Page 6 - Czasopismo Michael 2024 marzec
P. 6

Niektórzy, zwłaszcza
                                            nowi czytelnicy, mogą
                                            się zastanawiać, dlacze-
                                            go magazyn MICHAEL
                                            zawsze koncentruje się
                                            na kwestii pieniędzy. Lo-
                                            uis Even pisze: „Dzieje
                                            się tak, ponieważ wszyst-
                                            kie problemy gospodar-
                                            cze i prawie wszystkie
                                            problemy polityczne są
                                            przede wszystkim proble-
                                            mami pieniężnymi. Nigdy
                                            nie twierdzimy, że kwe-
                                            stia monetarna jest jedyną
                                            kwestią do rozstrzygnię-
                                            cia i jedyną, która powin-
                                            na nas zajmować. Nawet
                                            nie to, że jest to kwestia
                                            najważniejsza. Ale to jest
    Wjazd do siedziby MICHAELA w Rougemont, Quebec. Wraz z pojawieniem się magazynu MICHAEL  najpilniejsze, bo wszyst-
    i Pielgrzymów Świętego Michała siedziba stała się prawdziwym „instytutem” kształcącym w zakresie  ko wynika z problemów fi-
    sprawiedliwości społecznej i apostolatu, który Louis Even założył w 1939 roku. nansowych”.
                                              Przyjrzyjcie się róż-
    50. rocznica śmierci Louisa Evena                        nym problemom dotyka-
                                            jącym obecnie społeczeń-
                                            stwo, a zobaczycie, że
                                            prawie wszystkie z nich
    Odkrycie Kredytu Społecznego było mają związek z pieniędz-
       punktem zwrotnym w jego życiu                       mi: pracownicy sektora
                                            publicznego i prywatne-
                                            go domagający się pod-
                                            wyżek, rządy próbujące
                   ouis Even, założyciel MICHAELA, zmarł 29 września zmniejszyć swoje deficyty
                   1974 r. w wieku 89 lat, 50 lat temu. Przez cały ten rok, i zadłużenie poprzez ogra-
                 Lpocząwszy od tego numeru z marca-kwietnia 2024 niczenie usług i podniesie-
                r., będziemy podkreślać kilka aspektów niezwykłego życia nie podatków, firmy zwal-
                Louisa Evena , w tym duchowość, odwagę i jego ufność w niające pracowników, aby
                Opatrzność Bożą.                     obciąć koszty, rodziny z
                 Jednak musimy rozpocząć od wydarzenia, które zmieni- trudem wiążące koniec z
                ło bieg jego życia: odkrycia rozwiązania finansowego opraco- końcem i tak dalej.
                wanego przez szkockiego inżyniera Clifforda Hugh Dougla- Z tych powodów Louis
                sa, znanego wówczas jako Kredyt Społeczny – zbioru zasad  Even zdecydował się na
                i propozycji finansowych opracowanego w 1917 roku ( i ogło- propagowanie  doktryny
                szonego po raz pierwszy w 1918 r.) przez szkockiego inżynie- Douglasa. Co więcej, sło-
       Louis Even    ra Clifforda Hugh Douglasa, aby zaradzić problemowi chro- wa „kredyt społeczny” nie
                nicznego braku siły nabywczej w rękach konsumentów. Słowa  odnoszą się tylko do refor-
    „kredyt społeczny” oznaczają pieniądze społeczne – lub pieniądze krajowe, pieniądze  my monetarnej, ale także
    emitowane przez społeczeństwo – w przeciwieństwie do dzisiejszego pieniądza, jakim  do więzi zaufania, która
    jest „kredyt bankowy” – pieniądz emitowany przez banki.             umożliwia życie w społe-
                                            czeństwie, do tego, że ist-
      Kiedy w 1934 r. Louis Even odkrył wielkie światło Kredytu Społecznego, od razu  nieje minimalny porządek,
    zrozumiał, w jakim stopniu rozwiązanie to doskonale pasuje do nauczania Kościoła na  który pozwala na wymia-
    temat sprawiedliwości społecznej – zwłaszcza w odniesieniu do prawa wszystkich do  nę produktów i swobodne
    dóbr materialnych, dostarczenia wszystkim chleba powszedniego, poprzez przydziele- poruszanie się, bez ryzy-
    nie dywidendy społecznej każdemu człowiekowi.                  ka, że zostaniemy zaata-
      Nawiasem mówiąc, ostatnio nazwa zasad finansowych Douglasa „kredyt społecz- kowani na ulicy lub okra-
    ny”, została użyta do nazwania systemu kontroli w komunistycznych Chinach. Chiński dzeni przez sąsiada. Bez
    „Kredyt społeczny” przyznaje lub odejmuje punkty obywatelom w zależności od tego, poszanowania porządku
    czy przestrzegają oni dyrektyw rządowych. Nie ulega wątpliwości, ze Chińczycy uży- moralnego – bez religii –
    li celowo nazwy systemu Douglasa, żeby go dyskredytować. To, czego nauczają Do- życie w społeczeństwie
    uglas, Louis Even i MICHAEL, jest zupełnie odwrotne: mówią o pieniądzach w służbie jest niemożliwe: panuje
    społeczeństwa, szanując wolność każdego obywatela.               chaos, rewolucja i anar-


    6        marzec-kwiecień 2024                       www.czasopismomichael.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11