Page 9 - Michael 2021 sierpien
P. 9

130 rocznica encykliki

    Rerum novarum (1891-2021)
     Pragnienie nowych czasów,                            Papież Leon XIII


     nowych spraw i rzeczy

       W 80 rocznicę encykliki „Rerum novarum”                aby pracował więcej, jeżeli je-
                Wrocław 11 V 1971                  go wytrzymałość psychiczna i
                                          fizyczna nie pozwoli mu praco-
                                          wać lepiej?
            Homilia kard. Stefana Wyszyńskiego               Pius XII w jednej z ency-
                                          klik mówi, że człowiek nie mo-
         tajemy dziś tutaj, we wspaniałej bazylice, która jest owocem ludzkiej pra- że wyjść gorszy z warsztatu
         cy i wiary, aby podziękować za jeszcze jedno światło, jeszcze jedną iskrę, pracy, gdy z jego rąk materia
      Sjaka poszła w świat na skutek potężnego uderzenia Bożego serca. Dzię-  wychodzi uszlachetniona. Fa-
    kujemy za encyklikę Rerum novarum, jak również za związane z nią encykliki Qu- bryka nie jest po to tylko, aby
    adragesimo anno i Quinquagesimo anno. Dziękujemy też za encykliki Jana XXIII przepracowywać i udoskona-
    – Mater et magistra i Pacem in terris – oraz za encyklikę Pawłową De progressione lać materię, ale po to również,
    populorum promovenda. Oto iskry, które pod uderzeniem żywej wiary w Ewange- aby człowiek przez pracę sta-
    lię nieustannie rozpalają się i zadziwiają nas swym światłem aż do czasów dzisiej- wał się lepszy, szlachetniej-
    szych. (…)                                 szy, bardziej rozumny, wolny
      Dzisiaj, gdy Kościół wrocławski postanawia uczcić pamięć 80-tej rocznicy en- wewnętrznie, świadomy swej
    cykliki Leona XIII zaczynającej się od słów: Rerum novarum cupiditas, czyli Pra- godności i wzniosłego posłan-
    gnienie nowych czasów, nowych spraw i rzeczy – encykliki poświęconej bytowa- nictwa.
    niu pracowników, najwspanialszym interpretatorem może być święty Jakub Apostoł.  Chrześcijaństwo
    Właściwie zamiast przemówienia wystarczyłoby przeczytać jego List, aby poznać
    ducha, jakim w okresie dziejów rządzi się Kościół. List ten jest wykładnią Ewangelii  na tle przemian
    językiem Jakubowym, podobnie jak Rerum novarum jest wykładnią Ewangelii przez  ostatniego wieku
    Leona XIII.                                  (…)  Niektórzy  asce-
         Współczesna wykładnia Ewangelii Chrystusowej            ci chrześcijańscy, zwłaszcza
      Ewangelia i dzisiaj ma wiele do powiedzenia człowiekowi. Wczytując się w nią, Franciszek, Antonin z Floren-
    widzimy Chrystusa, uzdalniającego człowieka do życia i współżycia na każdym od- cji, a dalej – posuwając się ku
    cinku, a więc także na odcinku społecznym i gospodarczym. Możemy powiedzieć, naszym czasom – Jan Bosco,
    że Ewangelia jest kolebką, w której rodzi się wszystko, co jest użyteczne dla czło- Józef Cattolengo, jak również
    wieka. W tej kolebce, wśród ziaren ewangelicznych, został wykołysany również założycielek zakonów opie-
    owoc czasów naszych, tak doniosły dla uładzenia życia i współżycia społeczno- kuńczych – swoim życiem,
    -gospodarczego, jakim jest kodeks pracy. Genetycznie kodeks pracy wiąże się z przykładem i pracą pouczają,
    Ewangelią. Żadnej z ustaw, składających się na kodeks pracy, żadnych rozporzą- że chrześcijaństwo jest Ewan-
    dzeń z nim się wiążących nie zrozumiemy bez podkładu ducha Ewangelii. Dlate- gelią ubogich, biednych, za-
    go możemy powiedzieć, że Ewangelia Chrystusowa – a więc Chrystus – uzdalnia pomnianych, opuszczonych.
    też współczesnego człowieka do życia społeczno-gospodarczego. Chrześcijaństwo Nie jest to nauka dobra dla ka-
    przemienia człowieka, a to jest istotne dla wszelkiej przemiany. Można bowiem do- pitalistów. Trudno jest boga-
    konać zmiany ustroju, ale jeżeli nowy ustrój będzie rządzony przez człowieka obcią- czowi wejść do królestwa nie-
    żonego starymi grzechami, tak zwanymi kapitalistycznymi narowami i nałogami – to bieskiego, chociaż wiemy, że
    on rozwali nowy ustrój. (…)                         Chrystus umarł i za bogaczy,
      Już dawno skonała doktryna, która oddzielała ekonomię od etyki, sądząc że  za kapitalistów i bankierów, za
    życie moralne nie ma żadnego znaczenia dla życia gospodarczego. Oczywiście,  oszustów i wyzyskiwaczy, za
    nie zastąpi ono trudu gospodarczego, ale o owocach pracy często rozstrzyga sama  demagogów społecznych i po-
    osobowość – „jakość” człowieka. Dlatego pod wpływem Ewangelii filozofia jakości  litycznych.
    zwycięża filozofię ilości. Kościół nie mówi: „więcej, więcej!”, Kościół mówi: „lepiej,  Chrześcijaństwo ustana-
    lepiej!” – i to w każdej dziedzinie. Nie idzie o aktywizm, idzie o wartość czynu. Nie wia we współczesnym świe-
    idzie o sukcesy ilościowe. Nie idzie o to, aby sto szpilek powstało w sekundę. Idzie cie nową ocenę wartości czło-
    o to, aby chociaż jedna z nich była do użycia, aby się do czegoś nadawała. Tak jest wieka. Kryteria tej oceny są
    w każdej dziedzinie. Cóż z tego, gdy człowiek będzie przynaglany i popędzany, pozaekonomiczne. Chrześci- ►


    www.czasopismomichael.pl                              sierpień-wrzesień 2021 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14