Page 5 - Czasopismo Michael 2024 marzec
P. 5

że fakty te zaistniały.                              głosiła. Jeszcze inni
    Dlaczegóż więc mie-                                świadomie wolą nie
    libyśmy mieć wątpli-                               wierzyć, gdyż wiara
    wości co do zmar-                                wymaga nieco wysił-
    twychwstania?                                   ku, a przede wszyst-
      Trudno jest po-                               kim pewnych zmian w
    sądzać  apostołów                                życiu i postępowaniu
    o pomyłkę. Wiemy                                 człowieka, oni zaś nie
    przecież, że śmierć                               chcą niczego zmie-
    Jezusa ich rozpro-                                niać. Po prostu nie
    szyła. Wrócili do                                wierzą dla własnej wy-
    swoich zajęć, nicze-                               gody.
    go się już nie spo-                                Jednak my, ludzie
    dziewając. A  oto                                wierzący, musimy pa-
    nagle widzimy tych                                miętać o jeszcze jed-
    samych ludzi gło-                                nej prawdzie naszej
    szących jednomyśl-                                wiary. O tym mianowi-
    nie, że Jezus żyje,                               cie, że Chrystus to nie
    i gotowych na pro-                               tylko głowa, ale i całe
    cesy, prześladowa-                                Jego Ciało, czyli my
    nia, męczeństwo i                                wszyscy  stanowiący
    śmierć za tę prawdę.                                Jego Kościół. Dlate-
    Cóż innego mogło                                 go dopóki choć jedna
    sprawić tę tak cał-                               osoba trwa w okowach
    kowitą i natychmia-                               grzechu, nienawiści i
    stową przemianę w                                smutku, to Jezus jest
    ich postawie, jeżeli                               niejako nadal jedną
    nie pewność, że On                                 nogą w grobie. Czeka,
    rzeczywiście zmar-                                by  zmartwychwstać.
    twychwstał?                                    Nie może i nie chce
      Nie można też podejrzewać ich o chęć wprowadze- uważać Swego zmartwychwstania za sprawę zakończo-
    nia kogokolwiek w błąd, a tym mniej o oszustwo, bo gło- ną, dopóki jakiś członek Jego Ciała nadal przebywa w
    szenie zmartwychwstania nie tylko nie przyniosło im  Hadesie, jest więźniem krainy śmierci. Jeżeli więc sami
    żadnej wymiernej, materialnej korzyści, ale i ściągnęło  jesteśmy tacy, zróbmy, co w naszej mocy, by mógł On w
    na nich utratę życia. Czy ktokolwiek z nas byłby gotów  nas zmartwychwstać. Jeżeli to ktoś z naszych bliskich,
    oddać życie za swoje senne urojenia?         pomóżmy mu przynajmniej modlitwą, promienną twarzą i
      A jak można sobie wyobrazić, aby dwunastu ubogich  radością swojego spojrzenia.
    niewykształconych rybaków, którzy nigdy nie byli w wiel- Jeden z najbardziej kochanych przez naród rosyj-
    kim mieście, mogło się odważyć i pomyśleć, że zdoła- ski świętych, Serafin z Sarowa, pozdrawiał ludzi, którzy
    ją podbić świat, gdyby Jezus naprawdę nie zmartwych- przychodzili do niego, by zwierzyć się ze swoich kłopo-
    wstał, a wszystko się skończyło Jego              tów, wyznać żale i prosić o radę, sło-
    śmiercią? Jak wytłumaczyć fakt, że im                wami: „Moją radością jest Chrystus
    się to udało?                            Zmartwychwstały”. To jedno zdanie sły-
      Rękojmią prawdziwości zmartwych-                szane z jego ust przywracało zgnębio-
    wstania jest więc świadectwo naocz-               nym utraconą nadzieję.
    nych świadków – apostołów. Świa-                  „Bóg wskrzesił Jezusa, a my jeste-
    dectwo to obecnie kontynuuje Kościół,                śmy tego świadkami” – powtarzali apo-
    dalekim zaś jego echem jest także to,                stołowie. My także tej prawdy nie mo-
    co ja mówię w tej chwili. A głoszę wam               żemy zatrzymać dla siebie. Musimy
    zmartwychwstanie Jezusa, nowinę tak               przekazywać ją innym. Dzisiejszy za-
    samo świeżą i niezwykłą dzisiaj jak dwa               gubiony świat, dzisiejszy człowiek za-
    tysiące lat temu. Oczywiście, nie wystar-              gubiony w świecie pełnym kłamstwa
    czy tego wysłuchać. Trzeba w to uwie-                i rozpaczy tak bardzo potrzebuje tej
    rzyć! Tymczasem wiemy doskonale, że                 krzepiącej nowiny, potrzebuje nadziei.
    dzisiaj nie wszyscy jeszcze wierzą.                 Głośmy więc, że Chrystus zmartwych-
                                      wstał! Chrystus żyje!
      Dlaczego? Jedni dlatego, że aż do
    dzisiaj nie słyszeli o zmartwychwstaniu                I my na pewno żyć będziemy! Alle-
    Jezusa. Inni co prawda słyszeli tę no-            luja!
    winę, ale nie wydała ona owocu w ich                  Czyż może być coś bardziej rado-
    sercu, bo możliwe, że nie była popar-             snego?
    ta świadectwem życia osoby, która ją  Św. Serafin z Sarowa (1754-1833) Ks. Kazimierz Kozicki OMI


    www.czasopismomichael.pl                             . marzec-kwiecień 2024 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10