Page 7 - Michael Pazdziernik 2021
P. 7

Wola Boża


    objawiona przez Jezusa Luizie Piccarretcie          dziejach Kościoła Bóg wzbudził uprzywilejo- żając za zgodą Najświętszej Maryi Panny: „Niech Mi się
          wane dusze, którym powierzył misję specjal- stanie według twego słowa!” (po łacinie fiat mihi secun-
      W ną: św. Małgorzacie Marii − nabożeństwo  dum verbum tuum) ( Łk 1, 38). Dwa tysiące lat później
    do Najświętszego Serca; św. Faustynie Kowalskiej − na- Jezus powiedział, że się zbliżamy do spełnienia trzecie-
    bożeństwo do Miłosierdzia Bożego; itp. Proces beatyfi- go „Fiat”, uświęcenia.
    kacyjny jednej z tych uprzywilejowanych dusz rozpoczął                  Alain Pilote
    się w Rzymie w 2005 roku: Służebnica Boża Luiza Pic-
    carreta (1865-1947), która otrzymała od Boga misję, aby  Przedstawiamy fragmenty książki  „Oto zwiastuję
    dać poznać i kochać Wolę Bożą, po to by prośba w mo- wam radość wielką!” o. Pablo Martina, który daje wybór
    dlitwie Ojcze Nasz mogła się spełnić: „Przyjdź królestwo  fragmentów na temat Woli Bożej, zaczerpniętych z 36 to-
    Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi ”, lub  mów „Księgi Nieba” Luizy Piccarrety.
    innymi słowy, czym jest Królestwo                      Jezus sam nadeje tytuł
    Boga na ziemi, jak Wola Boża do-                    książce do opublikowania na
    konuje się na ziemi tak jak jest w                    temat Swojej Woli i zapowia-
    Niebie i jak można żyć całkowicie                     da oraz wyjaśnia jej cel
    zanurzonym w tej Woli Bożej.                        (tom 19, 27 sierpnia 1926)
      Wiemy z Ewangelii że Jezus                        dy się znajdowałam w
    przyszedł na ziemię, aby wypełnić                        swoim   zwyczajowym
    wolę Jego Ojca. I mamy wgląd w to,                     Gstanie,    mój  zawsze
    czym jest Wola Boża w kilku frag-                    uwielbiony Jezus ukazał mi wie-
    mentach listów św. Pawła: „Albo-                  lebnego Ojca, który miał zadbać
    wiem wolą Bożą jest wasze uświę-                    o druk pism o godnej uwielbienia
    cenie” (1 Tes 4, 3); „Bóg pragnie,                   Woli Bożej, i przybliżając się do
    by wszyscy ludzie zostali zbawie-                    niego, powiedział: „Synu mój, tytuł,
    ni i doszli do poznania prawdy” (1                   który nadasz książce na temat mo-
    Tm 2, 4); Wola Boża znajduje się                    jej Woli i którą wydrukujesz, będzie
    również w Jego Przykazaniach, z                     następujący:
    których najważniejsze jest: „Przy-                  «Królestwo Mojej Bożej Woli
    kazanie nowe daję wam, abyście                      pośród stworzeń.
    się wzajemnie miłowali tak, jak Ja
    was umiłowałem; żebyście i wy tak                    KSIĘGA NIEBA. Przywołanie
    się miłowali wzajemnie” (J 13, 34)                    stworzenia do porządku, na
                                         jego miejsce i do celu, do
      Luiza przez 64 lata była przy-                    jakiego zostało stworzone
    kuta do łóżka, prawie bez jedzenia                        przez Boga»
    i wody, śpiąc bardzo mało. Miała
    tylko podstawowe wykształcenie.                     Popatrz, chcę, aby także i tytuł
    Jezus będzie przychodził do niej                  był zgodny z wielkim dziełem mojej
    każdego dnia i uczył ją najbardziej                   Woli. Pragnę, aby stworzenie zro-
    wysublimowanych tajemnic doty-                    zumiało, że jego miejsce, wyzna-
    czących Boga i Jego Woli, nauk, które dokładnie zapisze.  czone mu przez Boga, jest w mojej Woli i tak długo, jak
    Te pisma, spisane w posłuszeństwie jej arcybiskupowi i  do Niej nie wejdzie, nie będzie miało miejsca, porząd-
    kapłanom, którzy zostali jej przydzieleni jako spowiedni- ku ani celu. Będzie intruzem w Stworzeniu, bez żadne-
    cy, tworzą księgę w 36 tomach, pisaną przez 40 lat, któ- go prawa. Będzie się więc szwendać bez spokoju i bez
    rej Jezus nadał tytuł „Księgi Nieba”. Książka ta otrzymała  dziedzictwa. A Ja, litując się nad nim, będę do niego wo-
    Imprimatur, czyli pozwolenie do opublikowania w Koście- łał nieustannie: „Zajmij swoje miejsce, wróć do porządku,
    le, ponieważ nie zawiera niczego sprzecznego z naucza- przyjdź i przyjmij swoje dziedzictwo, i zamieszkaj w swo-
    niem Kościoła.                    im domu. Dlaczego chcesz żyć w obcym domu? Dlacze-
      W tej „Księdze Nieba” Jezus mówi o trzech rozpo- go chcesz zajmować teren, który do ciebie nie należy? A
    rządzeniach, trzech „Fiat” (łac. słowo oznaczające „niech  skoro do ciebie nie należy, jesteś nieszczęśliwy, jesteś
    tak się stanie, niech się stanie”), pierwsze „Fiat” dotyczy  sługą i pośmiewiskiem wszystkich rzeczy stworzonych. A
    stworzenia: Bóg stwarza świat prostym aktem Jego Woli:  ponieważ wszystkie rzeczy przeze Mnie stworzone znaj-
    „Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!» I sta- dują się na swoim miejscu, zachowują porządek i dosko-
    ła się światłość”. (po łacinie fiat lux) (Rdz 1, 3). Drugim  nałą harmonię wraz z całą pełnią swych dóbr przydzielo-
    „Fiat” jest Odkupienie: Słowo Boga stało się ciałem podą- nych im przez Boga.              ►


    www.czasopismomichael.pl                      październik-listopad-grudzień 2021 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12