Page 4 - Michael 2021 sierpien
P. 4

Warszawa 12 września 2021

    Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia   Kardynała Stefana Wyszyńskiego      Beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia została zaplanowana na niedzielę 7 czerwca 2020 r. na placu Piłsudskiego
    (dawniej pl. Zwycięstwa) w Warszawie. Było to jeszcze przed ogłoszeniem światowej epidemii koronawirusa. Ze
    względu na pandemię beatyfikacja zostala odwołana w roku 2020 i przeniesiona na rok 2021. Mamy nadzieję, że w
    roku 120. rocznicy urodzin i 40. rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński zostanie ogłoszony
    Błogosławionym Kościoła katolickiego. Beatyfikacji ma dokonać papieski wysłannik prefekt Kongregacji ds. Kanoni-
    zacyjnych kard. Marcello Semeraro. Teraz przedstawiamy drogę życia Prymasa Stefana Wyszyńskiego.


             Gigant wiary             Nasz Pan powiedział w 1938 r. do świętej Fausty-
         ycie kardynała Wyszyńskiego złożone z ofiar i  ny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, że wielkie
         wierności Bogu bezpośrednio przyczyniło się  światło wyjdzie z Polski, żeby oświecić świat i przygo-
                               tować go na Jego powtórne przyjście. Jeżeli mieliśmy
      Żdo upadku komunizmu w Polsce i pozostałych   wielkiego Papieża w osobie Jana Pawła II, to dlatego,
    krajach Europy Wschodniej, a także do wyboru w dniu 16  że miał on wielki wzór i przewodnika w osobie kardyna-
    października 1978 r. polskiego Papieża, kardynała Karo- ła Wyszyńskiego. Na początku swego pontyfikatu papież
    la Wojtyły z Krakowa, jego syna duchowego i współpra- Jan Paweł II publicznie to wyznał w liście do kardynała
    cownika w pracy i walce o Kościół Chrystusowy w Polsce  Wyszyńskiego:
    w czasie trudnych lat reżimu komunistycznego.      „Czcigodny i umiłowany Kardynale Prymasie, po-
      Tego dnia kardynał Wyszyński zachęcił kardynała  zwól mi powiedzieć Ci, co myślę. Ten polski Papież,
    Wojtyłę do przyjęcia nominacji na Tron Piotrowy, mówiąc  który dziś, pełen bojaźni Bożej, ale także wiary, za-
    mu, że Bóg powierzył mu misję wprowadzenia Kościo-  czyna nowy pontyfikat, nie zasiadłby na tronie Pio-
    ła w trzecie tysiąclecie. Tego dnia napisał: „Wesel się,  trowym, gdyby nie Twoja Wiara, która nie cofnęła się
    Królowo Polski, że dałaś Kościołowi jego najlepsze- przed więzieniem i cierpieniami. Gdyby nie Twoja he-
    go syna ukształtowanego w walce i cierpieniach na-  roiczna nadzieja, Twoje bezgraniczne zaufanie Matce
    szego narodu... Zwycięstwo, które przepowiedział  Kościoła! Gdyby nie Jasna Góra i cały okres historii
    kardynał Hlond nadeszło: jest to zwycięstwo Matki  Kościoła w naszym kraju, z Twoim posługiwaniem ja-
    Chrystusa, której nasz naród pozostał wierny”.    ko Biskupa i Prymasa!”.


    4        sierpień-wrzesień 2021                      www.czasopismomichael.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9