Page 8 - Czasopismo Michael 2024 marzec
P. 8

► nego przez Garden City Press. Stosunki pomiędzy pa-   Otrzymano także książkę napisaną przez Sylvio Ge-
    nem Harpellem i panem Fieldingiem były bliskie. Pew- sella, którego teoria zyskała wielu uczniów w wielu kra-
    nego dnia pan Fielding, ówczesny minister finansów,  jach. Gesell zalecał wprowadzenie pieniądza opodat-
    powiedział panu Harpellowi: „Jeśli chcesz wiedzieć,  kowanego, aby ułatwić jego obieg: posiadacz weksla
    gdzie w Kanadzie leży siła finansowa, spójrz na banki i  (pieniądza papierowego) musiałby przyklejać na jego od-
    firmy ubezpieczeniowe”.               wrocie 1. i 15. dnia każdego miesiąca znaczek równy 2%
      Dlatego też już tej zimy 1934-35 zdecydowano, że  wartości pieniądza. Te znaczki należało oczywiście ku-
    kurs następnej zimy będzie dotyczył studiów nad pienią- pić i nikt nie przyjąłby banknotu, który nie byłby dotych-
    dzem i kredytem. I wszyscy postanowili znaleźć książkę  czas stemplowany. „Po upływie dwóch lat banknot zo-
    na ten temat, istniejącą książkę lub rękopis, który został- stałby wycofany z obiegu, gdyż nie byłoby już miejsca na
    by wydrukowany w Garden City Press.         znaczki, ale suma tych znaczków” dałaby rządowi cenę
              Badania             banknotu: nowy banknot zostałby więc zapłacony z góry.
                               Louisowi Evenowi za bardzo nie podobała się ta teoria:
       nformację o poszukiwaniu książki ogłoszono w In- zmuszałaby jednostkę do szybkiego wydawania pienię-
      Istruktorze, organie koła wydawanym w miesiącach  dzy, aby nie zobaczyć, jak pieniądze stopniowo topnie-
    zimowych. Nadeszły odpowiedzi: książki, broszury, kilka  ją w jego rękach. Jest to sprzeczne z wolnością wyboru
    rękopisów. Po przyjęciu pan Harpell przejrzał je i przeka- jednostki.
    zał panu Evenowi, aby wyraził swoją opinię.             Uderzenie światła

                                  tóregoś dnia pocztą nadeszła prosta broszura
                                Kskładająca się z 96 stron, zatytułowana „Od dłu-
                               gu do dobrobytu” autorstwa J. Crate Larkina z Buffalo.
                               Było to podsumowanie doktryny monetarnej Douglasa.
                               Louis Even zaczął ją czytać w pociągu, którym jeździł
                               codziennie między Montrealem a Ste-Anne de Bellevue.
                               Natychmiast został podbity.
                                Rozpoznał tam grupę zasad, które po zastosowa-
                               niu stworzyłyby „doskonały” system monetarny: system
                               finansów wystarczająco elastyczny, aby reagować na
                               wszystkie sytuacje ekonomii, naginając się do faktów
       J.J. Harpell i                 ekonomicznych, zamiast narzucać je lub im zaprzeczać,
     jego drukarnia w                  szanując całkowicie wolność wyboru jednostek, wiernie
    Ste-Anne de Bellevue                 służąc produkcji i konsumpcji, odpowiadając na potrzeby
                               sektora społecznego i ekonomii.
      Wśród otrzymanych w ten sposób dzieł znalazł się  I natychmiast także Louis Even pomyślał: „Wszyst-
    na przykład duży rękopis Geralda Grattana McGeera,
    burmistrza Vancouver i zastępcy federalnego dla Van- kich trzeba o tym uświadomić!”. Odtąd wszystkie jego
                               myśli kierowały się ku sposobom urzeczywistnienia tego
    couver-Burrard (ponieważ był senatorem), który chciał  pragnienia.
    zaradzić kryzysowi, jaki szalał wówczas przez obfitość
    robót publicznych, które rząd byłby finansował poprzez  Otrzymano także dwie kolejne książki, bardziej roz-
    kreację pieniądza. Teoria mogła być istotna, ale z pew- winięte niż broszura Larkina, na temat Kredytu Społecz-
    nością nieco szalona i przywiązywała zbyt dużą wagę  nego: Kredyt Społeczny dla Kanady autorstwa W. A. Tut-
    do przedsiębiorstw państwowych. Niemniej praca G. G.  te i Nacjonalizm ekonomiczny Maurice’a Colbourne’a.
    McGeera została wydrukowana przez Garden City Press  Następnie Louis Even nabył inne prace samego Dougla-
    dla samego autora, który zatytułował ją The Conquest of  sa i innych osób na ten sam temat. Wszystko w języku
    Poverty (Zwalczanie biedy).             angielskim.
      (Uwaga: to ten sam pan McGeer zadał Grahamowi    Na prośbę Louisa Evena pan Harpell zlecił wydru-
    Towersowi, prezesowi Bank of Canada, w 1939 r. nastę- kowanie francuskiego tłumaczenia broszury Larkina „Od
    pujące pytanie: „Czy może mi pan powiedzieć, dlaczego  długu do dobrobytu”. Był to początek drukowanej literatu-
    rząd posiadający władzę tworzenia pieniądza powinien  ry francuskiej na temat Kredytu Społecznego. Tłumacze-
    oddać tę władzę prywatnemu monopolowi, a następnie  nie z angielskiego wykonał Louis Even.
    pożyczać to, co Parlament może sam stworzyć, na pro-  W 1959 roku nasz Ruch zorganizował kongres w
    cent, aż do narodowego bankructwa?”).        Allardville, w Nowym Brunszwiku, w Kanadzie. Przy tej
      Był też inny rękopis, mniej obszerny, autorstwa pani  okazji pan Even wyjaśnił, jak natknął się na Kredyt Spo-
    A. I. Caldwell z Bristolu w Nowym Brunszwiku. Ta dama  łeczny:
    była siostrą wielkiego eksportera ryb z St. John, N.B., pa- „Jeśli o mnie chodzi, każdego dnia mojego życia (i
    na McLeana (od tamtej pory senatora), człowieka dobrze  jestem pewien, że tak samo będzie dla mnie po drugiej
    poinformowanego o obecnym systemie monetarnym.  stronie zasłony) będę błogosławił Dobrego Pana za po-
    To właśnie rękopis pani Caldwell, zatytułowany Money  stawienie Kredytu Społecznego na mojej drodze w tym
    - What is it? (Czym są pieniądze?), został wybrany na  życiu. Zawsze będę pamiętał ten doniosły dzień w 1934
    podręcznik kolejnego zimowego kursu Koła Naukowego  roku, kiedy jechałem pociągiem, który wiózł mnie z Mont-
    w Gardenvale. Został on przetłumaczony na język fran- realu do pracy w Sainte Anne de Bellevue. Miałem za-
    cuski przez Louisa Evena.              szczyt przeczytać 96-stronicową broszurę, która wyjaśni-


    8        marzec-kwiecień 2024                       www.czasopismomichael.pl
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13