Wolą, którą jest
    łości.                        Wola Boga. A ponieważ jest Ona w pełni święta, w peł-
      Ach, córko Moja, stworzenie coraz bardziej pędzi  ni czysta i pełna pokoju i jest jedyną Wolą, która panu-
    szaleńczo w stronę zła! Ileż szkodliwych spisków knu- je, więc nie ma sporów, wszędzie panuje pokój. Ludzkie
    ją! Osiągną oni punkt wyczerpania samego zła. Ale gdy  namiętności drżą przed tą Najwyższą Wolą i chciałyby
    będą zajęci postępowaniem swoją własną drogą, Ja za- przed Nią umknąć. Nie mają odwagi się poruszyć ani się
    dbam o to, aby «FIAT VOLUNTAS TUA» została zrealizo- sprzeciwić, widząc, jak przed tą Świętą Wolą drży Niebo
    wana i spełniona, aby Moja Wola zapanowała na ziemi,  i ziemia. Pierwszego więc kroku życia w Woli Bożej, który
    ale w całkowicie nowy sposób. Zajmę się przygotowa- wprowadza porządek Boży, Wola Boża dokonuje w głębi
    niem Ery trzeciego «FIAT», w której Moja Miłość ukaże  duszy, opróżniając ją z tego, co ludzkie, ze skłonności,
    się w cudowny i nadzwyczajny sposób.         namiętności, upodobań itp.
      Ach tak, chcę całkowicie ogłuszyć człowieka Miło- Natomiast czynić Moją Wolę to żyć z dwiema wola-
    ścią! Bądź więc czujna. Chcę, żebyś była ze Mną w przy- mi i kiedy wydaję polecenia wykonania Mojej Woli, stwo-
    gotowaniu owej Niebiańskiej i Boskiej Ery Miłości. Pomo- rzenie odczuwa ciężar swojej własnej woli, która stawia
    żemy sobie nawzajem i będziemy wspólnie działać.   opór. I mimo, że wiernie wykonuje polecenia Mojej Woli,
        Co oznacza „żyć w Woli Bożej”?        odczuwa ciężar buntowniczej natury, odczuwa namiętno-
           (tom 16, 20 lutego 1924)        ści i skłonności. Jak wielu jest świętych, którzy mimo że
      Ach, ty nie wiesz, co to znaczy żyć w Mojej Woli!  osiągnęli najwyższy stopień doskonałości, to jednak od-
    Oznacza przywrócić Mi czystą radość celu Stworzenia  czuwają swoją własną wolę, która prowadzi z nimi wojnę,
    − moich niewinnych przyjemności, dla jakich stworzyłem  która ich gnębi, tak że zmuszeni są krzyczeć: ’Któż mnie
    człowieka − powrotu do Mnie. Oznacza usunąć całą go- uwolni od tego śmiertelnego ciała?’ − to znaczy ’od tej
    rycz, którą zadała Mi przewrotna wola ludzka prawie przy  mojej woli, pragnącej zadać śmierć dobru, które pragnę
    narodzinach Stworzenia. Oznacza ciągłą wymianę woli  uczynić?’.
    ludzkiej i Bożej. Dusza, obawiając się siebie, żyje Moją,  Żyć w Mojej Woli to żyć jako syn, a spełniać Moją
    a Moja Wola napełnia ją radością, miłością i nieskończo- Wolę to żyć jak sługa. W pierwszym przypadku to, co
    nymi dobrami.                    jest Ojca, jest i Syna. I wiele razy słudzy czynią większe  ►


    www.czasopismomichael.pl                      październik-listopad-grudzień 2021 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14