Page 6 - Michael 2021 sierpien
P. 6

Beatyfikacja Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 września 2021 r.

   ► dla dorosłych. Kazania społeczne Wyszyńskiego były tak  jego mądrej polityki religijnej.
    samo popularne w Lublinie jak we Włocławku. Mówił on o  W 1951 r. prymas Wyszyński odwiedził Watykan po
    społeczno-religijnych i moralnych problemach wiernych  raz pierwszy jako biskup. Jego poprzednie prośby o to
    w kontekście nowej ideologii komunistycznej, która była  były odrzucane przez komunistów. W podróż tę Wyszyń-
    obca Polakom.                    ski zabrał ze sobą mały pakunek z polską ziemią zawiera-
               Prymas             jącą krew. Miał także inny znak polskiego męczeństwa z
      Po dwóch latach pracy w diecezji lubelskiej biskup  czasów II wojny światowej – Różaniec zrobiony z chleba
                               przez więźniów obozu koncentracyjnego. Władze komu-
    Wyszyński został wezwany 16 listopada 1948 r. do War- nistyczne z gniewem odnosiły się do Prymasa z powodu
    szawy jako Arcybiskup archidiecezji warszawsko-gnieź- jego pracy, a moskiewski dziennik „Prawda” napisał, że
    nieńskiej i jako Prymas Polski, żeby zastąpić kardynała  Wyszyński „podkopuje zasadnicze interesy Polski”.
    Hlonda, zmarłego 22 października.            Rok później komuniści zaczęli likwidować młodsze
      Sytuacja Kościoła w Polsce była trudna w obecno- seminaria duchowne i nowicjaty religijne. Ustanowili rów-
    ści reżimu komunistycznego ustanowionego siłą. Arcybi- nież wiele przeszkód w wydawaniu pozwoleń na budo-
    skup Wyszyński wzywał bezskutecznie do zakończenia  wę nowych kościołów. Kiedy 29 listopada 1952 r. pry-
    prac nad porozumieniem z rządem, respektującym pra- mas Wyszyński został kardynałem, reżim komunistyczny
    wa Kościoła.                     zwiększył swoje wrogie ataki na Kościół. 9 lutego 1953 r.    Prymas Stefan Wyszyński
      Na początku 1949 r. komunistyczny premier Józef   wydał on surowy dekret, który skutecznie stawiał Kościół
    Cyrankiewicz groził surowymi karami każdemu wypowia- pod kontrolą komunistyczną.
    dającemu się przeciw komunizmowi. Władze reżimu ko-   Potem rząd podjął kolejny radykalny krok przeciwko
    munistycznego wprowadzały często w obieg fałszywe in- Kościołowi: zażądał przysięgi lojalności wobec rządu ko-
    formacje na temat Kościoła w Polsce. Mówiły one, że nie  munistycznego. Władze oczekiwały, żeby każdy ksiądz
    tylko Stolica Święta współpracowała z politykami nazi- rzymsko-katolicki w Polsce podpisał tę komunistyczną
    stowskimi w czasie II wojny światowej, ale także, że nie- deklarację jako symbol jego lojalności wobec komuni-
    którzy polscy biskupi byli kolaborantami. Komunistyczne  zmu. Kardynał Wyszyński zdecydowanie przeciwstawił
    oskarżenia były szczególnie kierowane przeciwko bisku- się tej akcji.
    powi kieleckiemu Czesławowi Kaczmarkowi i biskupowi
                                Komuniści nie zaprzestali swojej walki z Kościołem.
    katowickiemu Stanisławowi Adamskiemu.        We wrześniu 1953 r. Sąd Wojskowy w Warszawie skazał
      Prymas Wyszyński kategorycznie sprzeciwił się tym  biskupa Czesława Kaczmarka z Kielc na dwanaście lat
    komunistycznym działaniom i napisał dwa listy paster- więzienia. Jego skazanie oparte było na oskarżeniach,
    skie do wiernych, w których wyjaśniał prawdziwą sytu- że biskup kolaborował z hitlerowcami w czasie II wojny
    ację społeczną w Polsce. W pierwszym (z 1949 r.) Wy- światowej, a także na tym, że chciał on obalić rząd ko-
    szyński bronił biskupa Kaczmarka, a w drugim (z 1950 r.)  munistyczny. Wielu kłopotliwych dla komunistów księży
    opisał bezpodstawne oskarżenia komunistów przeciwko  było więzionych.
    Kościołowi. Władze komunistyczne były niezadowolone
    z powodu tych listów.                           Areszt
      Główną troską Prymasa było utrzymanie jedności po- Takimi działaniami władze komunistyczne spodzie-
    między księżmi, a następnie między księżmi i świeckimi.  wały się wpłynąć na innych polskich biskupów. Prymas
    Chciał on również powstrzymać niszczącą pracę „księ- Wyszyński nie zmienił swojej postawy i 25 września 1953
    ży patriotów”, którzy zostali „kupieni” przez komunistów  r. w dniu św. Władysława patrona Warszawy, w czasie
    i którzy wspierali nowy reżim sowiecki. Reżim komuni- kazania w kościele św. Anny w Warszawie powiedział pu-
    styczny zamierzał wyeliminować społeczną działalność  blicznie, że Kościół w Polsce będzie zawsze walczył o
    kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce, ale nie mógł te- prawdę i wolność. Także publicznie wyraził swój katego-
    go uczynić z powodu odważnej postawy Wyszyńskiego i  ryczny sprzeciw wobec uwięzienia biskupa Kaczmarka


    6        sierpień-wrzesień 2021                      www.czasopismomichael.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11