Page 10 - Czasopismo Michael 2024 marzec
P. 10

Od długu do dobrobytu

      Oto fragmenty broszury „Od długu do dobrobytu”, napisanej przez J.-Crate’a Larkina z Buffalo w Stanach Zjednoczo-
    nych, która wyjaśnia propozycje Kredytu Społecznego Douglasa. To właśnie ta książka zmieniła bieg życia Louisa Evena
    i uczyniła go zagorzałym propagandystą Kredytu Społecznego w 1934 roku. (Wersja francuska została przetłumaczona
    przez Louisa Evena). Pełny tekst tej książki można znaleźć na naszej stronie internetowej. Polskie tłumaczenie książki uka-
    zało się w MICHAELU w numerach 11 (maj-czerwiec-lipiec 2001, cz. I) do 28 (sierpień-wrzesień 2004, cz. XVII).

         iniejsza ksiazka przedstawia w skrócie anali- Jednak Kredyt Społeczny nie jest ani socjalizmem,
         zę ekonomiczną i konstruktyw-               ani faszyzmem, ani komunizmem, po-
      Nne propozycje znane jako Kre-                 nieważ nie wiąże się z konfiskatą i nie
    dyt Społeczny. Jest to w zasadzie dzieło              poświęciłby ani wolności, ani praw wła-
    majora Clifforda Hugh Douglasa (1879-             sności kogokolwiek. Przede wszystkim
    1952), szkockiego inżyniera o szerokim             oznacza to, że zdrowy rozsądek stosuje
    praktycznym doświadczeniu w nauce,               się na co dzień do pieniędzy i biznesu.
    biznesie i ekonomii.                          Gdyby zasady Kredytu Społecznego
      Propozycje Kredytu Społeczne-                zostały dzisiaj wprowadzone w życie przez
    go mają na celu ożywienie biznesu,              Prezydenta i Kongres Stanów Zjednoczo-
    ochronę własności prywatnej i sys-               nych, w ciągu sześciu miesięcy zostałoby
    temu zysków, redukcję zadłużenia,                osiągnięte bezpieczeństwo ekonomiczne
    obniżenie podatków i zapewnienie                każdego obywatela amerykańskiego, a na-
    bezpieczeństwa ekonomicznego każ-                ród mógłby cieszyć się dobrobytem i obfi-
    demu obywatelowi amerykańskiemu.                  tością gwarantowaną jego bogatymi zaso-
      Cele te można osiągnąć poprzez               bami.
    emisję siły nabywczej bezpośrednio kon-                   Natura pieniędzy
    sumentom w formie kredytu. Wymagane                     iemy zatem, że towary przeka-
    są trzy konkretne kroki praktyczne:    Clifford Hugh Douglas    Wzywane są od producentów do
      1. Utworzenie w skarbcu Stanów Zjednoczonych   konsumentów za pomocą pieniędzy. Pieniądz jest zatem
    Narodowego Rachunku Kredytowego, na którym na-    ogniwem łączącym produkcję i konsumpcję. Działa jako po-
    rodowi przypisuje się produkcję prawdziwego bogac-  most pomiędzy popytem na towary ze strony konsumenta a
    twa, a obciąża się jego konsumpcją.         ich podażą ze strony producenta.
      2. Sprzedaż wszystkich towarów konsumpcyj-   Powinno więc być jasne, że pieniądz jest liczbą, a nie
    nych po Cenie Godziwej, w drodze Rabatu Detalicz-  substancją materialną. Pieniądze nie są bogactwem, ale
    nego ustalonego na podstawie rzeczywistych kosz-   symbolem bogactwa i środkiem pomiaru jego wartości. Pie-
    tów produkcji.                    niądz daje nam metodę nadawania wartości liczbowych to-
      3. Wypłacanie miesięcznych dywidend każdemu   warom… Pieniądz NIE jest towarem mającym treść, rozmiar
    obywatelowi amerykańskiemu.             i wagę, jak pszenica czy stal. Myślenie o pieniądzu jak o to-
      Kredyt Społeczny bardzo trafnie mieści się w tytule  warze, takim jak złoto, a nie o mierniku wartości, spowodo-
    „NOWA EKONOMIA”, która podchodzi do naszych współ-  wało dziś wiele zamieszania.
    czesnych problemów biznesowych z praktycznego punk-        Dwa rodzaje pieniądza
    tu widzenia cywilizacji wyposażonej we wszelkie nowo-   ak już zauważyliśmy istnieją dziś w użyciu dwa rodzaje
    czesne urządzenia nauki służące zaspokajaniu potrzeb  Jpieniędzy. Pierwszym z nich jest waluta albo namacal-
    i pragnień jej członków. W odpowiedzi na problemy ubó- ne pieniądze rządowe, które cyrkulują jako gotówka: centy,
    stwa i depresji Kredyt Społeczny proponuje konkretne  pięciocentówki, dziesięciocentówki, ćwierćdolarówki i bank-
    rozwiązanie, najrozsądniejsze i najmniej trudne wyjście  noty dolarowe. Drugim rodzajem są pieniądze kredytowe al-
    z naszego finansowego zamieszania. Kredyt Społeczny  bo depozyty bankowe cyrkulujące w formie czeków.
    wskazuje drogę od depresji do trwałego bezpieczeństwa  Waluta jest tylko pieniędzmi na drobne wydatki biz-
    ekonomicznego, osiągniętego poprzez prawdziwą finan- nesu. Pieniądze kredytowe albo czeki (Nota redakcyjna:
    sową wycenę Prawdziwego Bogactwa Ameryki i zapew-  czeki w czasie pisania tej książki, ale obecnie pieniądz
    nienie obywatelom amerykańskim odpowiedniej siły na- kredytowy to zasadniczo pieniądz elektroniczny prze-
    bywczej.                       chowywany na kartach bankowych lub, ostatnio, w apli-
      Kredyt Społeczny opiera się na dwóch założeniach: kacjach w telefonach komórkowych) używane są prak-
      Po pierwsze, pieniądze muszą dokładnie odzwier- tycznie we wszystkich dużych transakcjach, gdzie bilon
    ciedlać fakty dotyczące naszego prawdziwego bo- lub banknoty nie są wygodne. W rzeczywistości ponad
    gactwa. Po drugie, w każdym cywilizowanym kraju, w  90% naszego biznesu dokonywane jest przy użyciu cze-
    którym system pieniężny odzwierciedla fakty i speł- ków lub pieniędzy kredytowych.
    nia swoją funkcję dystrybucji dóbr i usług do kon- Wiemy, że waluta jest emitowana przez rząd jako bilon
    sumpcji, w tym narodzie zostanie osiągnięty dobro-  lub drukowane banknoty, ale wielu ludzi nie wie, gdzie albo w
    byt i trwałe bezpieczeństwo ekonomiczne, a bieda,  jaki sposób powstają pieniądze kredytowe. Używamy cze-
    paraliżujący dług i depresja zostaną usunięte.    ków ponieważ są bezpieczne i poręczne, mogą być wysta-

    10        marzec-kwiecień 2024                       www.czasopismomichael.pl
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15