Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 16 Next Page
Page Background

Dla Tryumfu Niepokalanej

Pilgrims of Saint Michael – Pielgrzymi św. Michała

1101 Principale St., Rougemont QC, J0L 1M0, Canada

Tel.: (450) 469-2209; (514) 856-5714; Fax: (450) 469-2601

Publications Mail Reg. No 40063742

Printed in Canada

Pismo Patriotów Katolickich

dla Królestwa Chrystusa i Maryi

w duszach rodzin i narodów

Dla sprawiedliwości społecznej

przez Ekonomię Kredytu Społecznego

w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego

i nie przez partie polityczne

Edycja Polska – Nr 55. Rok XII

styczeń-luty 2010

Prenumerata wysyłkowa

Tantum ergo Sacramentum

veneremur cernui: et anti-

quum documentum novo ce-

dat ritui: praestet fides sup-

plementum sensuum defectui.

Genitori, Genitoque laus et

iubilatio, salus, honor, vir-

tus quoque sit et benedictio:

procedenti ab utroque com-

par sit laudatio. Amen.

przed tak wielkim sakra-

mentem, upadajmy wszyscy

wraz. niech przed nowym

testamentem starych praw

ustapi czas. co dla zmyslw

niepojete, niech dopelni wia-

ra w nas. bogu ojcu i syno-

wi, hold po wszystkie niesmy

dni. niech podaje wiek wie-

kowi hymn tryumfu, dzieki,

czci. a rownemu im ducho-

wi niechaj wieczna chwa-

la brzmi. Amen.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

W numerze:

abp. Malcolm Ranjith

Komunia św. na kolanach i bezpośrednio do ust

ks. Robert J. Fox

Jak przyjmować

Eucharystię

Ron Tesoriero

Serce w Hostii - świadectwo

Benedykt XVI

Kapłan w świecie cyfrowym

Benedykt XVI

Ziemia

jako dar Boga dla wszystkich

Louis Even

Gdy ludzie budują, popadają w długi

Stanisław Krajski

Masoneria i kryzys

Henryk Wesołowski

Kiedy leczenie jest gorsze niż choroba

ks. Jerzy Nemo

Idę do domu Ojca

Włodzimierz Bojarski

Krach

światowego systemu finansowego i kryzys

Pielgrzymi św. Michała

Zaproszenie na Jerycho Różańcowe

(ciąg dalszy na str. 2)

O przyjmowaniu Komunii świętej

– Dominus est

W 2008 r. w watykańskim wydawnictwie Libreria

Editrice Vaticana ukazała się książka biskupa Atha-

nasiusa Schneidera z Karagandy pt

.

„Dominus est.

Refleksje Biskupa z Azji Środkowej o Komunii świę-

tej”. Książka ta została także opublikowana w języku

polskim przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek w War-

szawie. Przedstawiamy fragmenty rozważań Bisku-

pa dotyczących Eucharystii i sposobu przyjmowania

Komunii świętej w Kościele katolickim.

Bp Athanasius Schneider

Przyjmowanie Komunii św. pod koniec

starożytności

Autentyczny duch eucharystycznej pobożności

Ojców Kościoła rozwijał się w sposób bardzo har­

monijny szczególnie pod koniec starożytności w ca­

łymówczesnymKościele (naWschodzie i Zachodzie).

Pełny jego wyraz ujawniał się w konkretnych gestach

i postawach. Komunia święta była przyjmowana do

ust po uprzednim ukorzeniu się (na Wschodzie) lub

po uklęknięciu (na Zachodzie). W takim kontekście

pouczające jest porównanie z rozwojem obrzędu Ko­

munii we wspólnotach protestanckich.

Komunia św. u protestantów

W pierwszych wspólnotach luterańskich przyj­

mowano Komunię do ust, co czyniono na kolanach,

ponieważ Luter nie negował rzeczywistej obecności

Jezusa. Natomiast Zwingli, Kalwin i ich następcy,

którzy negowali tę obecność, już w XVI wieku wpro­

wadzili przyjmowanie Komunii na rękę i na stojąco:

Stanie na nogach i posuwanie się do przodu celem przy­

jęcia Komunii było czymś zupełnie normalnym.

1

Podobna praktyka była stosowana także we

wspólnotach Kalwina w Genewie:

Rzeczą normalną było przesuwanie się do przodu i po­

stawa stojąca podczas przyjmowania Komunii. Wierni

stali przed ołtarzem i przyjmowali eucharystyczne po­

staci do własnych rąk.

2

Niektóre synody Kościoła kalwińskiego wHolandii,

odbywające się w XVI i XVII wieku, wprowadziły za­

kaz przyjmowania Komunii w postawie klęczącej:

Wcześniej w czasie modlitwy i przyjmowania Komunii

wierni klęczeli, jednak liczne synody zabroniły takiej

praktyki, aby wykluczyć możliwość oddawania czci

chlebowi.

3

Jezus Chrystus rzeczywiście obecny

w Najświętszej Eucharystii

Jeżeli każda liturgiczna celebracja jest czynno­

ścią w najwyższym stopniu świętą (por. Konstytucja

Sacrosanctum Concilium

o liturgii świętej, 7), to tym