Page 8 - Michael 2021 sierpien
P. 8

► lić naród polski od całkowitej demoralizacji i sekularyza-      Polski Papież
    cji.                          Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża 16 paź-
      Reżim komunistyczny nie lubił idei Wyszyńskiego i  dziernika 1978 r. był wielkim triumfem dla Kościoła w Pol-
    jego programu odrodzenia. Pomimo „gorących” zapew-  sce. W czasie pierwszej wizyty w Polsce w czerwcu 1979

    Prymas Stefan Wyszyński z arcybiskupem Karolem Wojtyłą  ... i z papieżem Janem Pawłem II
    nień o wolności Kościoła komuniści zaczęli traktować na  r. w katedrze warszawskiej Jan Paweł II nazwał kardyna-
    nowo członków Kościoła z wrogością. Organizowali spe- ła Wyszyńskiego „zwornikiem Kościoła w Polsce”, dzięki
    cjalne szkolenia, jak niszczyć członków Kościoła w ich  jego wierze w Maryję, Matkę Chrystusa.
    miejscach pracy, a także w szkołach i stwarzać warunki  Jan Paweł II publicznie podkreślał, że docenia ro-
    podobne do łatwego sposobu życia na Zachodzie, żeby  lę prymasa Wyszyńskiego w swojej drodze na Stolicę
    tworzyć oziębłych chrześcijan, czynić ludzi materialista- Piotrową. W czasie Mszy inaugurującej pontyfikat, 22
    mi, żeby w końcu opuścili Kościół.          października 1978 r., kardynałowie zwyczajowo składa-
      W 1964 r. prymas zaprosił papieża Pawła VI do  li nowemu Papieżowi homagium. Gdy do Jana Pawła II
    uczestnictwa w polskim milenium, ale komuniści nie ze- podszedł prymas Wyszyński i uklęknął, aby ucałować
    zwolili mu na wjazd do Polski. Pod koniec 1965 r. Epi- pierścień głowy Kościoła, Papież wstał, objął go, ucało-
    skopat polski zaprosił biskupów z 56 krajów na obcho- wał policzek i dłoń Prymasa, podkreślając w ten sposób
    dy milenijne, których szczytem było spotkanie na Jasnej  swój synowski szacunek dla niego.
    Górze 3 maja 1966 r. W swojej homilii kardynał Prymas
    mówił:                         Ten gest uzupełnił następnego dnia, w czasie au-
      „Tak, musimy wszystko przemieniać w miłość.  diencji dla Polaków. Mówił wtedy do kard. Wyszyńskiego:
    Modlę się zawsze za tych, którzy mnie szkalują i my- „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża Pola-
    ślę, że modlitwa ich biskupa będzie dla nich użytecz- ka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności
    na. Być może zapomnę modlić się za nich, jeśli prze- rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej
    staną mnie znieważać!...               wiary, niecofającej się przez więzieniem, cierpieniem,
      My, katolicy, nigdy nie możemy wypierać się na- Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez
    szej odpowiedzialności za naród i Kościół na tej zie- reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry
    mi! Chrześcijaństwo dało nam wiele, ale my także już  – i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie
    wiele mu daliśmy! W tym historycznym momencie, w   naszej, które związane są z Twoim biskupim i pryma-
    pełni świadomi i napełnieni wolnością ducha i miło- sowskim posługiwaniem”.
    ścią dla naszej ziemi powierzamy Polskę w ręce Ma-   Kardynał Wyszyński zmarł w Warszawie w święto
    ryi; dajemy Jej Polskę jako Jej niewolnicy, a ludzie  Wniebowstąpienia 28 maja 1981 r., piętnaście dni po za-
    drugiego milenium będą się czuli bezpiecznie blisko  machu na papieża Jana Pawła II. 31 maja odbył się po-
    Niej. Napełnieni miłością do Kościoła powszechnego  grzeb Prymasa. Wzięło w nim udział kilkaset tysięcy lu-
    i do Kościoła w Polsce, powierzamy nasz naród Ma-  dzi. Uroczystościom przewodniczył watykański sekretarz
    ryi dla Kościoła, żeby służyć Kościołowi powszech-  stanu kard. Agostino Casaroli. Prymas spoczął w bazyli-
    nemu!”.                       ce archikatedralnej w Warszawie. Z powodu jego wielkiej
      Na 600-lecie obecności cudownego obrazu Pani  wiary i wybitnej roli w Kościele i narodzie polskim praw-
    Jasnogórskiej kardynał Wyszyński rozpoczął w 1976 r.  dziwie zasługuje on na tytuł „Prymasa Tysiąclecia”.
    „sześć lat wdzięczności za sześć stuleci obecności Ma-
    ryi”.                                          Therese Tardif


    8        sierpień-wrzesień 2021                      www.czasopismomichael.pl
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13