Page 4 - Michael Pazdziernik 2021
P. 4

Luiza Piccarreta
    „Mała Córeczka Woli Bożej”
                        (1865-1947)


             Wczesne lata            go krzyż na ramionach. Z głębokim smutkiem i przera-
        uiza urodziła się w Corato, w prowincji Bari we  żeniem Luiza rozważała tę smutną procesję, ale kiedy
        Włoszech rano 23 kwietnia 1865 r. Jej rodzi- Boski Skazaniec znalazł się pod jej balkonem, podniósł
      Lce, Vito Nicola Piccarreta i Rosa Tarantino mie- głowę i rzekł do niej: “Anima, aiutami!” („Duszo, pomóż
    li pięć córek: Marię, Rachelę, Filomenę, Luizę i Angelę.  mi!”). Wtedy Luiza krzyknęła i natychmiast straciła zmy-
    Luiza urodziła się w niedzielę rano, w pierwszą niedzielę  sły.
    po Wielkanocy. Jej rodzice byli praktykującymi katolika- To niezwykłe wydarzenie naznaczyło dla Luizy decy-
    mi, a ona została ochrzczona w miejscowym kościele pa- dujący punkt zwrotny w jej życiu, bo tego dnia przyjęła
    rafialnym tego samego wieczora.           wezwanie, by stać się ofiarą ekspiacji za grzechy ludz-
      Z sercem wypełnionym miłością do swojego Boga  kości. Cierpienia, które przyjęła na siebie zmniejszały
    przyjęła Jezusa w Eucharystii po raz pierwszy w wieku  boleści innych, włączając dusze w czyśćcu i pomagały
    dziewięciu lat i często godzinami pozostawała w modli- doprowadzić do nawróceń. Ponadto stan ofiary Luizy za-
    twie i adoracji przed Najświętszym Sakramentem w jej  pewnił ujście dla Sprawiedliwości Pana, zmniejszając w
    kościele parafialnym Santa Maria Greca. W wieku jede- ten sposób kary, które powinny były spaść na ludzkość.
                                            1
    nastu lat poświęciła się Najświętszej Maryi Pannie i tym  Św. Hannibal Maria Di Francia napisał że modlitwy, cier-
    samym stała się „córką Maryi”, i z wielkim zapałem sze- pienia i łzy Luizy złagodziły wiele boskich kar opisanych
    rzyła nabożeństwo do niebiańskiej Matki wśród dziew- lub przepowiedzianych w jej pamiętniku.
    cząt z jej sąsiedztwa. W rzeczywistości nabożeństwo do  Gdy dorosła, komunikacja z Jezusem stała się w peł-
    Maryi stało się jedną z podstawowych cech jej ducho- ni rozwiniętym zjawiskiem nadprzyrodzonym, które obej-
    wości, a później napisała książkę medytacyjną o Matce  mowało jej Mistyczne Małżeństwo z Panem, Niewidzial-
    Bożej zatytułowaną „Maryja Dziewica w Królestwie Woli  ne Stygmaty i Napełnianie Trójcą Świętą.
    Bożej”.                              Stan nieświadomości
        Wezwanie, by stała się duszą ofiarną          i towarzyszące upokorzenia
      W wieku trzynastu lat Luiza będąc w domu usłysza-  Po tym, jak zaakceptowała swój stan ofiary, Luiza
    ła wrzawę nadchodzącą z ulicy i wyszła na balkon, aby  często była wciągana w stan całkowitej utraty przytom-
    zobaczyć, co się dzieje. Tam straszny widok ukazał się
                                Hannibal Maria Di Francia (1851-1927) - włoski ksiądz
    przed jej oczami: ulica była zatłoczona krzyczącymi ludź- 1 rzymskokatolicki,  zakonnik,  założyciel  Zgromadzenia
    mi i uzbrojonymi żołnierzami, którzy prowadzili trzech  Rogacjonistów Najświętszego Serca Jezusowego, działacz
    więźniów. Wśród nich Luiza rozpoznała Jezusa niosące- społeczny, święty Kościoła katolickiego.


    4        październik-listopad-grudzień 2021                www.czasopismomichael.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9