Page 10 - Michael 2021 sierpien
P. 10

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 września 2021 r.

   ► jaństwo nie ocenia człowieka według tego „ile masz”,  Nie sposób mówić w krótkiej homilii o tym, jak wielkie
    tylko według tego „kim jesteś”, „jaki jesteś”. Czy jesteś  dzieło sprawuje Ewangelia dla odnowy rodziny, podsta-
    człowiekiem, czy może już nie… Jest to wielka przysłu- wowej komórki życia społecznego, dla której właściwie
    ga oddana życiu społeczno-gospodarczemu. Taka oce-  pracuje cały olbrzymi aparat społeczno-gospodarczy. W
    na i takie kryterium nigdy się nie przeżyje. Ono zawsze  Ewangelii widzimy rehabilitację kobiety. Czytajcie, drogie
    będzie wołaniem. Czytajcie gazety, przekonacie się, jak  mamy i siostry, Ewangelię. Znajdziecie tam obronę wa-
    nieustannie narzeka się tam na człowieka. Wszystko  szej godności kobiecej i obronę dzieci. Chrystus mówił:
    dorasta: programy, plany, aparatura produkcyjna, tylko  Dopuśćcie dzieciom przyjść do mnie, a nie zabraniajcie
    człowiek nie dorasta do potrzeb. Mniejsza z tym, czy to  (Mt 19, 14).
    jest ocena słuszna, ale jednak jest postulatem i wymaga- Ostatecznie każdy i w każdym systemie gospodar-
    niem. Można wyciągnąć wnioski po bolesnych doświad- czym pracuje dla dzieci. Robotnik, majster, rzemieślnik,
    czeniach i zawodach, że człowiek nie dorasta.    technik, inżynier, architekt czy – daj Boże! – minister.
      Dlatego chrześcijaństwo przez Ewangelię i wypływa- Wszyscy wiedzą, że ekonomia o tyle jest wyrównana
    jącą z jej ducha katolicką naukę społeczną oddaje i dziś  w społeczeństwie, o ile ma wdzięcznych „spożywców”
    ogromną przysługę światu. Jeżeli przed wiekiem, a na- i wspaniałych „niszczycieli” wyprodukowanych dóbr, ja-
    wet wcześniej, był on uwrażliwiony na warunki bytowania  kimi są dzieci. Wtedy nie ma nadprodukcji, nie potrze-
    człowieka, a zwłaszcza proletariatu – trzeba przyznać,  ba szukać rynków zbytu, bo są one w każdej piąsteczce
    że jest to zasługa właśnie Ewangelii. Ona była tym „za- dziecięcej. Dziecko ciągle woła: mamusiu, daj mi jeść,
    czynem”, nie powiem – rewolucyjnym, ale ewolucyjnym,  jestem głodny; daj mi sukienkę, bo jestem nie ubrana. To
    uwrażliwiającym powoli na warunki bytowania człowieka.  „daj”, powiedziane maleńkimi usteczkami, jest bodźcem
    Świadczy o tym nie tylko nauka Kościoła Chrystusowe- przynaglającym i ojca, który wrócił z kopalni, i matkę,
    go, ale i codzienna praktyka.            wracającą ze szkoły, i profesora z katedry akademickiej,
        Wpływ nauki Chrystusa na życie        i wszystkich innych rodziców. Jeżeli jest więcej takich
          społeczno-gospodarcze           „wołających głosem wielkim” do matek i ojców, wtedy nie
                               tylko usprawnia się aparat wytwórczy, ale jest też komu
                               tak zwaną nadprodukcję wdzięcznie sobie przyswajać.
                               Równowaga gospodarcza, o której mówił wybitny kato-
                               licki ekonomista mediolański profesor Toniolo, polega
                               na tym, że dobra ekonomiczne zyskują na wartości nie
                               wtedy, gdy są nagromadzone, lecz gdy są równomiernie
                               rozprowadzone i zaspokajają potrzeby. Oczywiście, we-
                               dług praw, zasad i hierarchii miłości, która zaczyna się
                               zawsze od najbliższych.
                                Oto jak – patrząc oczyma współczesnymi – Chrystus
                               uzdalnia człowieka do życia społeczno-gospodarczego,
                               a nawet wywiera bezpośredni wpływ na życie gospodar-
                               cze, choć nie bierze w nim udziału. Był wprawdzie Ora-
                               czem, interesował się pracą rybaków, obserwował pra-
                               cujących w winnicach – to prawda, ale wiemy, że nie po
                               to przyszedł na świat. Chrystus ocenia pracę ludzką, za-
                               chęca do niej, a jednocześnie  przypomina, że Ojciec
                               niebieski wie, iż tego wszystkiego, co byśmy jedli, co by-
                               śmy pili, czym byśmy się odziewali, pilno potrzebujemy
                               (por. Mt 6, 31-32). To „pilno” jest rozsadnikiem w życiu
                               społeczno-gospodarczym nawet wśród społeczeństw
                               nasyconych.
                                Chrystus ustala naprzód hierarchię wartości. Więcej
                               jest warta dusza człowieka i sam człowiek aniżeli rzecz.
                               Jednakże dobra przyrodzone są dobrami, których nie
                               można lekceważyć. Nie można ich niszczyć, dlatego że
                               są nam niepotrzebne. Nauka o własności prywatnej nie
                               daje prawa człowiekowi do zniszczenia rzeczy. Bezwar-
                               tościowa dla nas rzecz może zaspokoić pierwszą potrze-
                               bę innych ludzi, może jeszcze innym się przydać. Chry-
                               stus określa obowiązek bogatych i sposoby używania
                               własności. To właśnie nauka chrześcijańska wprowadzi-
                               ła łagodniejsze obyczaje Imperium Romanum i w całym
                               Basenie Śródziemnomorskim, gdzie w czasach niewol-
                               nictwa był prawdziwy proletariat. Chrystus nauczył nas
                               do tego stopnia doceniać dobra przyrodzone, abyśmy je
                               zawsze mieli nie tylko dla siebie, ale i dla tych, którzy ich
                               potrzebują. Stąd bierze początek nauka o obowiązkach
          Katedra wrocławska, stan obecny     społecznych ciążących na własności.


    10        sierpień-wrzesień 2021                      www.czasopismomichael.pl
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15