Page 5 - Michael 2021 sierpien
P. 5

Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia   Kardynała Stefana Wyszyńskiego      Polska napadnięta przez hitlerowskie Niemcy w 1939  skim. Studiował prawo kanoniczne i katolicką naukę spo-
    r. wyszła z II wojny światowej nieomal zdziesiątkowana.  łeczną. W 1929 r. obronił pracę doktorską, zatytułowaną
    Kościół stracił swoich najlepszych biskupów i księży w  „Prawo w szkole rodziny, Kościoła i państwa”.
    obozach zagłady. Ale kiedy armia niemiecka opuściła  Społeczna doktryna Kościoła
    Polskę, cierpieniom narodu było daleko do końca. W Jał-
    cie zadecydowano, bez pytania o jej zdanie, że Polska  Po zakończeniu studiów w Lublinie wyjechał do
    stanie się częścią bloku sowieckiego. Polska znów mu- Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec, żeby poznać
    siała cierpieć i „przejść przez pustynię”, bez bliskiej na- tamtejszą katolicką naukę społeczną. Po powrocie do
    dziei na uwolnienie z sowieckiego jarzma.      Polski Ojciec Wyszyński służył w wielu różnych miej-
      Ówczesny prymas Polski, kardynał Hlond, wiedział,  scach. Pracował jako parafialny wikariusz, był redaktorem
                               naczelnym miesięcznika dla duchowieństwa „Ateneum
    że w tych trudnych czasach Polska potrzebowała so- Kapłańskie” i profesorem w Seminarium we Włocławku.
    lidnych biskupów, którzy mogliby strzec wiary i nadziei  Tutaj też zorganizował Chrześcijański Uniwersytet Ro-
    wśród wiernych i mogliby kształtować młodzież. W 1946  botniczy, gdzie uczył katolickiej nauki społecznej. Był też
    r. zaproponował on Ojca Stefana Wyszyńskiego na sta- jednym z założycieli Chrześcijańskich Związków Zawo-
    nowisko nowego biskupa lubelskiego. Dwa lata później  dowych we Włocławku. Władze kościelne powołały Ojca
    biskup Wyszyński został następcą kardynała Hlonda, ja- Wyszyńskiego w 1937 r. do pracy w Radzie Społecznej
    ko arcybiskup Warszawy i Gniezna, prymasowskiej sto- w Biurze Prymasowskim w Warszawie. Od tego czasu
    licy Polski. Nowy prymas przyjął z pokorą i odwagą to  rozwinął on zakres swoich prac społecznych. Zainicjo-
    dziedzictwo obciążone odpowiedzialnością. W tych no- wał badania socjologiczne prowadzone przez katolickie
    wych czasach potrzebna była moc. Wkrótce arcybiskup  instytuty i uniwersytety, a także zaproponował wzrost ilo-
    Wyszyński dołączył do swego biskupiego motta Soli Deo  ści godzin katolickiej nauki społecznej nauczanej w se-
    (Tylko Bóg) słowa Per Mariam (Wszystko Bogu przez  minariach w Polsce. Szerzył on również katolicką naukę
    Maryję).                       społeczną przez swoje publikacje.
      Wierni szybko uznali w tym 45-letnim biskupie ojca
    robotników i chłopów, przywódcę narodu, słowem, je-      II wojna światowa
    dyny autorytet moralny w kraju. Jego bliscy przyjaciele  Po wybuchu II wojny światowej Gestapo zaczęło go
    zwracali się do niego słowami „Mój Ojcze”, on odpowia- poszukiwać. Jego biskup Kozal (który umarł w aureoli
    dał mówiąc „Umiłowane dzieci Boże”.         świętości w obozie koncentracyjnym w Dachau) nakazał
      Jak nowy Mojżesz, kardynał Wyszyński będzie po- mu opuszczenie Włocławka, żeby mógł uniknąć aresz-
    magał swoim rodakom przejść przez pustynię ateistycz- towania przez nazistów. Ojciec Wyszyński organizował
    nego komunizmu, wspierany przez Królową Polski,  nauczanie podziemne. W czasie Powstania Warszaw-
    Czarną Madonnę z Częstochowy, która kroczy na czele  skiego był kapelanem Okręgu Wojskowego Żoliborz-
    swojego ludu jak ognista kolumna na czele Hebrajczy- -Kampinos i dziesięciokrotnie uniknął śmierci.
    ków w czasach Mojżesza. Świecki świat będzie próbo-   Kiedy Wyszyński powrócił do Włocławka po zakoń-
    wał ośmieszyć to nabożeństwo Polaków do Maryi Dzie- czeniu wojny zastał tam dotkliwy brak kapłanów. 2500
    wicy pytając „Gdzie jest wasz Bóg, wy, którzy zostaliście  księży w Polsce zostało zabitych lub wysłanych do obo-
    uciszeni?”. Ale Maryja zatryumfowała, komunizm upadł i  zów zagłady. Dlatego Wyszyński pracował w seminarium
    „najlepszy z synów Polski” został Wikariuszem Chrystu- włocławskim jako rektor, profesor, ojciec duchowy i za-
    sa, pierwszym nie włoskim Papieżem od 450 lat.    rządca.
             Dzieciństwo                       Biskup
      Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zu- 25 marca 1946 r. Ojciec Stefan Wyszyński został
    zeli jako drugie z pięciorga dzieci Stanisława Wyszyń- ogłoszony przez papieża Piusa XII biskupem lubelskim.
    skiego, organisty i Julianny Karp, która zmarła 10 paź- 12 maja 1946 r. otrzymał sakrę biskupią z rąk prymasa
    dziernika 1910 r. Stefan miał 9 lat. (Karol Wojtyła był w  Augusta Hlonda w sanktuarium na Jasnej Górze. W swo-
    tym samym wieku, kiedy stracił swoją matkę.) Rok póź- im herbie Wyszyński umieścił obraz Matki Boskiej Czę-
    niej jego ojciec poślubił Eugenię Podlewską, dobrą przy- stochowskiej i motto Soli Deo (Tylko Bóg).
    jaciółkę swojej pierwszej żony. Chociaż macocha Stefa- Jako biskup lubelski Wyszyński został równocze-
    na była bardzo dobra dla niego i jego rodzeństwa, bardzo  śnie wielkim kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lu-
    odczuwał on brak swojej matki.            belskiego. Organizował on Wydział Filozofii Chrześci-
      Stefan rozpoczął swoje studia w 1917 r. w Semina- jańskiej KUL-u i był bardzo aktywny w pracach nowo
    rium we Włocławku i został wyświęcony przez biskupa  utworzonego Instytutu Problemów Społeczno-Ekono-
    Owczarka 3 sierpnia 1924 r. Po roku pracy w parafii, pod- micznych i Wiejskich. Ponadto zorganizował on Instytut
    jął dodatkowe studia w Katolickim Uniwersytecie Lubel- Wyższej Kultury Religijnej, który był programem studiów  ►


    www.czasopismomichael.pl                              sierpień-wrzesień 2021 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10