Page 8 - Michael Pazdziernik 2021
P. 8

►   Celem wszystkich dzieł Boga, Stworzenia     do ciebie mówiłem, Moja Odwieczna Wola tylekroć zwią-
       i Zbawienia, jest to, aby człowiek żył     zywała twoją małą wolę więzami Mojej Odwiecznej Woli,
             w Woli Bożej            ile słów ci wypowiadałem. Poza tym musisz wiedzieć, że
           (tom 14, 11 września 1922)       przy stworzeniu człowieka Naszą pierwszą Najwyższą
                               Wolą było to, żeby człowiek żył w Naszej Woli. A mając w
      Spełnieniem dzieła Stworzenia było to, aby człowiek  Niej żyć, miał brać to, co Nasze, aby żyć na Nasz koszt
    we wszystkim pełnił Naszą Wolę. Miała być Ona życiem,  i odwzajemniać się Naszej Woli, dokonując tyle czynów
    pokarmem i koroną stworzeń. A ponieważ nie jest to jesz- boskich, ile czynów ludzkich dokonywał w Naszej Woli.
    cze dokonane, dzieło Stworzenia nie jest jeszcze speł- To miało go wzbogacić wszelkimi dobrami, jakie Nasza
    nione, i ani Ja nie mogę spocząć w stworzeniu, ani ono  Wola zawiera.
    we Mnie. Ciągle daje Mi coś do zrobienia, a Ja gorąco  Ale człowiek chciał żyć w swojej woli, na własny koszt
    pragnę tego spełnienia i odpoczynku. Dlatego gorąco  i dlatego oddalił się od swojej Ojczyzny i stracił wszystkie
    pragnę i bardzo chcę, aby sposób życia w Mojej Woli zo- te dobra. Moje dobra pozostały więc bez spadkobierców,
    stał poznany...                   były ogromne i nikt ich nie posiadał. Zatem Moje Czło-
      Nie ma więc rzeczy, którą uczyniłem, a która nie mia- wieczeństwo przyszło, aby posiąść wszystkie te dobra.
    łaby za swój główny cel tego, żeby człowiek zdobył Moją  Żyjąc cały czas w Odwiecznej Woli, chciałem żyć zawsze
    Wolę, a Ja jego. W Stworzeniu było to Moim głównym  na Jej koszt, urodzić się, wzrastać, cierpieć, działać i
    celem. Tak samo i w                             umierać w wiecznym po-
    Zbawieniu. Sakramen-                              całunku Najwyższej Wo-
    ty ustanowione i wiele                            li. W ten sposób, gdy w
    łask przekazanych Mo-                             Niej żyłem, Wola Boża
    im Świętym były nasie-                            przekazywała Mi na wła-
    niem oraz środkiem, aby                             sność wiele niezajętych
    posiąść Moją Wolę.                                dóbr, które niewdzięczny
      Nie zaniedbuj więc                             człowiek puścił w zapo-
    niczego z tego, co chcę                             mnienie.
    osiągnąć w Mojej Woli,                              Córko Moja, Moja
    zarówno pisemnie, jak                             nieskończona Mądrość
    i słowem lub czynem.                             powiedziała ci tak dużo
    Możesz poznać, że ży-                             na temat Mojej Woli nie
    cie w Mojej Woli jest naj-                            tylko po to, aby przeka-
    większą i najważniejszą                             zać ci prostą wiadomość,
    rzeczą, tą, na której Mi                           nie, nie! − lecz także po
    najbardziej zależy, jedy-                            to, aby dać ci poznać,
    nie dzięki wielu przygo-                             czym jest życie w Mojej
    towaniom, które ją po-          Luisa Piccarreta          Woli oraz jakie są dobra,
    przedziły.                                   które zawiera. A gdy się
      A chcesz wiedzieć, gdzie zostało zasiane to ziarno  zagłębiasz w Moją Wolę, dobra te stają się twoją wła-
    Mojej Woli? W Moim Człowieczeństwie. W Nim wykieł-  snością.
    kowało, urodziło się i urosło. W Moich ranach i w Mojej  Moje Człowieczeństwo uczyniło wszystko, wzięło w
    Krwi widać więc to ziarno, które pragnie być przeszcze- posiadanie wszystko, nie ze względu na Mnie, ale dlate-
    pione w stworzeniu, aby stworzenie zdobyło Moją Wolę,  go, żeby otworzyć drzwi dla innych Moich braci. Czeka-
    a Ja jego, i aby Dzieło Stworzenia powróciło do począt- łem przez tak wiele stuleci, tak wiele pokoleń przeminęło.
    ku, z którego wyszło, nie tylko za pośrednictwem Mojego  Poczekam jeszcze, ale człowiek musi do Mnie powró-
    Człowieczeństwa, lecz także za pośrednictwem samego  cić na skrzydłach Mojej Woli, tam skąd wyszedł. Dlatego
    stworzenia.                     też bądź pierwszą przyjętą i niech Moje słowa będą dla
       Ten dar Woli Bożej jest największą z łask    ciebie bodźcem, abyś mogła posiąść owe dobra. Niech
           (tom 19, 9 września 1926)       będą dla ciebie łańcuchem, który zwiąże cię tak mocno,
                               żebyś już nigdy nie wyszła z Mojej Woli.
      W tych burzliwych i pędzących zawrotnie w kierun-       Nadchodzi nowa Era
    ku zła czasach nie mógłbym udzielić większej łaski niż   Najpewniejszy znak, że jest blisko
    ukazanie, że pragnę przekazać wielki Dar Królestwa Naj-
    wyższego «Fiat». I dla potwierdzenia tego przygotowuję       (tom 15, 14 lipca 1923)
    je w tobie, przekazując ci wiele wiedzy i darów, tak aby  Córko Moja, świat jest wywrócony do góry nogami
    niczego nie zabrakło do triumfu Mojej Woli. Uważaj więc  i wszyscy czekają na zmiany, na pokój, na nowe rze-
    na depozyt tego Królestwa, który w tobie gromadzę.  czy. Oni sami gromadzą się razem, aby się naradzać i
         Wola Boża a problem człowieka        są zaskoczeni, że nie mogą nic wskórać ani podjąć po-
                               ważnych decyzji. Prawdziwy pokój zatem nie nadchodzi
           (tom 15, 18 marca 1923)        i wszystko kończy się na słowach, a nie na faktach. Mają
      To, co najsilniej wiąże ze Mną duszę, to rozprosze- nadzieję, że inne konferencje mogą doprowadzić do po-
    nie jej woli w Mojej. Jak więc mógłbym cię zostawić? A w  ważnych decyzji, ale daremnie czekają. W międzycza-
    dodatku, mówiąc ci tyle o Mojej Woli, tworzyłem między  sie, w tym oczekiwaniu, wszyscy są w strachu. Niektórzy
    tobą a Mną wiele więzów nierozerwalnej jedności. Gdy  przygotowują się do nowych wojen, a inni liczą na nowe


    8        październik-listopad-grudzień 2021                www.czasopismomichael.pl
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13