Page 2 - Michael 2021 sierpien
P. 2

Rok Kardynała                      SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                                         UCHWAŁA


                                     z dnia 27 listopada 2020 r.
    Stefana Wyszyńskiego                 w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Kardynała
                                      Stefana Wyszyńskiego

                                   ardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia
                                   1901 roku w Zuzeli, zmarł 28 maja 1981 roku w
                                KWarszawie.
                                Przed II wojną światową prowadził między innymi pra-
                               cę społeczno-oświatową w Chrześcijańskich Związkach
                               Zawodowych i zorganizował Katolicki Związek Młodzieży
                               Robotniczej. W czasie II wojny światowej był kapelanem
                               szpitala powstańczego w Laskach i okręgu Żoliborz Armii
                               Krajowej.
                                W 1946 roku mianowany przez Papieża Piusa XII bi-
                               skupem lubelskim, a w 1948 roku arcybiskupem gnieź-
                               nieńskim i warszawskim. Prymas Wyszyński był twórcą
                               Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego oraz inicjato-
                               rem obchodów Millenium – Tysiąclecia Chrztu Polski w
                               1966 roku, które wzmacniały więź Narodu z Kościołem
                               katolickim i przypominały o wielkiej tradycji państwowości
                               polskiej. Sprawował posługę Prymasa Polski do 1981 ro-
                               ku. Doczekał się powstania NSZZ „Solidarność”, a dzię-
                               ki Jego zdecydowanemu wsparciu powstał zjednoczony
                               związek rolniczy i zalegalizowany NSZZ Rolników Indy-
                               widualnych „Solidarność”.
                                Angażował się nie tylko w życie religijne, ale rów-
                               nież w życie społeczne naszego Narodu zagrożonego
                               demoralizacją i powojenną dewastacją życia rodzinne-
                               go, brutalną ateizacją ze strony wojującego komunizmu,
                               godzącego także w podstawowe swobody i wolności
                               obywatelskie. Jako człowiek głębokiej wiary i miłości do
                               Kościoła i Ojczyzny szukał porozumienia z władzą. Gdy
                               jednak działania władz PRL zagroziły prawom Kościoła i
                               wiernych – usłyszały one zdecydowane „Non possumus”!
                               Prymas Polski został uwięziony. Stał się symbolem nie-
                               złomnej postawy sprzeciwu wobec zła.
                                Prymas Tysiąclecia w swojej działalności kapłańskiej
                               zwracał uwagę na przyrodzoną godność człowieka, z któ-
                               rej wypływają wszelkie jego prawa. Był nie tylko głosicie-
                               lem uniwersalnych wartości chrześcijańskich, ale także
                               mężem stanu, który mawiał „Kocham Ojczyznę więcej niż
                               własne serce”. Służył Polsce i występował w Jej imieniu,
                               domagając się od komunistycznych władz poszanowania
                               wolności religijnej i broniąc polskiej kultury. Podkreślał ko-
                               nieczność zrozumienia znaczenia wolności Narodu, która
                               dla każdego obywatela winna być wielkim dobrem i rze-
                               czywistą wartością. Wolność Narodu była dla Prymasa
                               Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecz-
                               nej. Swoje nauczanie kardynał Stefan Wyszyński opierał
                               na człowieku, którego dobro powinno być centrum życia
                               społecznego i gospodarczego każdej społeczności.
                                Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szcze-
                               gólnym znaczeniu kardynała Stefana Wyszyńskiego dla
                               poszanowania godności człowieka i wolności, szacunku
                               dla Ojczyzny i budowania wolnej i niepodległej Polski,
                               ustanawia rok 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyń-
                               skiego/
                                              MARSZAŁEK SEJMU

                                                 Elżbieta Witek

    2        sierpień-wrzesień 2021                      www.czasopismomichael.pl
   1   2   3   4   5   6   7