Page 2 - Czasopismo Michael 2024 marzec
P. 2

Ks. Kazimierz Kozicki OMI

                  Wielkanoc


      Pierwszego dnia, po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu
    i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus
    miłował i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli
    do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił,
    zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do
    wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwi-
    niętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwie-
    rzył. Dotąd bowiem nie rozumiał jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.


         a ekranach kin amerykańskich wyświetlany był  albo świadomego kłamstwa. Ta sensacyjna wiadomość nie-
         przed laty bardzo kontrowersyjny film zatytuło- mal lotem błyskawicy obiega świat. Radio, telewizja, telefony
      Nwany Godziny ciemności. Opowiada on o tym,    i teleksy przekazują tylko to jedno. Wszystkie gazety na pierw-
    jak pewien uczony archeolog udaje się do Jerozolimy, aby  szej stronie podają wielkimi literami bulwersującą wiadomość: a
    raz jeszcze, z całą dokładnością, obiektywnie i bezstron- jednak Chrystus nie zmartwychwstał!
    nie zbadać sprawę Jezusa z Nazaretu. Prowadzi tam wni- W dalszej części tego filmu ukazany jest koszmar-
    kliwe badania wykopaliskowe, poszukując grobu Chrystu- ny obraz świata po ogłoszeniu tej wiadomości. Gasną
    sa. W końcu odnajduje jakiś niezidentyfikowany dotychczas  wieczne lampki przy tabernakulach, z których usuwa się
    grób, którego położenie i forma zdają się w pełni odpowia- Najświętszy Sakrament. Kapłani opuszczają parafie. Ko-
    dać ewangelicznym przekazom. Jest tylko jedna różnica:  ścioły zamienia się w muzea i garaże. Rozwiązują się
    ten grób nie jest pusty. Odnaleziono w nim szczątki człowie- zgromadzenia zakonne. Z dalekich krajów wracają za-
    ka, mężczyzny w średnim wieku, pochowanego niespełna  wiedzeni misjonarze. Z byle jakich powodów rozwodzą
    dwa tysiące lat temu. Stwierdzono ślady jego męki: nakłucia  się małżeństwa, rozbijają rodziny. Siostry zakonne prze-
    w czaszce, ślady wbijania gwoździ w kostkach dłoni i stóp,  stają się opiekować ludźmi chorymi i umierającymi. Nie
    uszkodzenie żeber na boku, powstałe najprawdopodobniej  ma już chętnych do pracy wśród trędowatych, cierpią-
    wskutek pchnięcia włócznią. Szokujący wniosek narzuca  cych na raka i inne nieuleczalne choroby. Chorych ogar-
    się sam. Chrystus nie zmartwychwstał, ponieważ grób nie
    jest pusty. Całe chrześcijaństwo jest więc owocem pomyłki      dokończenie na str. 4


    2        marzec-kwiecień 2024                       www.czasopismomichael.pl
   1   2   3   4   5   6   7