Page 9 - Czasopismo Michael 2024 marzec
P. 9

ła mi Kredyt Społeczny (broszura J. Crate Larkina „Od  Press zostali zapoznani z doktryną Douglasa podczas
    długu do dobrobytu”). Tego konkretnego dnia nie szuka- cotygodniowych kursów na temat pieniądza i kredytu.
    łem Kredytu Społecznego. Szukałem jednak czegoś, co     Na początku stycznia 1936 roku Stowarzyszenie
    położy kres głupiemu kryzysowi finansowemu, z którym  Biegłych Księgowych Miasta Quebec, za namową brata
    wszyscy się w tym czasie zmagaliśmy.         Ferdynanda, profesora Académie Commerciale, popro-
      Oprócz tego, że pracowałem w swojej zwykłej pra- siło pana Evena o wygłoszenie wykładu na temat Kredy-
    cy, tego dnia przeczytałem wiele rzeczy. Byłem profeso- tu Społecznego. Tego wieczoru pan Even miał wyborną
    rem dla pracowników naszej drukarni, w której pracowało  publiczność. Wśród nich, w pierwszym rzędzie: pan J.-
    ponad 100 osób. Co tydzień organizowaliśmy sesję stu- -Ernest Grégoire, burmistrz Quebec City i członek Zgro-
    dyjną z pracownikami. Na ten konkretny dzień wybrali- madzenia Ustawodawczego Quebecu z okręgu Mont-
    śmy sesję dotyczącą kwestii pieniądza i kredytu. Dlate- magny; jego przyjaciel, doktor Philippe Hamel, również
    go szukaliśmy dokumentów na ten temat. Przeczytałem  dyplomowany prawnik i wielki bojownik przeciwko tru-
    wiele rękopisów, kilka małych broszur i różnych książek,  stom; ich wspólny przyjaciel, doktor Marcoux; redaktor
    które nam przysłano. We wszystkich tych dokumentach  naczelny gazety L’Action Catholique, Eugène l’Heureux
    stwierdziłem, że podjęto wysiłki, aby poprawić sytuację.  itd. Było też kilku braci z Académie i inni ludzie, którzy
    Ale były rzeczy, które były śmieszne; we wszystkich były  mieli stać się aktywnymi członkami ruchu w formacji.
    problemy. Mówiły, że można przyjść z pomocą             W tym samym roku Louis Even przed-
    ludziom, ale nie bez wymagania                        stawił projekt, o którym my-
    czegoś. Nie bez warun-                             ślał od dawna: publikację
    ku ułożenia programów,                             okresowego biuletynu (w
    wprowadzenia dyktatury                             miarę możliwości co mie-
    lub ustanowienia socja-                           siąc), który nazwał Cahiers
    lizmu, aby przyjść z po-                         du Crédit Social (Zeszy-
    mocą społeczeństwu.                              ty Kredytu Społecznego).
      Kiedy natknąłem się                          Pierwszy numer Cahiers du
    na Kredyt Społeczny, po-                         Crédit Social ukazał się w
    wiedziałem: «To jest fan-                         październiku 1936 roku. Pan
    tastyczne!». Uderzyło to                         Even nadal pracował w dru-
    mnie prosto między oczy jak                         karni Garden City. Wieczorami
    grom i od razu podjąłem de-                        pisał Cahiers, a w weekendy
    cyzję, że właśnie odkryłem                       podróżował po kraju.
    „prawdę” na swojej drodze.                         Liczba abonentów Cahiers
    Wszystkie pozostałe książki                       nigdy nie przekroczyła 2400;
    miały pewne cienie w ogólnym                       ale znaczna część egzemplarzy
    przedstawieniu  problemów                       była sprzedawana za pośrednic-
    systemu finansowego w tam-         tym            twem propagandystów, którzy re-
    konkretnym czasie. W ogólnym  obrazie Kredytu Spo- gularnie przyjmowali 40 egzemplarzy każdego numeru
    łecznego nie było szarych obszarów w problemie z sys- za dolara, sprzedając je po 5 centów za sztukę. Cahiers
    temem finansowym. Na moją drogę spadła bardzo wiel- nie mogły być publikowane regularnie co miesiąc. Trze-
    ka prawda.                      ba było sprzedać wystarczającą liczbę egzemplarzy, aby
      Po przeczytaniu kilku stron na temat Kredytu Spo- spłacić drukarni przynajmniej część narosłego długu,
    łecznego, jeszcze zanim ukończyłem całą książkę, kiedy  zanim można było opublikować nowy numer. W ciągu
    zobaczyłem, o co chodzi w Kredycie Społecznym, po- trzech lat, od października 1936 r. do sierpnia 1939 r.,
    wiedziałem sobie: «To jest tak cudowne, że wszyscy lu- ukazało się ogółem 16 numerów.
    dzie muszą się dowiedzieć, czym jest Kredyt Społeczny.                               Louis Even
    Pojawił się na mojej drodze; należy go postawić na dro-
    dze wszystkich ludzi”. To Opatrzność umieściła Kredyt  Wreszcie we wrześniu 1939 r., gdy Kanada przystą-
    Społeczny na mojej drodze i mimo że w tym konkretnym  piła do wojny z Niemcami, podjęto decyzję o uruchomie-
    momencie mojego życia nie byłem zbyt bogaty i nie wie- niu czasopisma (w języku francuskim) Vers Demain (do-
    działem, jak się zabrać za to, żeby ta wielka prawda stała  słownie „W stronę jutra, dla lepszej przyszłości”), które
    się znana wszystkim, miałem ochotę to zrobić. Praktycz- od tego czasu ukazuje się nieprzerwanie do dziś. Aby
    nie ślubowałam, że jak najszybciej zacznę wszystkim  dotrzeć do świata anglojęzycznego, w 1953 roku Louis
    upowszechniać tę wielką prawdę. Nadal pracowałem w  Even założył czasopismo, które nazwał „Kredyt Społecz-
    swojej zwykłej pracy i mogłem poświęcać czas sprawie  ny”, a później „Unia Elektorów”. W latach 1968–1973
    Kredytu Społecznego tylko w weekendy. Pewnego dnia,  czasopismo nosiło tytuł Vers Demain, podobnie jak jego
    dzięki inicjatywie i wsparciu pani Gilberte Cote-Mercier,  francuski odpowiednik. W 1974 roku tytuł zmieniono na
    mogłem porzucić swoją stałą pracę w drukarni (4 wrze- „Michael”. Od września 1999 r. czasopismo ukazuje się
    śnia 1938 r.) i zostać pełnoetatowym pielgrzymem wiel- także w języku polskim, a od kwietnia 2003 r. w języku
    kiej sprawy Kredytu Społecznego”.          hiszpańskim. W tym roku obchodzimy 25-lecie polskiego
      Zimą 1935–36 wszyscy pracownicy Garden City  wydania MICHAELA.


    www.czasopismomichael.pl                             . marzec-kwiecień 2024 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14