Page 7 - Czasopismo Michael 2024 marzec
P. 7

chia.
      Jak zobaczymy w następnym numerze,
    Louis Even był zakonnikiem, bratem zgroma-
    dzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, a zatem
    wychowawcą, który także żywił wielkie nabo-
    żeństwo do Najświętszej Dziewicy: dobry Bóg
    użył tego wszystkiego w Louisie Evenie, aby
    pomóc mu założyć jego wielkie dzieło MICHA-
    ELA.                        “Kredyt Społeczny jest
      Louis Even od razu zrozumiał Kredyt Spo-
    łeczny, ale równie dobrze mógł powiedzieć:   światłem na mojej drodze.
    „Wszystko w porządku, ale pozostawię to in-
    nym, aby uczynili go znanym”. Nie, Louis Even
    miał także serce apostolskie i wielką miłość do   Każdy musi go poznać”
    biednych. To jego wiara katolicka i wielka mi-
    łość do Najświętszej Maryi Panny skłoniły go
    do stwierdzenia: „Kredyt Społeczny jest świa-                 Louis Even
    tłem na mojej drodze; każdy musi go poznać”.
    I posunął się aż do tego, że w środku kryzy-
    su gospodarczego (z żoną i dziećmi) porzucił pracę, aby  system pieniężny, aby zniewolić cały świat, aby ludzie
    całkowicie oddać się sprawie Kredytu Społecznego, ufa- czcili pieniądze zamiast czcić dobrego Boga.
    jąc Bożej Opatrzności, której nie brakowało.      Kredyt Społeczny jest środkiem (zapewniającym, że
      Co więcej, Louis Even od początku rozumiał, że ata- dobra dotrą do tych, którzy ich potrzebują), ale ostatecz-
    kuje nie tylko bankierów, ale siłę szatańską. Pieniądze  nym celem jest zbawienie dusz. Louis Even również to
    to główne narzędzie Szatana do zepsucia dusz. Święty  zrozumiał. Przyjrzymy się temu szerzej w następnym nu-
    Paweł napisał: „Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość  merze, kiedy będziemy badać duchowość jego Dzieła.
    pieniędzy” (1 Tm 6, 10). Diabeł wykorzystuje dzisiejszy                  Alain Pilote

         Uwagi historyczne na temat

              Kredytu Społecznego

    Początki Ruchu założonego przez Louisa Evena      Louis Even napisał poniższy artykuł w 1964 roku. Nie  cego się w tej samej drukarni). Co tydzień, w miesiącach
    podpisał go, a mówi w nim o sobie w trzeciej osobie. zimowych, około 120 pracowników zakładu spotykało się
                               w każdy piątkowy wieczór w sali ratusza na lekcjach, na
                       o właśnie w  których nauczycielem był Louis Even.
                       ostatnich mie-    Od elektryczności do pieniędzy
                    Tsiącach 1934
                  roku Louis Even prze-  Na lekcjach zimy 1934–1935 tematem była elektrycz-
                  czytał po raz pierwszy  ność: co każdy powinien wiedzieć w sprawach elektrycz-
                  książkę o Kredycie Spo- ności. Właściwa książka napisana przez doktora W. L.
                  łecznym.         Goodwina i przetłumaczona przez Louisa Evena została
                               wydrukowana poprzedniego lata specjalnie na potrzeby
                    Pan Even pracował  tego zimowego kursu.
                  wówczas w Garden Ci-
                  ty Press, drukarni nale- Wiele mówiło się wówczas o monopolu energii elek-
                  żącej do Industrial and  trycznej i jego stosunkach z Royal Bank of Canada, wów-
                  Educational Publishing  czas największym bankiem w kraju. Badania nad mo-
                  Company, w Ste-Anne  nopolem energii elektrycznej wkrótce doprowadziły do
                  de Bellevue, niedaleko  odkrycia istnienia potężnego monopolu pieniądza i kre-
                  Montrealu. Prezes fir- dytu.
     Louis Even w Garden City Press my, J. J. Harpell, był kimś  Poza tym pan Harpell został już naprowadzony na
                  więcej niż biznesmenem:  właściwe tory przez szanownego Fieldinga, ministra fi-
    chciał promować rozwój intelektualny i wiedzę ogólną  nansów liberalnego rządu w Ottawie. Do czasu objęcia
    swoich pracowników. W tym celu założył Koło Studyjne  stanowiska w ministerstwie pan Fielding był redaktorem
    Gardenvale (pod nazwą urzędu pocztowego mieszczą-  naczelnym czasopisma Journal of Commerce drukowa- ►


    www.czasopismomichael.pl                             . marzec-kwiecień 2024 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12