Page 5 - Michael Pazdziernik 2021
P. 5

ności: jej ciało sztywniało, stając się twarde jak kamień,  ekstazą i poczuła wielką odrazę do wszelkiego jedzenia;
    do tego stopnia, że nikt, nawet w grupie, nie był w stanie  więc zaczęła go odmawiać. Wkrótce została zmuszona
    jej ruszyć. Każdego ranka znajdowano Luizę sztywną i  do jedzenia przez rodziców i robiła to z posłuszeństwa,
    w nieruchomej pozycji. To zjawisko było zupełnie dziwne  ale jak tylko zjadła, natychmiast to zwracała. Jej rodzina
    i niezrozumiane przez jej rodzinę i tych, którzy ją znali,  przypisała to nowemu aktowi kapryśności lub pragnienia
    co często powodowało, że pomstowali przeciwko niej i ją  skupiania na nią uwagi i dlatego musiała znosić nowe
    upokarzali. Jednak jej rodzina była niezmiernie zaniepo- i gorzkie wyrzuty. Jednakże, to była Wola Boga, Który
    kojona, zwłaszcza jej rodzice, którzy poddali ją wizytom  przygotowywał Luizę do życia tylko Eucharystią i Jego
    osłupiałych wobec tak niezwykłego przypadku klinicz- Boską Wolą. W rzeczywistości to niezwykłe zjawisko
    nego lekarzy, niezdolnych do postawienia jakiejkolwiek  trwało aż do jej śmierci.
    diagnozy. Wszystko to było dla Luizy próbą niesłychane- Luiza jadła tylko raz dziennie, a potem bardzo ma-
    go cierpienia, do przejścia której Pan zechciał ją zmusić,  ło, bez posłuszeństwa spowiednikowi; ale zaraz po je-
    aby zwiększyć jej pokorę i zaufanie do Niego.    dzeniu zwracała wszystko, całe, świeże i ku zaskoczeniu
             Moc Kapłaństwa           wszystkich – słodko pachnące. W swojej roztropności jej
      Nie otrzymując pomocy od lekarzy, jej zdesperowa- spowiednik był przeciwny temu nowemu cudowi i kazał
    na rodzina zwróciła się do miejscowych księży. Został do  jej jeść, nawet jeśli wszystko zwracała za chwilkę. Jej
    niej wezwany ojciec Lojodice, pobożny ksiądz pasjoni- spowiednik podobno miał powiedzieć, że „…musi jeść
    sta. Ojciec Lojodice zbliżył się do łóżka Luizy i, pobłogo- codziennie i każdy musi wiedzieć, że jadła, albo ustawią
    sławił ją, a ku zaskoczeniu wszystkich natychmiast od- policję u jej drzwi, tak jak to zrobili z Teresą Newman, z
    zyskała normalne zdolności i przytomność umysłu. (...) całym nagłośnieniem gazet”.
      Po odejściu księdza Lojodice wezwano innego księ- Luiza zostaje całkowicie przykuta do łóżka
    dza, który ją pobłogosławił, i ku osłupieniu samego ka- Pod koniec 1888 roku, w wieku dwudziestu trzech lat,
    płana i wszystkich obecnych Luiza ponownie odzyskała  Luiza poprosiła swojego spowiednika, księdza Michele
    przytomność. Ten fakt wytworzył w Luizie przekonanie,  De Benedictis o pozwolenie na cierpienie w łóżku przez
    że wszyscy księża są święci. Jednak pewnego dnia Pan  pewien czas, około czterdziestu dni. „Jeśli taka jest Wola
    powiedział do niej:                 Boga, zostań”, powiedział Don Michele; ale łóżko już ni-
      „Nie dlatego, że wszyscy są święci – gdyby tylko  gdy nie zostało opuszczone przez Luizę, która miała wte-
    tak było! Wszyscy mają tę moc, ponieważ są kapłana- dy, w 1888 roku, dwadzieścia trzy lata i zawsze przeby-
    mi, a wszyscy wierni są poddani ich władzy kapłańskiej,  wała, przybita do łóżka, przez pięćdziesiąt dziewięć lat,
    stworzonej i chcianej przeze Mnie. Musisz być zawsze  aż do śmierci, która nastąpiła 4 marca 1947 r. Od tego
    poddana ich władzy kapłańskiej, musisz być zawsze po- czasu Luiza staje się całkowicie przykuta do łóżka w sta-
    słuszna i nigdy nie sprzeciwiać się ich woli, ponieważ są  nie cierpienia.
    kontynuacją mojego kapłaństwa na tym świecie. Niegod-  Luiza otrzymuje nakaz pisania dziennika
    ność niektórych nie unieważnia ich kapłaństwa”.     Dziesięć lat później, w 1898 r., ojciec Gennaro Di
        Jej pragnienie zostania zakonnicą       Gennaro został jej nowym spowiednikiem oddelegowa-
      W tym czasie Luiza wyraziła swoim rodzicom pra- nym przez biskupa i tak pozostało przez 24 lata. Ojciec
    gnienie zostania zakonnicą klauzurową. Jej rodzice by- Gennaro, oświecony i rozważny kapłan, zdając sobie
    li absolutnie przeciwni temu pomysłowi. Luiza nalega- sprawę z cudów, które Pan działał w tej duszy, naka-
    ła, więc pewnego dnia jej matka zabrała ją na wizytę do  zał jej, aby zapisywała wszystko, co Łaska Boża w niej
    mniszek klauzurowych w Trani, gdzie spotkały się z Mat- zdziałała. Luiza nie spodziewała się tego, ani nie przyjęła
    ką przełożoną. Ale jej matka nie chcąc, żeby mała Luiza  z zadowoleniem tego nakazu, któremu musiała się pod-
    poszła do klasztoru, zdradziła Matce przełożonej szcze- porządkować z posłuszeństwem, choć mocno kolidowa-
    gółowo wszystkie wady i dziwne zjawiska otaczające jej  ło to z jej pokorą.
    córkę, dodając, że była chorowitą dziewczyną o słabej  Luiza miała spisać wszystko od samego początku,
    budowie ciała. Oczywiście, te szczegóły wywołały osta- nie zaniedbując niczego; i miała dawać mu wszystko,
    teczną odmowę przełożonej, która natychmiast odrzuciła  dzień po dniu. Wymówka bycia niepiśmienną kobietą, bo
    Luizę, mówiąc, że życie w klasztorze było bardzo cięż- chodziła do szkoły podstawowej tylko do drugiej klasy,
    kie, i że jej słabe zdrowie nie pozwoli jej wejść w życie  nie udała się − jej nowy spowiednik był niewzruszony.
    zakonne.                       Choć płacząc z powodu tego, co było dla niej wielkim
      Luiza wróciła do Corato z sercem pełnym smutku, i  upokorzeniem, Luiza pokornie poddała się prośbie, i tak
    natychmiast wylała swój żal na Jezusa: „Czy nie obieca- zaczęła pisać swoje tomy (w sumie 36) w formie pamięt-
    łeś mi, że zostanę zakonnicą?”.           nika. Było to 28 lutego 1899 roku. Ostatni rozdział tomu
                               36 napisała 28 grudnia 1938 r. W dniu, w którym kazano
      A Pan odpowiedział: „Będziesz zakonnicą, ale praw- jej przestać, natychmiast zatrzymała się i już nie pisała.
    dziwą małą zakonnicą mojego Serca. Pozostaniesz bez      Luiza otrzymuje dar Woli Bożej
    ruchu w klauzurze w pokoju, w którym będziesz się mo-
    dlić, cierpieć i być zawsze ze Mną”.          22 listopada 1900 roku Pan oznajmia Luizie, że chce
      I stało się tak, jak obiecał Jezus. Luiza pozostała w  jej podarować niezwykły prezent: DAR WOLI BOŻEJ. Ta
    swoim pokoju przybita do łoża cierpienia przez prawie  szczególna łaska, którą Bóg daje stworzeniu od Siebie,
    siedemdziesiąt lat.                 stanowi specjalny i darmowy prezent. Z wyjątkiem Błogo-
                               sławionej Dziewicy Maryi, Luiza ma być pierwszą, która
           Ona już nie chce jeść         otrzyma tę łaskę, ale Bóg pragnie, aby została rozsze-
      W wieku szesnastu lat pewnego dnia obudziła się z  rzona na całą ludzkość, która zechce przyjąć ten nowy  ►
                                                         ►
    www.czasopismomichael.pl                      październik-listopad-grudzień 2021 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10