Page 4 - Czasopismo Michael 2024 marzec
P. 4

dokończenie ze str. 2        bec wszystkich” (Dz 17, 31).
                                Czy jednak sama śmierć krzyżowa nie wystarczyła-
    nia rozpacz. Świat pogrąża się w nieprzeniknionych  by, żeby zaświadczyć, że Jezus jest rzeczywiście Mesja-
    ciemnościach.                    szem, posłańcem Bożym?
      Niezwykle zaskakujące jest jednak zakończenie te-  Nie, moi drodzy, naprawdę by nie wystarczyła. Wielu
    go filmu. Oto na ekranie pojawia się jego reżyser i mówi:  jest bowiem męczenników spraw błędnych lub wręcz nie-
    „Tak wyglądałby świat, gdyby Chrystus nie zmartwych- godziwych. Pomyślmy tylko, proszę, o arabskich terrory-
    wstał”. I dalej wyznaje: „Wymyśliłem tę historię razem  stach, przeprowadzających samobójcze ataki, w których
    z archeologiem po to, aby pokazać ludziom, jak kosz- giną dziesiątki, setki, a nawet tysiące niewinnych ludzi.
    marny byłby świat, gdyby Chrystus naprawdę nie zmar- Ich śmierć, pokazuje, że wierzyli w swoją sprawę, lecz z
    twychwstał”.                     tego nie wynika bynajmniej, że była to sprawa słuszna,
      Istotnie, moi drodzy! Jeżeli dzisiaj, po dwudziestu  a już na pewno sposób jej bronienia nie był odpowiedni.
    wiekach chrześcijaństwa i głoszenia Ewangelii życie na  Śmierć Chrystusa zaświadcza o Jego pełnej miło-
    ziemi jest tak trudne, tyle jest wojen i zamachów terro- sierdzia miłości, jako że „nie ma większej miłości, niż ta,
    rystycznych, tyle zabitych i głodnych dzieci i ludzi do- kiedy ktoś swoje życie oddaje za swoich przyjaciół”. Jed-
    rosłych, to pomyślmy, proszę, jak wyglądałoby ludzkie  nakże wyłącznie zmartwychwstanie świadczy o prawdzi-
    życie, gdyby Ewangelii nikt nie głosił, gdyby ludzie prze- wości, o autentyczności Jego sprawy, o tym, że jest to
    stali wierzyć w Boga; gdyby przestali zachowywać Boże  rzeczywiście sprawa Boża. Powstanie z martwych prze-
    przykazania; gdyby zamiast miłości i przebaczenia sto- kracza bowiem możliwości najbardziej nawet potężnego
    sowali prawo odwetu i zemsty; gdyby przestali się modlić  i najświętszego człowieka.
    i spowiadać; gdyby zabrakło takich ludzi jak nasz ojciec  Ale czy Jezus faktycznie zmartwychwstał? Jakie ma-
    święty Jan Paweł II, jak siostry misjonarki Miłości, ducho- my gwarancje, że chodzi o wydarzenie, które się doko-
    we córki Matki Teresy z Kalkuty opiekujące się biednymi,  nało w określonym miejscu na ziemi i w konkretnym mo-
    chorymi i umierającymi; gdyby zabrakło tylu wspaniałych  mencie historii, a nie o wymysł czy sugestię?
    chrześcijan, którzy żyją pośród nas i wyświadczają lu-
    dziom tyle miłości i dobra. A przecież nie ma wątpliwości,  Otóż św. Paweł, pisząc dwadzieścia pięć lat po tym
    że takie byłyby losy świata, gdyby Chrystus po śmierci  wydarzeniu, wymienia wszystkie osoby, które widziały Je-
    nie wyszedł żywy ze swe-               zusa po Jego zmartwychwstaniu. Większość z tych osób
    go grobu.                                    w owym czasie jeszcze
                                            żyła. Najpierw ukazał się
      Wiarą chrześcijan –                            Piotrowi, potem wszyst-
    jak słusznie podkreśla                            kim apostołom, wreszcie
    św. Augustyn – jest zmar-                            pięciuset braciom równo-
    twychwstanie Chrystusa,                            cześnie. „W końcu, już po
    właśnie zmartwychwsta-                             wszystkich – kończy apo-
    nie. W to bowiem, że Je-                            stoł – ukazał się także i
    zus umarł wierzą wszyscy                            mnie”.
    – nawet poganie i agno-
    stycy. Jedynie chrześci-                             Natomiast Piotr Apo-
    janie wierzą w to, że rów-                           stoł w domu rzymskiego
    nież powstał z martwych, i                           setnika Korneliusza mó-
    jest to prawda tak zasad-                            wi: „Tego Jezusa, którego
    nicza, że nie można być                           ludzie ukrzyżowali, Bóg
    chrześcijaninem, jeśli się                          wskrzesił z martwych. My
    w to nie wierzy. To wła-                          jesteśmy tego świadkami,
    śnie wiara w tę prawdę                           my, którzyśmy z Nim jedli
    mobilizuje ich do dawa-                           i pili po Jego zmartwych-
    nia świadectwa i pełnie-                           wstaniu”.
    nia czynów miłości. Wia-                            Są to więc relacje
    ra w zmartwychwstanie                             naocznych świadków. O
    jest ich siłą napędową. Są                           żadnym innym wydarze-
    bowiem przekonani, że                             niu z czasów starożyt-
    Bóg wskrzeszając Jezu-                            nych: czy będzie to wojna
    sa z martwych, potwier-                           punicka, śmierć Cezara,
    dził osobiście całą Jego                           zwycięstwa  Aleksandra
    działalność, niejako wy-                           Wielkiego czy jakikolwiek
    cisnął na niej swoją pie-                          inny fakt historyczny, nikt
    częć. Święty Paweł na                            nie daje świadectwa w
    Areopagu w Atenach po-                            pierwszej osobie, jak ma
    wie, że „przez wskrzesze-                            to miejsce w przypadku
    nie Jezusa z martwych                            zmartwychwstania Jezu-
    Bóg uwierzytelnił Go wo-                            sa, a jednak nikt nie wątpi,


    4        marzec-kwiecień 2024                       www.czasopismomichael.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9