Page 7 - Michael 2021 sierpien
P. 7

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 września 2021 r.

    przez komunistów.                  i duchowego Polski. Było to związane z przygotowania-
      Kilka godzin po przemówieniu Wyszyńskiego grupa  mi do obchodów polskiego milenium, Tysiąclecia Chrztu
    uzbrojonych milicjantów z UB wtargnęła do jego rezy- Polski.
    dencji i zabrała go do Rywałdu, gdzie został internowany.  26 sierpnia 1956 r. ponad milion ludzi zebrało się na
    Krótko potem reżim komunistyczny uwięził pięciu innych  Jasnej Górze w święto Matki Boskiej Częstochowskiej.
    biskupów, w tym pomocnika Prymasa, Jego Ekscelen- Wszyscy polscy biskupi otoczyli pusty fotel, na którym
    cję Antoniego Baraniaka (późniejszego arcybiskupa Po- powinien był zasiąść prymas Wyszyński. Następnie bi-
    znania). Komuniści chcieli uczynić go głównym świad- skup Michał Klepacz odczytał tekst Przysięgi prymasa
    kiem w procesie przeciwko Prymasowi, ale ani więzienie,  Wyszyńskiego, a ludzie powtarzali: „Przyrzekamy być
    ani maltretowanie, ani próby prania mózgu nie przynio- wierni Bogu, Kościołowi i Ewangelii.”
    sły sukcesu w złamaniu żelaznej woli biskupa Barania-  O tej samej godzinie kardynał Wyszyński celebrował
    ka. Musiał on jednak zapłacić za swoją lojalność trze- Mszę Świętą w Komańczy. Tych, którzy go widzieli ude-
    ma latami więzienia, a jego zdrowie zostało narażone na  rzał wyraz jego twarzy, „przemienionej i jaśniejącej jak
    szwank.                       słońce.” Później zwierzył się on jednemu ze swoich przy-
      Agenci UB bali się gniewu ludzi. Aresztowali Pryma- jaciół: „W czasie Mszy czułem radość, jakiej nie do-
    sa w nocy, potajemnie. Pies pilnujący arcybiskupstwa  świadczyłem nigdy przedtem. Było to tak, jakby wiel-
    zaatakował milicjanta i ugryzł go, zanim kardynał mógł  ki ciężar został zdjęty z moich barków”.

    złapać psa za obrożę. Kardynał natychmiast zawołał za- Po uroczystościach w Częstochowie i proteście ro-
    konnicę, żeby opatrzyła ranę. Kiedy kazano mu zapako- botniczym w Poznaniu w czerwcu 1956 r. władze komu-
    wać swoją walizkę, odmówił. Powiedział wtedy: „Przy- nistyczne postanowiły 26 października 1956 r. uwolnić
    szedłem do tego domu biedny i chcę go opuścić  Wyszyńskiego z więzienia. Uwolniły one także innych
    biedny”.                       więzionych biskupów. Odtąd władze komunistyczne
           Śluby Jasnogórskie           oczekiwały wsparcia ze strony Kościoła w obliczu kryzy-
      W ciągu trzech lat kardynał Wyszyński był przeno- su społecznego. Rząd unieważnił dekret z 1953 r. doty-
                               czący aprobaty stanowisk kościelnych przez komunistów.
    szony z jednego miejsca uwięzienia do innego, zawsze  Potem ogłoszono przywrócenie nauki religii w szkołach,
    w tajemnicy. Dzień i noc pilnowało go dwudziestu straż- powrót zakonników i zakonnic do ich prac społecznych i
    ników. Czas spędzony w więzieniu był okresem inten- odwołanie pozostałej części wyroku biskupa Kaczmarka.
    sywnej pracy prymasa Wyszyńskiego. Przygotował on
    specjalny program odrodzenia narodu polskiego przez      Wielka Nowenna
    Błogosławioną Maryję Dziewicę. W czasie swoich me- Następnie prymas Wyszyński wprowadził w życie
    dytacji więziennych przypominał sobie wiele wydarzeń z  swój program Wielkiej Nowenny na tysiąclecie chrześci-
    historii Polski, które przekonały go do wyboru drogi Ma- jaństwa w Polsce. Zainicjował tu wtedy dziewięcioletni
    ryjnej jako programu pasterskiego posługiwania w przy- program odrodzenia wiary i moralności. Oparty na gło-
    szłości.                       szonej biblijnej i moralnej prawdzie, jak też refleksji na
      8 grudnia 1953 r. kardynał Wyszyński podpisał osta- temat Sakramentów program ten był realizowany w każ-
    teczne przymierze z Naszą Panią przez swoją konsekra- dej parafii i społeczności kościelnej. Cudowny obraz Mat-
    cję jako niewolnika Jezusa przez Maryję, zgodnie z dok- ki Boskiej Częstochowskiej rozpoczął peregrynację po-
    tryną św. Ludwika Marii de Montfort. Wyszyński przypisał  przez kraj i dotarł do wszystkich parafii w Polsce. Przed
    do tej konsekracji łaskę tego, by „nigdy nie mieć do niko- tym cudownym obrazem każdy wierzący i każda rodzina
    go cienia urazy.”                  katolicka w Polsce zobowiązała się odnowić swoją wiarę
      W Komańczy, ostatnim miejscu swego uwięzienia,  i życie moralne. Przez przyjęcie świętego obrazu, tego
    Prymas ukończył tekst „Przysięgi Jasnogórskiej”, która  zewnętrznego znaku wiary, rodziny przyrzekały pozostać
    miała być kamieniem węgielnym odrodzenia moralnego  wierne Ewangelii i Kościołowi. Działania te pomogły oca ►


    www.czasopismomichael.pl                              sierpień-wrzesień 2021 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12